Considerente privind opozabilitatea si modalitatile de contestare a hotararilor AGA in cazul asociatiilor infiintate in baza OG 26/2000

Ordonanta nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii stabileste regimul juridic al acestor forme de organizare, reglementand modalitatea de infiintare, organizare si functionare a acestora, precum si aspecte privind dizolvarea si lichidarea. Articolul 4 al normei legale mentionate defineste notiunea de “Asociaţie” ca fiind subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi...

Citeste mai mult

Scutirea de TVA pentru operațiunile intracomunitare

Conform Regulamentului nr 1912/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare, intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 2020, scutirea de TVA pentru operațiunile intracomunitare, prevazuta de articolele138-142 din Directiva2006/112/CE, opereaza in urmatoarele conditii: a) vânzătorul indică faptul că bunurile au fost expediate sau transportate de acesta sau de o parte terță în numele său și vânzătorul fie se află în posesia a cel puțin două...

Citeste mai mult

Draft Decizie de desemnare a persoanei cu responsabilităţi de aplicare a Legii nr.129/2019

DECIZIA Nr. _________/____________ Subscrisa,___________________, cu sediul in ______________, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.____________, având cod unic de înregistrare ______________________, reprezentată legal prin ___________________, În baza art. 23 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,emite următoarea: DECIZIE: Art. 1.Se desemnează doamna/domnul_____________,cetatean roman, nascut la data de __________, domiciliat in ___________, legitimat cu carte de identitate seria ________, nr.___________, eliberata de __________, la data de ____________, avand cod numeric personal...

Citeste mai mult

Etapele înregistrării menţiunilor privind radierea unei societăți pe acțiuni

Etapa I Cererea de depunere şi menţionare acte la ONRC; Hotărârea adunării generale a acţionarilor privind dizolvarea şi numirea lichidatorului cu menţiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere ale persoanei juridice; Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original); Etapa a II-a Cererea de înregistrare la ONRC - se va depune după trecerea termenului de 30 zile de la data publicării hotărârii AGA în Monitorul Oficial; Hotărârea de la etapa I-a...

Citeste mai mult

Fideiusiunea in Codul Civil

„Fideiusiunea este contractul prin care o parte, fideiusorul se obliga fata de cealalta parte, care are intr-un alt raport obligational calitatea de creditor, sa execute, cu tiltu gratuit sau in schimbul unei remuneratii, obligatia debitorului daca acesta din urma nu o executa” conform art.2280 din Codul Civil. Acest contract este reglementat in Codul Civil, de la art.2280, la art.2320. Astfel, Codul Civil prevede faptul ca fideiusiunea este o forma a garantiilor personale, fiind menita sa apere creditorii in cazul neexecutarii...

Citeste mai mult

Cauțiunea în executarea silită

Cauțiunea constituie o garanție pentru creditorul unei obligații decurgând dintr-un titlu executoriu de îndeplinire a obligației de către debitor. Cauțiunea poate fi prevăzută pentru acoperirea eventualului prejudiciu cauzat unei dintre părțile în proces ca urmare a unei măsuri adoptate de către instanța de judecată în favoarea celeilalte părți. În acest sens, cauțiunea se stabilește în sarcina debitorului, atunci când el solicită suspendarea executării titlului ce conține obligația de plată. De asemenea, creditorul unei obligații decurgând dintr-o creanță certă, lichidă și exsigibiă,...

Citeste mai mult

Legislatia aplicabila in cazul pagubelor produse de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 219/2008 pentru stabilirea modelului-cadru al contractelor de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor cinegetice şi al actelor adiţionale, modificat prin Ordinul nr. 1620/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare stabileste modelul cadru al contractelor de gestiune a fondului cinegetic si prevede obligatiile partilor in legatura gestionarea fondului cinegetic. Anexa...

Citeste mai mult

Contractul de arenda - observatii cu privire la plata arendei in bani si/sau natura

Contractul de arenda este o specie a contractului de locatiune, fiind guvernat de prevederile art.1836 si urmatoarele din Codul Civil, completate cu normele legale privind locatiunea. Astfel, contractul de arenda presupune ca, una dintre parţi, numita arendator, sa transmita bunuri agricole celeilalte parti, numita arendas, pentru a fi exploatate o perioada de timp, in schimbul unui pret, numit arenda. Contractul de arenda se poate incheia intre de persoane fizice sau juridice, pe durata determinata sau nedeterminata. Conform prevederilor art.1837 Cod...

