Contractul prin care se vinde un teren contra unui pret si a efectuarii de catre cumparator a unei investitii pe acel teren este contract de vanzare cumparare sau un alt tip de contract?

Operaţiunea de calificare a contractului, în scopul determinării şi aplicării regimului său juridic, trebuie să se raporteze la elementele esenţiale ale contractului care au relevanţă în procesul de calificare precum: obiectul, natura acordului de voinţă, privită ca fundament al contractului la momentului încheierii acestuia, obiectul obligaţiilor asumate de părţi, calitatea acestora. Potrivit contractului de vânzare‑cumpărare, cumpărătorul s‑a obligat să realizeze investiţia propusă în Planul de investiţii prezentat vânzătorului în cadrul ”Formularului de ofertare” şi care face parte integrantă din contract,...

Citeste mai mult

Hotarare de divort pronuntata in strainatate. Recunoastere pe teritoriul Romaniei. Instanta competenta.

Reclamantul solicită recunoaşterea hotărârii de divorţ pronunţată în contradictoriu cu parata pe baza acordului părţilor de Judecatoria din Franta şi transcrierea acestei hotărâri în registrul stării civile din cadrul Primăriei Constanţa. Pentru a beneficia de autoritate de lucru judecat, o hotărâre străină trebuie să parcurgă procedura recunoaşterii. Recunoaşterea pe teritoriul României a unei hotărâri străine este reglementată prin dispoziţiile art. 1095‑1102 NCPC, în acest demers procesual având calitate procesuală activă pentru recunoaşterea hotărârii străine partea care se prevalează de respectiva hotărâre,...

Citeste mai mult

Ce este executarea silita in contextual apararii drepturilor subiective civile?

Executarea silită este cea de‑a doua fază a procesului civil și procedura prin care se află creditorul, titular al dreptului recunoscut‑o hotărâre judecătorească ori printr‑un alt act executoriu, constrânge, cu organul de stat competent, pe debitorul său care își are grijă. nu‑și executa de bunăvoie obligațiile decurgând dintr‑un asemenea titlu, de a le aduce la îndeplinire, în mod silit. Dreptul de a cere executarea silită mijlocul, garanția realizării dreptului material la acțiune, fără existența dreptului de a cere executarea silită,...

Citeste mai mult

Aplicarea raspunderii contractuale versus aplicarea raspunderii delictuale pentru soultionarea cererii de chemare in judecata ca urmare a încetării contractului de prestări servicii de pază şi securitate încheiat între părţi.

Stabilirea cauzelor exclusive de reclamant, nu de instanta de judecata. Reclamă a formulat o acțiune al cărei obiect principal a fost configurat ca pretenția de restituire a echipamentelor tehnice montate de reclamantă la obiectivele pârâtei, restituire care se impune ca urmare a încetării contractului dintre părți și a fost fundamentală în drept pe dispoziție de drept material care caracterizează. conținutul și natura dreptului de proprietate și acțiunea în revendicare. Cauza acțiunilor presupunea analiza exclusivă a premiselor acțiuni în revendicare mobilă, configurată...

Citeste mai mult

Despre autoritatea parinteasca si modul de exercitare al acesteia

Autoritatea parinteasca (in limbaj comun custodia asupra copiilor) se exercita asupra minorilor in comun de parintii acestora, indiferent ca sunt sau nu divortati, in comun (aceasta este regula) sau doar de unul dintre parinti (custodia exclusiva fiind exceptia). Trebuie retinut ca autoritatea părintească asupra minorului nu este doar un drept al părintelui, ci şi un drept al copilului de care acesta poate fi lipsit doar în situaţii ce ţin de interesul său superior, iar pentru parinte autoritatea implică numeroase obligaţii. Autoritatea...

Citeste mai mult

Suspendarea obligaţiei de plată a ratelor contractului de credit de investiţii în contextul pandemiei COVID‑19. Condiţii de admisibilitate în raport cu prevederile O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acord

Cererea de suspendare a obligaţiilor de plată aferente contractului de credit de investiţii pentru o perioadă de 9 luni este admisibila in temeiul OUG nr 37/2020. Prin cererea formulată de reclamantul Aeroportul Internaţional A. R.A. în contradictoriu cu pârâta B. ‑ Sucursala Cluj‑Napoca s‑a solicitat, în temeiul art. 997 C. proc. civ., obligarea pârâtei la aprobarea cererii de suspendare a obligaţiilor de plată aferente contractului de credit de investiţii nr. RQ 14051144693729 din 21 mai 2014 ‑ pentru o perioadă...

Citeste mai mult

Concurența din perspectivă juridică și economică

Concurența este un fenomen complex cu o natură predominant economică, organizat și sancționat de norme juridice. Dreptul concurenței a fost definit de unii autori ca fiind un ansamblu de dispoziții juridice întemeiate pe o politică economică, strâns legat de științele economice, presupunand un dialog continuu între juriști și economiști. Dintr-o alta perspectiva, dreptul concurenței reprezintă un ansamblu de reguli juridice care, pe de o parte, guvernează rivalitățile dintre agenții economici în găsirea și conservarea unei clientele, iar pe de altă parte...

