INFORMARI

Printr-un comunicat de presa emis la data de 16 Marte 2020, ANAF anunta care vor fi masurile luate in contexul pandemiei COVID-19, anume:

 

- se amana termenul de depunere a declaratiilor fiscale de la 25 martie 2020 cu o luna, pana la 25 aprilie 2020;

- se suspenda sau, dupa caz, nu se mai incepe executarea silita a creantelor bugetare (exceptie fac sumele provenite din hotararile judecatoresti pronuntate in materie penala);

- in cursul lunii martie ANAF va dispune rambursarea TVA pentru toate deconturile pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi;

- se va implementa un nou mecanism de rambursare TVA, urmand ca, incepand cu 1 aprilie 2020, sa se solutioneze cu celeritate deconturile;

- se suspenda actiunile de control fiscal, cu doua exceptii: cazurile in care se poate efectua controlul de la distanta si, respectiv, cazurile in care exista suspiciune de evaziune fiscala;

- se suspenda actiunile antifrauda privind Filtrul II si activitatile specifice din Punctele de Trecere a Friontierei cu Ungaria si Bulgaria.

 

Atentie: Masurile se vor aplica pe toata perioada in care va fi declarata stare de urgenta, dar si pe o perioada 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta.

 

 

Bilba Daria
Legal Managing Partner

Întreprinderile mici și mijlocii

 

Întreprinderile mici și mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;

b) realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilanțului contabil care nu depășește echivalentul în lei a 5 milioane euro; (Plafoanele cifrei de afaceri utilizate la definirea întreprinderilor mici și mijlocii se raportează la cifra de afaceri reflectată de situațiile financiare anuale)

c) respectă criteriul de independență; 

Criteriul de independenta: Sunt considerate independente întreprinderile mici și mijlocii care nu sunt deținute în proporție de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot de către o altă întreprindere ori de mai multe întreprinderi împreună, care nu fac parte din categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

(3) Prin excepție, este considerată independentă si o întreprindere aflată în una dintre următoarele situații:

a) întreprinderea este deținută de societăți publice de investiții, de societăți cu capital de risc, investitori instituționali, universități sau centre de cercetare nonprofit, cu condiția ca aceștia să nu exercite, în mod individual sau împreună, controlul asupra întreprinderii;

b) capitalul este divizat de așa natură încât deținătorii nu pot fi identificați, întreprinderea declară cu bună-credință, pe propria răspundere, că este în măsură să presupună că nu este deținută în proporție de 25% sau mai mult de o altă întreprindere ori de mai multe întreprinderi împreună, care nu fac parte din categoria întreprinderilor mici și mijlocii. 

De mentionat este ca indeplinirea criteriului de independență se stabilește pe baza declarației pe propria răspundere a întreprinderii interesate în atestarea încadrării în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

Intreprinderile mici și mijlocii se clasifică, în funcție de numărul mediu anual de salariați, în următoarele categorii:

 a) până la 9 salariați - microîntreprinderi;

 b) între 10 și 40 de salariați - întreprinderi mici;

 c) între 50 și 249 de salariați - întreprinderi mijlocii.

Masuri in privinta somajului tehnic pe durata instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Spre deosebire prevederile din continutului proiectului de ordonanta, actul normativ publicat in Monitorul Oficial stabileste urmatoarele masuri in privinta somajului tehnic pe durata instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei:

 

1.         Plata indemnizatiilor de care beneficiaza salariatii pe durata somajului tehnic de la bugetul de stat se acorda urmatoarelor categorii de angajatori:

 

-           cei care isi intrerup activitatea in baza deciziilor emise de autoritatile publice pe perioada starii de urgenta decretate (Horeca). Acesti angajatori trebuie sa solicite si sa obtina certificatul de situatie de urgenta emis de catre Ministerul Economiei;

-           cei care isi reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei si nu au capacitatea financiara de a efectua plata tuturor salariilor angajatilor lor. Anagajatorii din aceasta categorie beneficiaza de plata indemnizatiei pentru cel mult 75% dintre angajatii sai. Acestia vor depune o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa (documente contabile cu privire la incasarile din ultimele 3 luni) faptul ca angajatorul inregistreaza o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei, cu un procent de minim 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020 si ca nu au capacitatea financiara pentru a plati toti salariatii

 

Mentionam ca nu toti angajatorii trebuie sa obtina certificatul de stare de urgenta, astfel cum era prevazut in proiectul de lege, ci doar cei care si-au intrerupt activitatea in baza deciziilor emise de autoritatile publice.