Citeste mai mult

Daunele-interese in noul cod civil

Codul Civil reglementeaza drepturile creditorului, la art.1516, care prevede faptul ca acesta “are dreptul la indeplinirea integrala, exacta si la timp a obligatiei”. In cazul in care, prin neexecutarea la timp, fara justificare sau culpabila a obligatiei, acestuia i se cauzeaza un prejudiciu, creditorul are dreptul la daune-interese. Se observa, deci, ca raportul juridic dintre parti care izvoraste dintr-un contract este guvernat de principiul fortei obligatorii – pacta sunt servanda, principiu care implica si regula conformitatii executarii, precum si...

Citeste mai mult

Promisiunea de vanzare-cumparare – consecintele semnarii unui antecontract si remediile in caz de neexecutare

Promisiunea de contract (antecontractul)reprezinta acordul convenit de părţi prin care promitentul se angajează faţă de beneficiar să încheie cu acesta un contract ulterior ale cărui elemente sunt prestabilite prin antecontractul semnat, acest act reprezentand acordul de vointe al partilor cu privire la aspectele stabilite. Dacă numai una dintre părţi recunoaşte celeilalte opţiunea de a încheia contractul,promisiunea este unilaterală; dacă părţile isi asuma aceasta obligatie reciproc,promisiunea este bilaterala. Legea stabileste faptul ca poate face obiectul unei promisiuni de vanzare-cumparare orice bun,...

Citeste mai mult

Verificarea de scripte

Verificarea de scripte este o modalitate de validare a veridicității unui înscris. Acest lucru presupune o procedură de urmat ce este aplicabilă numai înscrisurilor sub semntărură privată. Inscrisul sub semnătură privată este acel înscris întocmit de părți, fără intervenția vreunui organ al statului, semnat de părți sau de partea de la care emană. Așa cum îl definește Codul de procedură civilă în art.272, este înscrisul care e doar semnat de părți și care nu e supus niciunei formalități, cu excepția...

Citeste mai mult

Protejarea cetăţenilor în calitatea lor de consumatori

Protejarea cetăţenilor în calitatea lor de consumatori precum și asigurarea cadrului necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii sunt drepturi fundamentale ale acestora și sunt prevăzute în actele normative din domeniul protecției consumatorilor. De cele mai multe ori, încheierea unor contracte de către cetățeni presupune cunoștințe juridice. Lipsa acestor cunoștințe prejudiciază uneori cetățenii de anumite drepturi și obligații. Tocmai de aceea, persoanele care achiziționează bunuri și servicii ar trebui protejate împotriva abuzului de putere de către vânzător sau furnizor, mai...

Citeste mai mult

Aspecte privind reglementarea cesiunii de creanta

Cesiunea de creanta reprezinta un contract prin care un creditor (creditor cedent) transmite unui tert (cesionar) creanta pe care o detine impotriva debitorului sau (debitor cedat). Reglementarea acestui mecanism de transmitere a obligatiilor se gaseste in Codul Civil, art. 1566 si urmatoarele. Codul stabileste, de asemenea, faptul ca in cazul in care cesiunea este cu titlu gratuit, aceasta va trebui sa respecte regulile contractului de donatie, precum si forma autentica obligatorie pentru valabilitatea contractului. In cazul in care cesiunea se...

Citeste mai mult

Ordinul de protectie

In cazul violenţei domestice manifestata printr-una sau mai multe forme de violenta (verbală, psihologică, fizică, sexuală, economică, socială, spirituală), persoana agresata are la dispozitie doua masuri de protectie a integritatii fizice, psihice si a libertatii: ordinul de protecţie provizoriuemis de politie si ordinul de protectie emis de judecatorul competent, conform dispozitiilor legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice. Ordinul de protecţie provizoriu se emite de către poliţiştii care constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică...