Citeste mai mult

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental , dar nu este un drept absolut. Trebuie luat în considerare în raport cu funcția pe care o îndeplinește în societate și echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporționalității ( de ex. Securitatea națională) Regulamentul nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal al persoanei fizice în cadrul unei activități exclusive personale sau domestice și care, prin urmare, nu...

Citeste mai mult

Politicile de prelucrare a datelor la nivelul societatii

Furnizarea datelor cu caracter personal de la un salariat sau de la o persoana care urmeaza sa devina salariat, furnizate in scopul angajarii, este precedata de o informare care contine: identitatea și datele de contact ale celui care prelucreaza datele; datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor; scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării. In momentul în care datele cu caracter personal sunt obținute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații suplimentare necesare pentru a...

Citeste mai mult

Conditii in care monitorizarea salariatilor la locul de munca este permisa

Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relaţiilor de muncă se realizeaza in temeiul art. 5 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor. La nivelul societatii angajatoare se vor utiliza sisteme de...

Citeste mai mult

Despre dreptul la nume si imposibilitatea de a-l instraina

Oricat de celebru ai fi, dreptul la nume este un drept subiectiv nepatrimonial inalienabil, adica nu il poti dona, instraina etc. Este doar al tau, pentru uzul tau si pentrusiguranta celor cu care intri in contact, inchei acte judirice. Art.82 si urm.Cod Civil preved ca orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobândit, potrivit legii si cuprinde numele si prenumele, numele fiind dobandit ca efect al filiatiei. Prenumelese stabileşte la data înregistrării naşterii, pe baza declaraţiei de naştere, fiind...

Citeste mai mult

Clauza de neconcurenta in dreptul muncii si posibilitatea denuntarii sale unilaterale

Clauza de neconcurenta este o clauza pe care angajatul si angajatorul o poti la incheierea contractului individual de munca sau a negocierilor executarii acestuia. Prin această clauză salariatul este obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurența cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizații de neconcurență lunare pe care se obligă să o plătească. pe toată perioada de neconcurență. Clauza de neconcurență produce...

Citeste mai mult

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Admisibilitatea clauzei penale in contractul individual de munca

Este de necontestat notorietatea principiului de drept care statueaza ca oricine greseste plateste. Intrebarea este cat si cum? In primul rand, de la acest principiu nu exista nici o exceptie in temeiul careia salariat ar fi scutit de raspundere, tinand cont de caracterul special al raportului de subordonare dintre angajati si angajator. In al doilea rand, ar fi profund inechitabil ca salariatii sa fie scutiti de la acoperirea daunelor pe care le produc angajatorului, aceasta scutire dandu-le posibilitatea de a nu-si...

Citeste mai mult

Conditii pentru angajarea in Romania a cetatenilor straini din afara Uniunii Europene

Conditii pentru angajarea in Romania a cetatenilor straini din afara Uniunii Europene Cadrul legal aplicabil: Ordonanţa de urgenţă nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România Etape: Este necesara parcurgerea urmatoarelor etape pentru angajarea pe teritoriul RO a unui lucrător permanent (străinul încadrat...

Citeste mai mult

Cum se definesc posturile cheie intr-o societate? Implicatii fiscale si de raportare.

Codul Muncii imparte personalul in salariati cu functii de executie si salariati cu functii de conducere, fara sa faca nicio trimitere la personalul cheie. "Personal-cheie" înseamnă orice persoană fizică angajată de o persoană juridică a unei părţi, alta decât o organizaţie nonprofit şi care este responsabilă pentru înfiinţarea sau controlul, administrarea şi funcţionarea adecvată a unei entităţi stabilite. "Personalul-cheie" include "persoanele aflate în vizită de afaceri" în scopul înfiinţării unei prezenţe comerciale şi "persoanele transferate în cadrul aceleiaşi companii": Referinte...

Citeste mai mult

Ce inseamna parte legata si implicatiile sale fiscale

Persoanele legate, din perspectiva fiscala, sunt definite de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate. Aceste reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale individuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, şi publicare a situaţiilor financiare anuale, Planul de conturi general, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile. Reglementările...

Citeste mai mult

Raspunderea conducatorului auto in caz de accident – dosar dauna RCA

In practica, nu de putine ori se intampla ca, in cadrul unui dosar de dauna RCA deschis ca urmare a unui accident rutier, asiguratorul sa refuze sa achite intreaga suma ce reprezinta contravaloarea reparatiilor efectuate de catre service-ul auto, considerand ca suma este “nejustificat de mare”. In astfel de cazuri, de cele mai multe ori, asiguratorul va plati suma de bani pe care o considera justificata, diminuand cuantumul despagubirii si achitand reparatiile numai partial. Este important sa mentionam faptul ca...