 

2.         Angajatorii vor depune, prin posta electronica (e-mail) la ATOFM cererea potrivit modelelor anexate Ordonantei, insotite de:

-           lista salariatilor aflati in somaj tehnic, intocmita conform anexei 3 a Ordonantei;

-           declaratia pe proprie raspundere, mai sus mentionata.

 

3.         Cererea si documentele atasate acesteia se depun in luna curenta, pentru plata indemnizatiei din luna anterioara. 

            Plata indemnizatiilor se face in cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.

Informare privind șomajul tehnic

Procedura privind avizarea existentei cazului de forta majora de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Procedura privind avizarea existentei cazului de forta majora de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei

 

Avizarea se face la solicitarea scrisa a companiilor care sunt afectate de existenta unui caz de forta majora, solicitare care va cuprinde prezentarea faptica si detaliata a evenimentului, a consecintelor acestora in relatia cu partenerul contractual, insotita de argumente juridice care sa sustina existenta cazului de forta majora.

 

Documentele necesare:

• cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal al societatii afectata de existenta cazului de forta majora;

• o copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;

• atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;

• notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant. 

 Atentie: solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie a României de avizare a evenimentului de forţă majoră.

 Anexat cererii, se va depune dovada achitarii taxei in cuantum de 500 EUR (în lei, la cursul BNR din ziua plăţii) + TVA.

 

Termenul de soluţionare este de 15 zile de la data depunerii cererii.

 

Aspecte importante:

- CCIR nu este abilitata să declare sau nu la nivel național sau internațional o anumită situație ca fiind o situație sau un caz de forță majoră;

- CCIR va analiza numai existența forței majore, raportat la prevederile art.1352 Cod Civil si la prevederile cuprinse in contractul semnat de part, din perspectiva efectelor acesteia asupra executării obligațiilor;

- Cu privire la modalitatea in care sunt solutionate astfel de cereri, raportat la cotextul actual (pandemia COCID-19), CCIR, printr-un comunicat publicat pe site-ul oficial, precizeaza urmatoarele: “faptul că o clauză de forță majoră acoperă explicit și situația apariției  unor epidemii sau pandemii, cum este și cazul Coronavirusului nu este suficient de unul singur. Persoana care încearcă să se bazeze pe aceasta trebuie să demonstreze că nu poate îndeplini contractul din cauza circumstanțelor dincolo de controlul său (generate din cauza virusului). De asemenea, acesta trebuie să demonstreze că nu au putut fi făcute demersuri rezonabile pentru a evita sau a atenua evenimentul sau consecințele acestuia”.

- Cu privire la forta probatorie a avizului eliberat de catre CCIR, mentionam faptul ca este la latitudinea partii care se considera prejudiciata de neexecutarea celeilalte parti daca intentioneaza sa ia in considerare acest aviz sau daca se va indrepta impotriva cocontractantului sau pe cale legala. In jurisprudenta, se observa faptul ca si instantele de judecata considera ca forta probatorie a acestui inscris nu este superioara altor mijloace de proba si poate chiar fi inlaturata.

 

 

Bilba Daria
Legal Managing Partner

Masuri financiar-fiscale luate de catre autoritatile publice in contexul pandemiei COVID-19

Masuri financiar-fiscale luate de catre autoritatile publice in contexul pandemiei COVID-19

 

 1. 1.   Se proroga termenul de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale.
 2. 2.   Se proroga termenul pentru depunerea intenției de restructurare până la data de 31 iulie 2020 și se proroga termenul de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020.
 3. 3.   Se suspenda/nu se mai incep executarile silite prin popriri impotriva persoanelor fizice, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Această facilitate va fi menținută pentru încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
 4. 4.   Pe perioada stării de urgență, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală.
 5. 5.   Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, pot efectua platile anticipate trimestriale pentru anul 2020 la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se pastreaza pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.
 6. Pentru IMM-uri, se dispune amanarea la plata pentru serviciile de utilitati si chirie (aferenta imobilului inchiriat cu destinatia de sediu social sau sediu secundar), pentru intrprinderile mici si mijlocii care detin certificat de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. In cazul in care IMM-urile nu detin certificat de situatie de urgenta, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.
 7. 7.    Penalitatile stipulate pentru intarzieri in executarea obligatiilor, decurgand din contracte incheiate cu autoritatile publice de catre IMM, nu se datoreaza pentru durata starii de urgenta.
 8. 8.    Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real, prevazut de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, atat pentru societatile comerciale, cat si pentru asociatii si fundatii, se prelungeste cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta decretate, iar pe durata starii de urgenta se suspenda depunerea acestei declaratii.

