INFORMARI

Printr-un comunicat de presa emis la data de 16 Marte 2020, ANAF anunta care vor fi masurile luate in contexul pandemiei COVID-19, anume:

 

- se amana termenul de depunere a declaratiilor fiscale de la 25 martie 2020 cu o luna, pana la 25 aprilie 2020;

- se suspenda sau, dupa caz, nu se mai incepe executarea silita a creantelor bugetare (exceptie fac sumele provenite din hotararile judecatoresti pronuntate in materie penala);

- in cursul lunii martie ANAF va dispune rambursarea TVA pentru toate deconturile pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi;

- se va implementa un nou mecanism de rambursare TVA, urmand ca, incepand cu 1 aprilie 2020, sa se solutioneze cu celeritate deconturile;

- se suspenda actiunile de control fiscal, cu doua exceptii: cazurile in care se poate efectua controlul de la distanta si, respectiv, cazurile in care exista suspiciune de evaziune fiscala;

- se suspenda actiunile antifrauda privind Filtrul II si activitatile specifice din Punctele de Trecere a Friontierei cu Ungaria si Bulgaria.

 

Atentie: Masurile se vor aplica pe toata perioada in care va fi declarata stare de urgenta, dar si pe o perioada 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta.

 

 

Bilba Daria
Legal Managing Partner

Întreprinderile mici și mijlocii

 

Întreprinderile mici și mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;

b) realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilanțului contabil care nu depășește echivalentul în lei a 5 milioane euro; (Plafoanele cifrei de afaceri utilizate la definirea întreprinderilor mici și mijlocii se raportează la cifra de afaceri reflectată de situațiile financiare anuale)

c) respectă criteriul de independență; 

Criteriul de independenta: Sunt considerate independente întreprinderile mici și mijlocii care nu sunt deținute în proporție de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot de către o altă întreprindere ori de mai multe întreprinderi împreună, care nu fac parte din categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

(3) Prin excepție, este considerată independentă si o întreprindere aflată în una dintre următoarele situații:

a) întreprinderea este deținută de societăți publice de investiții, de societăți cu capital de risc, investitori instituționali, universități sau centre de cercetare nonprofit, cu condiția ca aceștia să nu exercite, în mod individual sau împreună, controlul asupra întreprinderii;

b) capitalul este divizat de așa natură încât deținătorii nu pot fi identificați, întreprinderea declară cu bună-credință, pe propria răspundere, că este în măsură să presupună că nu este deținută în proporție de 25% sau mai mult de o altă întreprindere ori de mai multe întreprinderi împreună, care nu fac parte din categoria întreprinderilor mici și mijlocii. 

De mentionat este ca indeplinirea criteriului de independență se stabilește pe baza declarației pe propria răspundere a întreprinderii interesate în atestarea încadrării în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

Intreprinderile mici și mijlocii se clasifică, în funcție de numărul mediu anual de salariați, în următoarele categorii:

 a) până la 9 salariați - microîntreprinderi;

 b) între 10 și 40 de salariați - întreprinderi mici;

 c) între 50 și 249 de salariați - întreprinderi mijlocii.

Citeste mai mult

Masuri in privinta somajului tehnic pe durata instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Spre deosebire prevederile din continutului proiectului de ordonanta, actul normativ publicat in Monitorul Oficial stabileste urmatoarele masuri in privinta somajului tehnic pe durata instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei:

 

1.         Plata indemnizatiilor de care beneficiaza salariatii pe durata somajului tehnic de la bugetul de stat se acorda urmatoarelor categorii de angajatori:

 

-           cei care isi intrerup activitatea in baza deciziilor emise de autoritatile publice pe perioada starii de urgenta decretate (Horeca). Acesti angajatori trebuie sa solicite si sa obtina certificatul de situatie de urgenta emis de catre Ministerul Economiei;

-           cei care isi reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei si nu au capacitatea financiara de a efectua plata tuturor salariilor angajatilor lor. Anagajatorii din aceasta categorie beneficiaza de plata indemnizatiei pentru cel mult 75% dintre angajatii sai. Acestia vor depune o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa (documente contabile cu privire la incasarile din ultimele 3 luni) faptul ca angajatorul inregistreaza o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei, cu un procent de minim 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020 si ca nu au capacitatea financiara pentru a plati toti salariatii

 

Mentionam ca nu toti angajatorii trebuie sa obtina certificatul de stare de urgenta, astfel cum era prevazut in proiectul de lege, ci doar cei care si-au intrerupt activitatea in baza deciziilor emise de autoritatile publice.

 

2.         Angajatorii vor depune, prin posta electronica (e-mail) la ATOFM cererea potrivit modelelor anexate Ordonantei, insotite de:

-           lista salariatilor aflati in somaj tehnic, intocmita conform anexei 3 a Ordonantei;

-           declaratia pe proprie raspundere, mai sus mentionata.

 

3.         Cererea si documentele atasate acesteia se depun in luna curenta, pentru plata indemnizatiei din luna anterioara. 

            Plata indemnizatiilor se face in cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.

Citeste mai mult

Informare privind șomajul tehnic

Citeste mai mult

Procedura privind avizarea existentei cazului de forta majora de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Procedura privind avizarea existentei cazului de forta majora de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei

 

Avizarea se face la solicitarea scrisa a companiilor care sunt afectate de existenta unui caz de forta majora, solicitare care va cuprinde prezentarea faptica si detaliata a evenimentului, a consecintelor acestora in relatia cu partenerul contractual, insotita de argumente juridice care sa sustina existenta cazului de forta majora.

 

Documentele necesare:

• cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal al societatii afectata de existenta cazului de forta majora;

• o copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;

• atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;

• notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant. 

 Atentie: solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie a României de avizare a evenimentului de forţă majoră.