Citeste mai mult

Activitatea de integrare clinică desfășurată de personalul didactic universitar prin cumul de funcții în unitățile sanitare private

În drept: - art. 165 alin.(11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, potrivit căruia „personalul didactic medico-farmaceutic din universităţi care au în structură facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate beneficiază de integrare clinică în unităţile şi instituţiile din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, în unităţile medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în unităţile şi instituţiile medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în spitale şi cabinete private”; - art....

Citeste mai mult

ACTELE INCHEIATE ASUPRA MOSTENIRII NEDEZBATUTE

Intrebare: Suntem 5 mostenitori (descendenti), iar succesiunea dupa tatal nostru nu a fost dezbatuta inca. Unul dintre noi a incheiat un contract de arenda cu privire la un bun ce face parte din masa succesorala. Este valabil acest contract? Conform Codului Civil, art.1125, descendentii defunctului fac parte din categoria mostenitorilor sezinari, aceasta inseamna ca ei dobandesc, de la data deshiderii mostenirii (data decesului), exercitiului drepturilor succesorale, fara indeplinirea altor formalitati prealabile. Astfel, pe langa stapanirea de fapt asupra bunurilor din...

Citeste mai mult

DESPRE DREPTUL DE SEZINA SI POSESIE

Sezina reprezinta un beneficiu acordat de lege anumitor categorii de mostentori, prin care acestia dobandesc dreptul de a administra patrimoniul succesoral si de a exercita drepturile si actiunile defunctului, pe langa stapanirea de fapt exercitata asupra acestor bunuri. Acest beneficiu nu este conditionat de atestarea prealabila a calitatii de mostenitor, pe cale notariala sau judecatoreasca. Conform art.1126 Cod Civil, sunt mostenitori sezinari soțul supraviețuitor, descendenții și ascendenții privilegiați. Calitatea de mostenitor sezinar este strans legata de vocatia la mostenire, astfel...

Citeste mai mult

Hotararile judecatoresti pronuntate in folosul coproprietatii

Daca face apel numai unul dintre parati, in calitate de mostenitor, hotararea ii profita si celuilalt? Pana la efectuarea partajului, mostenitorii se afla in indiviziune cu privire la bunurile succesorale ale defunctului, fiecare mostenitor avand numai o cota-parte ideala, abstracta din drept. Prin urmare, niciunul dintre comostenitori nu este titular exclusiv asupra vreunui bun din masa succesorala, principiul fiind acela ca drepturile nascute din calitatea de comostenitor/coindivizar se exercita concomitent si impreuna, de catre toti mostenitorii. In cele ce urmeaza...

Citeste mai mult

Situatiile in care fostul angajat poate pretinde daune morale de la fostul angajator

Angajatorul poate fi obligat la plata daunelor morale catre salariatul concediat? Decizia nr.40/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 269 alin. (1) din Codul Muncii în legătură cu daunele morale pretinse de salariați în cadrul litigiilor de muncă referitoare la atragerea răspunderii materiale a angajaților prevede, in mod clar, modul in care trebuie angajata raspunderea patrimoniala a angajatorului pentru...

Citeste mai mult

Desfiintarea locului de munca - conditii

Pentru ca desfiintarea unui post sa nu poata fi atacata cu succes in instanta de un angajat, aceasta trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa si decizia de desfiintare trebuie sa fie intocmita cu respectarea conditiilor legale. I. Desfiinţarea locului de muncă este efectivă când acesta este suprimat din organigrama angajatorului si din statul de funcţii. Pentru dovedirea caracterului efectiv al desfiintarii, se vor compara in instanta organigrama si statul de functii de dinaintea si...

Citeste mai mult

Anularea actelor emise de administratia fiscala se poate obtine chiar daca legea nu prevede expres nulitatea acestora

Conform Deciziei nr. 4759/2013, Inalta Curte de Casatie si Justitie a reiterat principiul nulitatii virtuale conform caruia viciile de procedură ale unor documente emise de organul fiscal competent atrag anularea actelor întrucât legea, desi nu prevede o atare sancţiune, in mod expres. Nulitatea virtuala rezultă din insusi scopul reglementării: protejarea contribuabilului de exercitarea abuzivă a dreptului de apreciere de către organele fiscale. In speta dedusa judecatii, reclamanta în contradictoriu cu pârâta Administratia Financiara a solicitat anularea Deciziei de soluţionare a...

Citeste mai mult

Asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

Potrivit art. 3 din Legea nr.260/2008, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale. În cazul în care o locuinţă face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului. Locuinţele situate în clădirile expertizate tehnic în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi şi încadrate prin...

Citeste mai mult

Evaluarea clădirilor pentru impozitare

I. În ceea ce privește persoanele fizice: pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea acestora, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii impozabile. Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor fizice poate fi: valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă (31 martie). În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă, acesta produce efecte începând...