 

Acordarea zilelor libere in avans în contul prestării de către salariați a orelor suplimentare în următoarele 12 luni

Acordarea zilelor libere in avans în contul prestării de către salariați a orelor suplimentare în următoarele 12 luni

Pentru angajatorii care preconizează că nu vor putea beneficia de decontarea indemnizațiilor de șomaj tehnic de la bugetul de stat (societățile care și-au redus activitatea), o altă soluție ar fi :

-          acordare zilelor libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni, potrivit  art. 122 alin.(3) din Codul muncii.

Potrivit acestor prevederi, angajatorul poate acorda salariatilor, in avans, zile libere platite, in cazul in care își reduce activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, urmand ca ulterior salariatul sa desfasoare munca suplimentara care sa se compenseze in urmatoarele 12 luni.

Prin urmare, angajatorul acorda mai intai zile libere, in contul carora va fi efectuata, in viitor, munca suplimentara. La acordarea zilelor libere trebuie sa se aibă in vedere si faptul ca munca suplimentara poate fi efectuata numai cu acordul salariatului, astfel cum prevede art. 120 alin. (2) din Codul muncii, care iși exprimă acordul prin semnarea Deciziei nominale.

Asadar, procedura parcurgerea a 2 etape:

 1. emiterea la nivelul angajatorului a Deciziei colective prin care se aduce la cunoștința salariaților vizați măsura luată la nivelul angajatorului;
 2. emiterea Deciziilor nominale de acordare a zilelor libere cu compensarea acestora cu ore suplimentare.

 

De asemenea, apreciem ca este la latitudinea angajatorului sa stabileasca, pe baza datelor de care dispune inclusiv cu privire la activitatea ulterioara a societatii, sa acorde zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni, inclusiv in mod diferentiat pe categorii de salariati.

 

Precizam ca, in situatia in care anterior efectuarii orelor suplimentare contractul individual de munca al salariatului inceteaza, indiferent de motiv, devind incidente prevederile art. 256, alin. (1), Codul muncii (salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie): salariatul va trebui sa restituie sumele corespunzatoare zilelor libere primite in avans si pe care nu le-a mai compensat cu munca efectiva, deoarece a incetat contractul individual de munca.

Noi modificări privind șomajul tehnic

În ceea ce privește procedura de acordare a șomajului tehnic suportat din bugetul de stat, conform modificărilor aduse OUG nr. 30/2020 prin OUG nr. 32/2020, vă comunicăm următoarele:

 1. S-a abrogat obligația prezentării certificatului de situații de urgență pentru angajatorii care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice, pentru aprobarea plății indemnizației pentru șomajul tehnic suportat din fondul de șomaj. Acest certificat există, dar se utilizează în alte situații.
 2. A fost abrogată condiția angajatorilor care își reduc activitatea ca urmare a epidemiei de COVID-19 de a înregistra o diminuare a încasărilor în luna martie cu cel puțin 25% față de media încasărilor pentru perioada ianuarie-februarie 2020.
 • Toți angajatorii urmează aceeași procedură când solicită decontarea indemnizațiilor pentru șomajul tehnic de la bugetul fondului de șomaj.

Procedura efectivă de acordare a indemnizației și alte aspecte

Pe perioada stării de urgență, angajatorii care își reduc activitatea ca urmare a epidemiei de COVID-19 și suspendă contractele muncă pentru situația de șomaj tehnic – art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, beneficiază de indemnizație plătită din bugetul fondului de șomaj, în procent de 75% din salariul brut de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurărilor sociale (Legea nr. 6/2020).

 • Salariul mediu brut în anul 2020 este suma de 5.429 lei, astfel că indemnizația brută nu poate depăși suma de 4.071 lei.

Indemnizația este supusă impozitului pe venitul din salarii, contribuției la asigurările sociale și contribuției la asigurările de sănătate, conform prevederilor din Codul fiscal.

Faptul generator al taxelor se realizează la momentul încasării de către angajator a indemnizației brute, primite de la fondul de șomaj, iar termenul de declarare și plată este data de 25 a lunii următoare faptului generator.