 Anexat cererii, se va depune dovada achitarii taxei in cuantum de 500 EUR (în lei, la cursul BNR din ziua plăţii) + TVA.

 

Termenul de soluţionare este de 15 zile de la data depunerii cererii.

 

Aspecte importante:

- CCIR nu este abilitata să declare sau nu la nivel național sau internațional o anumită situație ca fiind o situație sau un caz de forță majoră;

- CCIR va analiza numai existența forței majore, raportat la prevederile art.1352 Cod Civil si la prevederile cuprinse in contractul semnat de part, din perspectiva efectelor acesteia asupra executării obligațiilor;

- Cu privire la modalitatea in care sunt solutionate astfel de cereri, raportat la cotextul actual (pandemia COCID-19), CCIR, printr-un comunicat publicat pe site-ul oficial, precizeaza urmatoarele: “faptul că o clauză de forță majoră acoperă explicit și situația apariției  unor epidemii sau pandemii, cum este și cazul Coronavirusului nu este suficient de unul singur. Persoana care încearcă să se bazeze pe aceasta trebuie să demonstreze că nu poate îndeplini contractul din cauza circumstanțelor dincolo de controlul său (generate din cauza virusului). De asemenea, acesta trebuie să demonstreze că nu au putut fi făcute demersuri rezonabile pentru a evita sau a atenua evenimentul sau consecințele acestuia”.

- Cu privire la forta probatorie a avizului eliberat de catre CCIR, mentionam faptul ca este la latitudinea partii care se considera prejudiciata de neexecutarea celeilalte parti daca intentioneaza sa ia in considerare acest aviz sau daca se va indrepta impotriva cocontractantului sau pe cale legala. In jurisprudenta, se observa faptul ca si instantele de judecata considera ca forta probatorie a acestui inscris nu este superioara altor mijloace de proba si poate chiar fi inlaturata.

 

 

Bilba Daria
Legal Managing Partner

Citeste mai mult

Masuri financiar-fiscale luate de catre autoritatile publice in contexul pandemiei COVID-19

Masuri financiar-fiscale luate de catre autoritatile publice in contexul pandemiei COVID-19

 

  1. 1.   Se proroga termenul de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale.
  2. 2.   Se proroga termenul pentru depunerea intenției de restructurare până la data de 31 iulie 2020 și se proroga termenul de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020.
  3. 3.   Se suspenda/nu se mai incep executarile silite prin popriri impotriva persoanelor fizice, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Această facilitate va fi menținută pentru încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
  4. 4.   Pe perioada stării de urgență, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală.
  5. 5.   Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, pot efectua platile anticipate trimestriale pentru anul 2020 la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se pastreaza pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.
  6. Pentru IMM-uri, se dispune amanarea la plata pentru serviciile de utilitati si chirie (aferenta imobilului inchiriat cu destinatia de sediu social sau sediu secundar), pentru intrprinderile mici si mijlocii care detin certificat de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. In cazul in care IMM-urile nu detin certificat de situatie de urgenta, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.
  7. 7.    Penalitatile stipulate pentru intarzieri in executarea obligatiilor, decurgand din contracte incheiate cu autoritatile publice de catre IMM, nu se datoreaza pentru durata starii de urgenta.
  8. 8.    Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real, prevazut de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, atat pentru societatile comerciale, cat si pentru asociatii si fundatii, se prelungeste cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta decretate, iar pe durata starii de urgenta se suspenda depunerea acestei declaratii.

 

Citeste mai mult

Acordarea zilelor libere in avans în contul prestării de către salariați a orelor suplimentare în următoarele 12 luni

Acordarea zilelor libere in avans în contul prestării de către salariați a orelor suplimentare în următoarele 12 luni

Pentru angajatorii care preconizează că nu vor putea beneficia de decontarea indemnizațiilor de șomaj tehnic de la bugetul de stat (societățile care și-au redus activitatea), o altă soluție ar fi :

-          acordare zilelor libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni, potrivit  art. 122 alin.(3) din Codul muncii.

Potrivit acestor prevederi, angajatorul poate acorda salariatilor, in avans, zile libere platite, in cazul in care își reduce activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, urmand ca ulterior salariatul sa desfasoare munca suplimentara care sa se compenseze in urmatoarele 12 luni.

Prin urmare, angajatorul acorda mai intai zile libere, in contul carora va fi efectuata, in viitor, munca suplimentara. La acordarea zilelor libere trebuie sa se aibă in vedere si faptul ca munca suplimentara poate fi efectuata numai cu acordul salariatului, astfel cum prevede art. 120 alin. (2) din Codul muncii, care iși exprimă acordul prin semnarea Deciziei nominale.

Asadar, procedura parcurgerea a 2 etape:

  1. emiterea la nivelul angajatorului a Deciziei colective prin care se aduce la cunoștința salariaților vizați măsura luată la nivelul angajatorului;
  2. emiterea Deciziilor nominale de acordare a zilelor libere cu compensarea acestora cu ore suplimentare.

 

De asemenea, apreciem ca este la latitudinea angajatorului sa stabileasca, pe baza datelor de care dispune inclusiv cu privire la activitatea ulterioara a societatii, sa acorde zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni, inclusiv in mod diferentiat pe categorii de salariati.

 

Precizam ca, in situatia in care anterior efectuarii orelor suplimentare contractul individual de munca al salariatului inceteaza, indiferent de motiv, devind incidente prevederile art. 256, alin. (1), Codul muncii (salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie): salariatul va trebui sa restituie sumele corespunzatoare zilelor libere primite in avans si pe care nu le-a mai compensat cu munca efectiva, deoarece a incetat contractul individual de munca.

Citeste mai mult

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro
Stabileste o intalnire →