Citeste mai mult

Regimul fiscal aplicabil facturării unor locuri de parcare / boxe

Norma de aplicare pentru art. 291 din Codul fiscal, regăsită la pct. 38 alin. (3) din HG nr. 1/2016 explicitează conceptul fiscal al noțiunii de locuință astfel: „(3) În aplicarea art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal: a). prin locuință se înțelege construcția alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care, la data livrării, satisface cerințele de locuit ale unei persoane ori familii;” Din analiza temeiului normativ, se...

Citeste mai mult

Regimul fiscal, din perspectiva TVA, aplicabil livrărilor de construcții noi

Regimul fiscal, din perspectiva TVA, aplicabil livrărilor de construcții noi – respectiv apartamente, efectuate de un dezvoltator imobiliar, în calitatea sa de persoană impozabilă stabilită în Romania și înregistrată normal în scopuri de TVA, conform art.316 cod fiscal Noțiunea fiscală de construcție nouă este definită conceptual în cuprinsulart.292 alin.(2) lit.f pct.3 cod fiscal– în acest sens, o construcție este calificată fiscal ca fiind nouăcel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a...

Citeste mai mult

Regimul fiscal al avansurilor încasate aferent operațiunilor de livrare de construcții noi

Ca și regulă generală regăsită la art.291 alin.(4) cod fiscal, cota de TVA aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator. În context, precizăm că faptul generator intervine la data livrării bunurilor – în cazul nostru, la data vânzării bunurilor în formă notarială autentificată, conform art. 281 alin.(1) cod fiscal. Prin excepția de la regula generală, reglementată la art.291 alin.(5) cod fiscal, dacă se încasează un avans înainte a interveni faptul generator, atunci se aplică cota...

Citeste mai mult

Obligația societăților de a înregistra în Registrul Comerțului datele de identificare ale beneficiarului real

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, societățile au obligația de înregistrare în registrul comerţului la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare datele privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor. Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei: - regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat; - persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice,...

Citeste mai mult

Obligația asociațiilor și fundațiilor de a comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real

Potrivit art. 344 alin.(1) și (2) din OG nr.26/2000, anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor. În acest scop, consiliul director al asociaţiei sau fundaţiei împuterniceşte o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele...

Citeste mai mult

Dreptul de retentie

Codul Civil reglementeaza dreptul de retentie in titlul referitor la „Privilegiile și garanțiile reale”, art. 2495-2499, acesta fiind considerat o garantie reala. Astfel, art. 2495 arata ca „(1) Cel care este dator să remită sau să restituie un bun poate să îl rețină cât timp creditorul nu își execută obligația sa izvorâtă din același raport de drept sau, după caz, atât timp cât creditorul nu îl despăgubește pentru cheltuielile necesare și utile pe care le-a făcut pentru acel bun ori...

Citeste mai mult

Rezerva proprietatii si dreptul de retentie

Clauza rezervei proprietatii este reglementata de art.1.684. Cod Civil:“Stipulația prin care vânzătorul își rezervă proprietatea bunului până la plata integrală a prețului este valabilă chiar dacă bunul a fost predat. Această stipulație nu poate fi însă opusă terților decât după îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege, după natura bunului”, fiind o varietate a vanzarii. De regula, transferul dreptului de proprietate intr-un contract de vanzare are loc la data incheierii contractului in mod valabil, insa, in cazul in care...

Citeste mai mult

Despre dreptul de sezina si posesie

Despre dreptul de sezina si posesie Sezina reprezinta un beneficiu acordat de lege anumitor categorii de mostentori, prin care acestia dobandesc dreptul de a administra patrimoniul succesoral si de a exercita drepturile si actiunile defunctului, pe langa stapanirea de fapt exercitata asupra acestor bunuri. Acest beneficiu nu este conditionat de atestarea prealabila a calitatii de mostenitor, pe cale notariala sau judecatoreasca. Conform art.1126 Cod Civil, sunt mostenitori sezinari soțul supraviețuitor, descendenții și ascendenții privilegiați. Calitatea de mostenitor sezinar este strans legata...

Citeste mai mult

Măsuri SSM - prevenire infectare cu COVID-19

În contextul reluării muncii la sediul societății și/sau la punctele de lucru de către salariații care și-au exercitat munca la domiciliu, vă transmitem următoarele informații: I. Obligațiile angajatorului În condiţiile aplicării prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,angajatorii au obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă urmând a lua măsurile necesare pentru: a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; b) prevenirea riscurilor profesionale; c) informarea şi instruirea lucrătorilor; d) acordarea echipamentului de protecţie, după caz (măşti,...

Citeste mai mult

Procedura executării silite a obligațiilor bugetare. I.

Executarea silită este procedura prin intermediul căreia creditorul constrânge pe debitorul său, care nu-și execută de bunăvoie obligațiile decurgând dintr-un titlu de creanță, de a le aduce la îndeplinire în mod silit. Baza legală. În materia executării silite a obligațiilor bugetare nefiscale sunt aplicabile prevederile Codului de procedură fiscală, conform art. 226 alin.(3) din C.proc.fisc. Organul de executare silită. Executorii fiscali organizați în compartimente de specialitate sunt abilitați să efectueze executarea silită a creanțelor bugetare, potrivit procedurii fiscale. Art. 29 alin.(5)...