Pentru indemnizația brută suportată din bugetul fondului de șomaj, nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

 

Depunerea documentației

Angajatorii aflați în sfera prezentei ordonanțe depun prin poșta electronică la agențiile de ocupare a forței de muncă la care sunt arondați, următoarele documente:

-  o cerere semnată și datată de reprezentantul legal;

- o declarația pe propria răspundere și

-  lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizații.

Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere se vor stabili prin Ordin al ministrului muncii în perioada care urmează.

 

Aceste documente se depun în luna curentă pentru luna anterioară. Prin urmare, în cazul suspendării contractelor de muncă pentru somajul tehnic din luna aprilie, documentele se depun dupa data de 01.05.2020, in orice zi a lunii mai.

Agențiile de ocupare a forței de muncă au obligația să efectueze plata sumelor aferente indemnizațiilor de șomaj tehnic în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Plata se va face în conturile băncilor comerciale unde angajatorii își au conturile deschise.

 

Angajatorii au obligația să plătească salariaților indemnizația cuvenită în maxim 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor.

Angajatorul răspunde de corectitudinea și veridicitatea datelor transmise către agențiile de ocupare a forței de muncă în vederea încasării indemnizațiilor aferente șomajului tehnic.

 

Ordonanța reglementează următoarele situații noi:

1) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte de muncă, dintre care cel puțin unul este cu normă întreagă și este activ pe perioada stării de urgență, această persoană nu beneficiază de indemnizație de șomaj tehnic suportată din buget.

2) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, și toate sunt suspendate ca urmare a stării de urgență, beneficiază de indemnizația suportată din buget, doar la contractul individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

3) Dacă bugetul angajatorului permite, acesta poate suporta diferența până la minim 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă.

4) Perioada în care se beneficiază de indemnizația plătită din bugetul fondului de șomaj, constituie stagiu de cotizare privind concediile medicale conform legislației în domeniu.

 

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner

Măsuri fiscale OUG nr.33/2020

OUG nr.33/2020 prevede două bonificații fiscale, respectiv reduceri de impozite pentru persoane juridice și măsura taxării inverse în vamă pentru TVA aferentă importului unor bunuri de primă necesitate în combaterea pandemiei de coronavirus COVID-19.

Astfel:

a) Plătitorii de impozit pe profit beneficiază de o reducere a impozitului pe profit de plată pentru trimestrul 1/2020, dacă efectuează plata până în data de 25 aprilie 2020 inclusiv, după cum urmează:

 • Marii contribuabili beneficiază de o reducere a impozitului pe profit de 5%;
 • Contribuabilii mijlocii beneficiază de o reducere a impozitului pe profit de 10%;
 • Ceilalți contribuabili beneficiază de o reducere de asemenea de 10%.

b) Societățile plătitoare de impozit specific beneficiază în mod similar de reducerea impozitului specific aferent trimestrului I/2020, cu procentul de 5% pentru marii contribuabili și cu 10% pentru ceilalți contribuabili.

Notă: este necesar adoptarea unor norme de aplicare, care vor stabili modul de defalcare a impozitului pentru trimestrul I, având în vedere faptul că prin reglementarea specifică, acesta se declară și se plătește semestrial, până pe data de 25 a lunii următoare semestrului încheiat, dacă ne raportăm la art. 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific.

c) Societățile plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderii beneficiază de o bonificație în procent de 10% pentru impozitul aferent trimestrul I/2020, dacă este achitat până pe data de 25 aprilie 2020 inclusiv.

Din punct de vedere tehnic, la completarea declarației 100 atât pentru plătitorii de impozit pe profit, cât și pentru microîntreprinderi, se va declara suma ce rezultă după aplicarea reducerii.

Pentru plătitorii de impozit pe profit, este prevăzută obligația prezentării disctincte a reducerii de impozit pe profit la completarea declarației anuale de impozit pe profit formular 101.

d) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal (înregistrare în scopuri normale de TVA), beneficiază de măsura taxării inverse pentru TVA, când efectuează importuri pentru mai multe categorii de bunuri utilizate în combaterea pandemiei de coronavirus.

Autoritatea vamală nu va solicita plata TVA pentru aceste importuri întrucât TVA se evidențiază scriptic în decontul de TVA. Amintim câteva dintre aceste bunuri: Kituri de testare pentru COVID-19, echipamente de protecție și alte produse similare, termometre, dezinfectanți, produse de sterilizare. Toate acestea sunt enumerate pe poziție de clasificare tarifară.