Citeste mai mult

Nerealizarea măsurilor notificate și neasigurarea sumelor necesare proiectării și executării lucrărilor de intervenție

Cu ocazia lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei în vederea creşterii calităţii ambiental-arhitecturale a asupra clădirilor cu mai multe etaje, demarate de către Primărie, prin Administrația municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, numeroși proprietari, persoane fizice ale apartamentelor sunt notificați în vederea nerespectării obligațiilor legale, și anume nerealizarea măsurilor notificate și neasigurarea sumelor necesare proiectării și executării lucrărilor de intervenție. Pentru imobilele vizate pentru lucrările de intervenție, care sunt clădiri cu mai multe etaje și apartamente, în...

Citeste mai mult

Asocierea fermierilor în agricultură - înțelegerile verbale între familii nu mai sunt valabile

OUG nr.3/2015 aduce modificari cu privire la formele de asociere avand ca scop exploatarea terenurilor agricole, cresterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea şi vânzarea produselor, prestarea unor servicii, precum şi alte activităţi. Urmare a Ordonantei de urgenta, este obligatoriu sa se incheie un contract de societate, in forma scrisa, intelegerile verbale intre familii nemaifiind valabile. Contractul de societate se incheie, in forma scrisa, intre orice persoana fizica si/sau juridica, iar fiecare asociat trebuie sa contribuie la constituirea societatii cu propriul...

Citeste mai mult

Licentele de utilizare a frecventelor radio

Majorarea preturilor serviciilor de comunicatii electronice - consecintele Ordonanţei de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, in vigoare de la 29.12.2018. Acest act normativ stabileste reguli noi cu privire la investitiile publice, anumite masuri fiscal-bugetare, completand sau modificand, in acelasi timp, numeroase alte acte normative. Aceste modificari se rasfrang si asupra Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice,...

Citeste mai mult

Taxe si impozite platibile de persoana fizica autorizata

O persoana fizica autorizata datoreaza la bugetul de stat urmatoarele taxe: • impozit pe venit (10%) – stabilit in sistem real (10% din venitul net calculat ca diferenta intre veniturile brute si cheltuielile deductibile) sau norma de venit (10% din norma de venit publicata pentru activitatea pentru care exista autorizare); • CAS (25%) – daca persoana fizica autorizata obtine pe parcursul unui an un venit net mai mare decat 12 salarii minime brute pe economie (plafon 2018 – 22.800 lei; plafon...

Citeste mai mult

Obligatia de plata a TVA pentru persoane fizice in cazul achizitiei de terenuri si/sau de constructii in scopul vanzarii

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului şi care este colectat conform prevederilor Codului Fiscal. In ceea ce priveste notiunea de persoana impozabila, din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, aceasta este definita in Titlul VII din Codul Fiscal astfel: orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura celor prevăzute de lege, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi. Activitatile economice prevazute de lege, pe...

Citeste mai mult

Taxe si impozite platibile de microintreprinderi:

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile; capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale; nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la...

Citeste mai mult

Exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Potrivit art. 1 alin.(1) lit.a) din Legea nr.52/2011, zilierul este persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii. Activităţi cu caracter ocazional reprezintă activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent. Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată: agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea...

Citeste mai mult

Detașarea transnațională a salariaților

In prezent, Legea nr.16/2017 reprezinta reglementarea legala națională in materie de modificare a locului muncii in statele membre ale UE. Detasarea transnațională a salariatilor romani reprezinta o reglementarea specifică a situatiei in care o intreprindere stabilita pe teritoriul României, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul altui stat membru al UE salariati cu care are stabilite raporturi de munca, in situatiile reglementate de art. 5 din Legea nr. 16/2017, aplicandu-se in urmatoarele situatii reglementate de Legea nr. 16/2017: a)...

Citeste mai mult

Concedierea salariatelor gravide în baza unei decizii de concediere colective

Salariatele gravide, care au născut sau care alăptează beneficiază de protecţie împotriva concedierilor, conform legislaţieinaționale și a Uniunii Europene. Astfel, art. 60 din Codul muncii și art. 21 din OUG nr.96/2003 cu privire la protecția maternității la locul de muncă stabilesc interdicția concedierii salariatelor care se află în concediu de maternitate, de risc maternal sau în concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului. Aceste prevederi fac obiectul transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei 92/85/CEE, însă, acestea nu se aplică în...