Citeste mai mult

Forta majora, cazul fortuit si impreviziunea – reglementare si aplicabilitate

Forta majora este definita de Codul Civil, in cuprinsul alineatului al doilea al articolului 1351, ca fiind“orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”, reprezentand un caz de inlaturare a raspunderii atunci cand un prejudiciu este produs din pricina unui astfel de eveniment. Cu privire la aceasta, se impun a fi analizate institutiaimposibilitatii de executarea obligatiilor si problematicariscurilor contractuale. Astfel, intrebarea care apare este ce se intampla in cazul in care contractul incheiat de parti nu mai poate fi executat...

Citeste mai mult

REGIMUL FISCAL AL VENITURILOR OBŢINUTE DE O SUCURSALĂ ÎNFIINŢATĂ ÎN ROMÂNIA DE PERSOANE JURIDICE STRĂINE

REGIMUL FISCAL AL VENITURILOR OBŢINUTE DE O SUCURSALĂ ÎNFIINŢATĂ ÎN ROMÂNIA DE PERSOANE JURIDICE STRĂINE Sediul secundar înființat este plătitor de impozit pe profit în România. Sediul secundar are obligaţia calculării şi declarării impozitului pe profit conform Titlului II “Impozit pe profit” din Codul fiscal român. Impozitul pe profit se aplică asupra profitului impozabil atribuibil sediului secundar, respectiv asupra profitului impozabil la nivelul sediului secundar. Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%. Rezultatul fiscal se...

Citeste mai mult

Evaluarea clădirilor pentru determinarea valorii impozabile

În scopul impozităriiclădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice sau juridiceși aclădirilor rezidențiale deținute de persoane juridice, se va depune la Directiile de Taxe si Impozite Locale (DITL) cate unraport de evaluare pentru determinarea valorii impozabilepentru fiecare DITL in raza carora sunt amplasate cladirile. Astfel, pentru persoanele fizice, raportul de evaluare se depune pentru clădirile nerezidentiale– cenuau ca obiect locuință (ex. spatii comerciale, spatii industriale, spatii birouri) saupentru cladirile rezidentiale cu destinatie nerezidentiala. Impozitul pe clădiri pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea...

Citeste mai mult

Ajutor de stat

Comisia Europeană a concluzionat că măsura planificată de România pentru a susține crearea unei rețele de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice respectă normele UE privind ajutoarele de stat. Măsura va contribui la reducerea emisiilor de CO2și a altor emisii poluante, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața unică. Se preconizează că schema, care va avea un buget de 53demilioaneEUR și va acoperi perioada 2020-2025, va stimula investițiile în stații de reîncărcare a vehiculelor hibride și a vehiculelor...

Citeste mai mult

Biroul de Credite

Ce este Biroul de Credit si de ce prelucreaza date cu caracter personal? Biroul de Credit este o societate de drept privat, pe acţiuni care are ca acţionari 20 de bănci si care administreaza o baza de date organizata in sistem centralizat, care contine date referitoare la activitatea de creditare desfasurata de institutiile financiar-bancare, autorizate potrivit legii. Care sunt persoanele vizate de prelucrarea datelor la Biroul de Credit? Persoanele vizate ale caror date sunt prelucrate in Sistemul Biroului de Credit sunt solicitanti...

Citeste mai mult

Considerente privind opozabilitatea si modalitatile de contestare a hotararilor AGA in cazul asociatiilor infiintate in baza OG 26/2000

Ordonanta nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii stabileste regimul juridic al acestor forme de organizare, reglementand modalitatea de infiintare, organizare si functionare a acestora, precum si aspecte privind dizolvarea si lichidarea. Articolul 4 al normei legale mentionate defineste notiunea de “Asociaţie” ca fiind subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi...

Citeste mai mult

Scutirea de TVA pentru operațiunile intracomunitare

Conform Regulamentului nr 1912/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare, intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 2020, scutirea de TVA pentru operațiunile intracomunitare, prevazuta de articolele138-142 din Directiva2006/112/CE, opereaza in urmatoarele conditii: a) vânzătorul indică faptul că bunurile au fost expediate sau transportate de acesta sau de o parte terță în numele său și vânzătorul fie se află în posesia a cel puțin două...

Citeste mai mult

Draft Decizie de desemnare a persoanei cu responsabilităţi de aplicare a Legii nr.129/2019

DECIZIA Nr. _________/____________ Subscrisa,___________________, cu sediul in ______________, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.____________, având cod unic de înregistrare ______________________, reprezentată legal prin ___________________, În baza art. 23 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,emite următoarea: DECIZIE: Art. 1.Se desemnează doamna/domnul_____________,cetatean roman, nascut la data de __________, domiciliat in ___________, legitimat cu carte de identitate seria ________, nr.___________, eliberata de __________, la data de ____________, avand cod numeric personal...