Notă: dacă importurile sunt făcute de neplătitorii de TVA, se datorează plata TVA în vamă.

 

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner

Procedura de acordare a somajului tehnic potrivit OUG nr. 30/2020, modificata prin OUG nr. 32/2020

La initiativa Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, Guvernul Romaniei a adoptat ordonanta de urgenta prin care toate institutiile publice din Romania sunt obligate sa accepte documente semnate electronic și sa raspunda solicitarilor depuse de catre cetateni tot in format electronic.

Platforma Aici.gov.ro are ca prima functionalitate acordarea posibilitatii companiilor de a -si depune in mod electronic documentatia necesara pentru acordarea somajului tehnic .

Etapizat, toate institutiile publice din Romania se vor putea inrola pentru a raspunde solicitarilor cetatenilor in format electronic.

 

CINE POATE BENEFICIA DE INDEMNIZATIA DE SOMAJ TEHNIC?

 • Salariatii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta decretate.

CARE ESTE CUANTUMUL INDEMNIZATIEI CARE SE PLATESTE DIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ?

 • Cuantumul indemnizatiei care se platește din bugetul asigurarilor pentru șomaj este egala cu 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din caștigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 (Legea nr. 6/2020). Caștigul salarial mediu brut conform legii este de 5.429 lei. Indemnizatia platita din bugetul asigurarilor pentru șomaj nu poate fi mai mare de 4.072 lei.

CAND SE DEPUN DOCUMENTELE?

 • Documentele se depun in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.

CUM, UNDE SI CAND SE FACE PLATA?

 • Sumele solicitate din bugetul asigurarilor pentru somaj se platesc de catre AJOFM/ ANOFM Bucuresti in contul angajatorului (cont deschis la banca comerciala, indicat in cerere), in termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. In termen de 3 zile lucratoare de la primirea sumelor, angajatorii platesc indemnizatiile salariatilor pentru care s-au solicitat.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBTINEREA SOMAJULUI TEHNIC

 • Cerere Acordare a Somajului Tehnic
 • Decralaratie pe Propria Raspundere
 • Lista de Angajati

PAȘI DE URMAT:

 1. ACCESAREA PAGINII WEB
 1. Se va selecta procedura și Agentia teritoriala din raza teritoriala unde isi are sediul angajatorul
 2. Se introduc datele de contact: nume si prenume, denumire și adresa de e-mail;
 3. Se vor descarca formularele tip, se vor semna electronic, se vor incarca documentele semnate si apoi se va accesa butonul TRIMITE DOCUMENTELE INCARCATE.

Cererea angajatorului este identificata printr-un numar unic de inregistrare. In urma trimiterii solicitarii, atat angajatorul, cat și un reprezentant AJOFM primesc un e-mail de inștiintare. Odata ce este solutionata cererea, angajatorul primește un e-mail cu documentul de raspuns semnat electronic in prealabil de catre functionarul public al AJOFM.

Angajatorul poate fi contactat pe adresa de e-mail in privinta incarcarii unor documente suplimentare sau reincarcarea documentelor transmise anterior, in situatia in care reprezentantii Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca corespunzatoare sediului social al angajatorului vor solicita acest lucru.

E-mail-ul contine un link care il directioneaza pe angajator catre o pagina web (platforma Aurachain). Pentru a putea avea acces la informatii, odata cu accesarea link-ului angajatorul primeste un cod unic de autentificare pe e-mail, urmand sa fie introdus in sectiunea Cod de access. Codul transmis este valabil timp de 10 minute. In situatia in care utilizatorul nu introduce codul transmis in intervalul respectiv, codul poate fi regenerat accesand optiunea “Retrimite codul”.

Angajatorul incarca, pe rand, documentele aditionale solicitate de AJOFM si confirma completarea acestora prin butonul “Submit data”, selectarea optiunii “Transmite Documente” si “Submit” ca si decizie finala.

Odata ce solicitarea este solutionata, angajatorul primeste pe e-mail documentul de raspuns.

 

Sursa: anofm.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →
In aceasta perioada trebuie sa fim solidari!
LegalConsult va ofera gratuit consultatii juridice, diverse puncte de vedere. Va invitam sa ne contactati pentru a comunica cu specialistii nostri, in timp real, la adresa de e-mail office@legalconsult.ro.

Totul este gratuit!
Din aceasta situatie putem iesi doar impreuna.

inchide