Citeste mai mult

Activitatea de voluntariat

Potrivit art. 3 din Legea nr.78/2014, activitatea de voluntariat se desfășoară în baza încheierii unui contract de voluntariat între un voluntar şi organizaţia-gazdă, în temeiul căruia, prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului. Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice...

Citeste mai mult

Revenirea la muncă a părinților după concediul pentru creșterea copilului

Potrivit prevederilor art. 60 alin.(1) lit.e) din Codul muncii și ale art. 25 alin.(2) din OUG nr.111/2010, este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creștere copil în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserţie. Interdicţia se extinde, o singură dată, cu...

Citeste mai mult

Reducerea temporară a activității salariaților pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare

Potrivit prevederilor art.52 alin.(3) din Codul muncii, din motive economice, tehnologice, structurale sau similare, angajatorul poate dispune reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana. Astfel, angajatorul va reduce programul de muncă cu o zi pe sătpămână din durata normala de muncă a salariatilor. Aceasta decizie își va produce efecte pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului de muncă. Decizia de reducere temporară a activității se poate lua numai dupa consultarea prealabila a...

Citeste mai mult

Răspunderea juridică în cazul securității și sănătății în muncă.

Încălcarea normelor juridice de securitate și sănătate în muncă, chiar dacă nu a avut ca urmare producerea unui accident de muncă, poate atrage: răspunderea disciplinară a salariaților, răspunderea civilă, contravențională sau penală. Pentru determinarea formelor răspunderii juridice se au în vedere criteriul apartenenței și formei sancțiunilor juridice aplicabile la ramura de drept. Potrivit art.175 alin.(1) din Codul muncii, conținut similar cu al art.6 din Legea nr.319/2006, angajatorul are obligația să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legale de...

Citeste mai mult

Obligațiile angajatorului față de salariata gravidă

bază legală Legea Nr.53/2003 privind Codul Muncii Legea Nr.319/2006 privind Securitatea și Sănătatea în Muncă OUG Nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate OUG Nr.96/2003 privind Protecția Maternității la Locul de Muncă În cazul în care salariata gravidă prezintă un document medical care să le ateste starea, în temeiul art.3 din OUG nr.96/2003, agajatorul are următoarele obligații: de a instiinta, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat in scris de catre o salariata ca este...

Citeste mai mult

Informare salariați pentru surpavegherea video

Pentru utilizarea sistemelor de monitorizare prin mijloace electronice sau mijloace de supraveghere video la locul de muncă, trebuie îndeplinite următoarele condiții (art. 5 din Legea nr.190/2018]): interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate şi prevalează asupra intereselor sau drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate; angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă şi în mod explicit a angajaţilor; angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor înainte de introducerea sistemelor de monitorizare; alte forme şi modalităţi mai puţin intruzive pentru atingerea scopului urmărit...

Citeste mai mult

Indemnizația de handicap pentru persoanele care obțin venituri din dividente

Persoanele cu handicap care obțin venituri nu pierd prestaţiile sociale stabilite de lege. Potrivit Legii nr.448/2006 privind protecţia şi poromovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prestațiile sociale sunt: indemnizaţia lunară și bugetul personal complementar, care se acordă indiferent de venituri, conform art.57 alin. (4) din Legea 448/2006. De altfel, trebuie să se facă deosebirea între pensie şi indemnizaţie. Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap este acordată în baza Legii nr.448/2006. Conform acestei legi, toate persoanele cu handicap au dreptul să dobândească...

Citeste mai mult

REGISTRELE OBLIGATORII ALE SOCIETATII COMERCIALE

REGISTRELE OBLIGATORII ALE SOCIETATII COMERCIALE

Dupa ce se inregistreaza la Registrul Comertului, o societate, indiferent de obiectul de activitate si modul de functionare esteobligatasa tina anumite registre. Acestea sunt urmatoarele: REGISTRUL UNIC DE CONTROL Conform Legii nr. 252/2003, persoanele juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate potrivit legii, întermen de 30 de zilede la inregistrare au obligaţia să ţină registrul unic de control, atatpentru sediul social, cat si pentru fiecare sediu secundar. Registrul unic de control are ca scop evidenţierea tuturor controalelor desfăşurate la contribuabil...

Citeste mai mult