Citeste mai mult

Etapele înregistrării menţiunilor privind radierea unei societăți pe acțiuni

Etapa I Cererea de depunere şi menţionare acte la ONRC; Hotărârea adunării generale a acţionarilor privind dizolvarea şi numirea lichidatorului cu menţiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere ale persoanei juridice; Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original); Etapa a II-a Cererea de înregistrare la ONRC - se va depune după trecerea termenului de 30 zile de la data publicării hotărârii AGA în Monitorul Oficial; Hotărârea de la etapa I-a...

Citeste mai mult

Fideiusiunea in Codul Civil

„Fideiusiunea este contractul prin care o parte, fideiusorul se obliga fata de cealalta parte, care are intr-un alt raport obligational calitatea de creditor, sa execute, cu tiltu gratuit sau in schimbul unei remuneratii, obligatia debitorului daca acesta din urma nu o executa” conform art.2280 din Codul Civil. Acest contract este reglementat in Codul Civil, de la art.2280, la art.2320. Astfel, Codul Civil prevede faptul ca fideiusiunea este o forma a garantiilor personale, fiind menita sa apere creditorii in cazul neexecutarii...

Citeste mai mult

Cauțiunea în executarea silită

Cauțiunea constituie o garanție pentru creditorul unei obligații decurgând dintr-un titlu executoriu de îndeplinire a obligației de către debitor. Cauțiunea poate fi prevăzută pentru acoperirea eventualului prejudiciu cauzat unei dintre părțile în proces ca urmare a unei măsuri adoptate de către instanța de judecată în favoarea celeilalte părți. În acest sens, cauțiunea se stabilește în sarcina debitorului, atunci când el solicită suspendarea executării titlului ce conține obligația de plată. De asemenea, creditorul unei obligații decurgând dintr-o creanță certă, lichidă și exsigibiă,...

Citeste mai mult

Legislatia aplicabila in cazul pagubelor produse de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 219/2008 pentru stabilirea modelului-cadru al contractelor de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor cinegetice şi al actelor adiţionale, modificat prin Ordinul nr. 1620/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare stabileste modelul cadru al contractelor de gestiune a fondului cinegetic si prevede obligatiile partilor in legatura gestionarea fondului cinegetic. Anexa...

Citeste mai mult

Contractul de arenda - observatii cu privire la plata arendei in bani si/sau natura

Contractul de arenda este o specie a contractului de locatiune, fiind guvernat de prevederile art.1836 si urmatoarele din Codul Civil, completate cu normele legale privind locatiunea. Astfel, contractul de arenda presupune ca, una dintre parţi, numita arendator, sa transmita bunuri agricole celeilalte parti, numita arendas, pentru a fi exploatate o perioada de timp, in schimbul unui pret, numit arenda. Contractul de arenda se poate incheia intre de persoane fizice sau juridice, pe durata determinata sau nedeterminata. Conform prevederilor art.1837 Cod...

Citeste mai mult

Daunele-interese in noul cod civil

Codul Civil reglementeaza drepturile creditorului, la art.1516, care prevede faptul ca acesta “are dreptul la indeplinirea integrala, exacta si la timp a obligatiei”. In cazul in care, prin neexecutarea la timp, fara justificare sau culpabila a obligatiei, acestuia i se cauzeaza un prejudiciu, creditorul are dreptul la daune-interese. Se observa, deci, ca raportul juridic dintre parti care izvoraste dintr-un contract este guvernat de principiul fortei obligatorii – pacta sunt servanda, principiu care implica si regula conformitatii executarii, precum si...

Citeste mai mult

Promisiunea de vanzare-cumparare – consecintele semnarii unui antecontract si remediile in caz de neexecutare

Promisiunea de contract (antecontractul)reprezinta acordul convenit de părţi prin care promitentul se angajează faţă de beneficiar să încheie cu acesta un contract ulterior ale cărui elemente sunt prestabilite prin antecontractul semnat, acest act reprezentand acordul de vointe al partilor cu privire la aspectele stabilite. Dacă numai una dintre părţi recunoaşte celeilalte opţiunea de a încheia contractul,promisiunea este unilaterală; dacă părţile isi asuma aceasta obligatie reciproc,promisiunea este bilaterala. Legea stabileste faptul ca poate face obiectul unei promisiuni de vanzare-cumparare orice bun,...

Citeste mai mult

Verificarea de scripte

Verificarea de scripte este o modalitate de validare a veridicității unui înscris. Acest lucru presupune o procedură de urmat ce este aplicabilă numai înscrisurilor sub semntărură privată. Inscrisul sub semnătură privată este acel înscris întocmit de părți, fără intervenția vreunui organ al statului, semnat de părți sau de partea de la care emană. Așa cum îl definește Codul de procedură civilă în art.272, este înscrisul care e doar semnat de părți și care nu e supus niciunei formalități, cu excepția...

Citeste mai mult

Protejarea cetăţenilor în calitatea lor de consumatori

Protejarea cetăţenilor în calitatea lor de consumatori precum și asigurarea cadrului necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii sunt drepturi fundamentale ale acestora și sunt prevăzute în actele normative din domeniul protecției consumatorilor. De cele mai multe ori, încheierea unor contracte de către cetățeni presupune cunoștințe juridice. Lipsa acestor cunoștințe prejudiciază uneori cetățenii de anumite drepturi și obligații. Tocmai de aceea, persoanele care achiziționează bunuri și servicii ar trebui protejate împotriva abuzului de putere de către vânzător sau furnizor, mai...

Citeste mai mult

Aspecte privind reglementarea cesiunii de creanta

Cesiunea de creanta reprezinta un contract prin care un creditor (creditor cedent) transmite unui tert (cesionar) creanta pe care o detine impotriva debitorului sau (debitor cedat). Reglementarea acestui mecanism de transmitere a obligatiilor se gaseste in Codul Civil, art. 1566 si urmatoarele. Codul stabileste, de asemenea, faptul ca in cazul in care cesiunea este cu titlu gratuit, aceasta va trebui sa respecte regulile contractului de donatie, precum si forma autentica obligatorie pentru valabilitatea contractului. In cazul in care cesiunea se...

Citeste mai mult

Ordinul de protectie

In cazul violenţei domestice manifestata printr-una sau mai multe forme de violenta (verbală, psihologică, fizică, sexuală, economică, socială, spirituală), persoana agresata are la dispozitie doua masuri de protectie a integritatii fizice, psihice si a libertatii: ordinul de protecţie provizoriuemis de politie si ordinul de protectie emis de judecatorul competent, conform dispozitiilor legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice. Ordinul de protecţie provizoriu se emite de către poliţiştii care constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică...

Citeste mai mult

Nerealizarea măsurilor notificate și neasigurarea sumelor necesare proiectării și executării lucrărilor de intervenție

Cu ocazia lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei în vederea creşterii calităţii ambiental-arhitecturale a asupra clădirilor cu mai multe etaje, demarate de către Primărie, prin Administrația municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, numeroși proprietari, persoane fizice ale apartamentelor sunt notificați în vederea nerespectării obligațiilor legale, și anume nerealizarea măsurilor notificate și neasigurarea sumelor necesare proiectării și executării lucrărilor de intervenție. Pentru imobilele vizate pentru lucrările de intervenție, care sunt clădiri cu mai multe etaje și apartamente, în...

Citeste mai mult

Asocierea fermierilor în agricultură - înțelegerile verbale între familii nu mai sunt valabile

OUG nr.3/2015 aduce modificari cu privire la formele de asociere avand ca scop exploatarea terenurilor agricole, cresterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea şi vânzarea produselor, prestarea unor servicii, precum şi alte activităţi. Urmare a Ordonantei de urgenta, este obligatoriu sa se incheie un contract de societate, in forma scrisa, intelegerile verbale intre familii nemaifiind valabile. Contractul de societate se incheie, in forma scrisa, intre orice persoana fizica si/sau juridica, iar fiecare asociat trebuie sa contribuie la constituirea societatii cu propriul...

Citeste mai mult

Licentele de utilizare a frecventelor radio

Majorarea preturilor serviciilor de comunicatii electronice - consecintele Ordonanţei de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, in vigoare de la 29.12.2018. Acest act normativ stabileste reguli noi cu privire la investitiile publice, anumite masuri fiscal-bugetare, completand sau modificand, in acelasi timp, numeroase alte acte normative. Aceste modificari se rasfrang si asupra Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice,...

Citeste mai mult

Taxe si impozite platibile de persoana fizica autorizata

O persoana fizica autorizata datoreaza la bugetul de stat urmatoarele taxe: • impozit pe venit (10%) – stabilit in sistem real (10% din venitul net calculat ca diferenta intre veniturile brute si cheltuielile deductibile) sau norma de venit (10% din norma de venit publicata pentru activitatea pentru care exista autorizare); • CAS (25%) – daca persoana fizica autorizata obtine pe parcursul unui an un venit net mai mare decat 12 salarii minime brute pe economie (plafon 2018 – 22.800 lei; plafon...

Citeste mai mult

Obligatia de plata a TVA pentru persoane fizice in cazul achizitiei de terenuri si/sau de constructii in scopul vanzarii

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului și care este colectat conform prevederilor Codului Fiscal. In ceea ce priveste notiunea de persoana impozabila, din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, aceasta este definita in Titlul VII din Codul Fiscal astfel: orice persoana care se ocupa de desfășoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activitate economică de natura asigurărilor de lege, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestor activități. Activitatile economice prevazute de...

Citeste mai mult

Taxe si impozite platibile de microintreprinderi:

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile; capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale; nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la...

Citeste mai mult

Exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Potrivit art. 1 alin.(1) lit.a) din Legea nr.52/2011, zilierul este persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii. Activităţi cu caracter ocazional reprezintă activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent. Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată: agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea...

Citeste mai mult

Detașarea transnațională a salariaților

In prezent, Legea nr.16/2017 reprezinta reglementarea legala națională in materie de modificare a locului muncii in statele membre ale UE. Detasarea transnațională a salariatilor romani reprezinta o reglementarea specifică a situatiei in care o intreprindere stabilita pe teritoriul României, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul altui stat membru al UE salariati cu care are stabilite raporturi de munca, in situatiile reglementate de art. 5 din Legea nr. 16/2017, aplicandu-se in urmatoarele situatii reglementate de Legea nr. 16/2017: a)...

Citeste mai mult

Concedierea salariatelor gravide în baza unei decizii de concediere colective

Salariatele gravide, care au născut sau care alăptează beneficiază de protecţie împotriva concedierilor, conform legislaţieinaționale și a Uniunii Europene. Astfel, art. 60 din Codul muncii și art. 21 din OUG nr.96/2003 cu privire la protecția maternității la locul de muncă stabilesc interdicția concedierii salariatelor care se află în concediu de maternitate, de risc maternal sau în concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului. Aceste prevederi fac obiectul transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei 92/85/CEE, însă, acestea nu se aplică în...

Citeste mai mult

Activitatea de voluntariat

Potrivit art. 3 din Legea nr.78/2014, activitatea de voluntariat se desfășoară în baza încheierii unui contract de voluntariat între un voluntar şi organizaţia-gazdă, în temeiul căruia, prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului. Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice...

Citeste mai mult

Revenirea la muncă a părinților după concediul pentru creșterea copilului

Potrivit prevederilor art. 60 alin.(1) lit.e) din Codul muncii și ale art. 25 alin.(2) din OUG nr.111/2010, este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creștere copil în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserţie. Interdicţia se extinde, o singură dată, cu...

Citeste mai mult

Reducerea temporară a activității salariaților pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare

Potrivit prevederilor art.52 alin.(3) din Codul muncii, din motive economice, tehnologice, structurale sau similare, angajatorul poate dispune reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana. Astfel, angajatorul va reduce programul de muncă cu o zi pe sătpămână din durata normala de muncă a salariatilor. Aceasta decizie își va produce efecte pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului de muncă. Decizia de reducere temporară a activității se poate lua numai dupa consultarea prealabila a...

Citeste mai mult

Răspunderea juridică în cazul securității și sănătății în muncă.

Încălcarea normelor juridice de securitate și sănătate în muncă, chiar dacă nu a avut ca urmare producerea unui accident de muncă, poate atrage: răspunderea disciplinară a salariaților, răspunderea civilă, contravențională sau penală. Pentru determinarea formelor răspunderii juridice se au în vedere criteriul apartenenței și formei sancțiunilor juridice aplicabile la ramura de drept. Potrivit art.175 alin.(1) din Codul muncii, conținut similar cu al art.6 din Legea nr.319/2006, angajatorul are obligația să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legale de...

Citeste mai mult

Obligațiile angajatorului față de salariata gravidă

bază legală Legea Nr.53/2003 privind Codul Muncii Legea Nr.319/2006 privind Securitatea și Sănătatea în Muncă OUG Nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate OUG Nr.96/2003 privind Protecția Maternității la Locul de Muncă În cazul în care salariata gravidă prezintă un document medical care să le ateste starea, în temeiul art.3 din OUG nr.96/2003, agajatorul are următoarele obligații: de a instiinta, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat in scris de catre o salariata ca este...

Citeste mai mult

Informare salariați pentru surpavegherea video

Pentru utilizarea sistemelor de monitorizare prin mijloace electronice sau mijloace de supraveghere video la locul de muncă, trebuie îndeplinite următoarele condiții (art. 5 din Legea nr.190/2018]): interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate şi prevalează asupra intereselor sau drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate; angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă şi în mod explicit a angajaţilor; angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor înainte de introducerea sistemelor de monitorizare; alte forme şi modalităţi mai puţin intruzive pentru atingerea scopului urmărit...

Citeste mai mult

Indemnizația de handicap pentru persoanele care obțin venituri din dividente

Persoanele cu handicap care obțin venituri nu pierd prestaţiile sociale stabilite de lege. Potrivit Legii nr.448/2006 privind protecţia şi poromovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prestațiile sociale sunt: indemnizaţia lunară și bugetul personal complementar, care se acordă indiferent de venituri, conform art.57 alin. (4) din Legea 448/2006. De altfel, trebuie să se facă deosebirea între pensie şi indemnizaţie. Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap este acordată în baza Legii nr.448/2006. Conform acestei legi, toate persoanele cu handicap au dreptul să dobândească...

Citeste mai mult

REGISTRELE OBLIGATORII ALE SOCIETATII COMERCIALE

REGISTRELE OBLIGATORII ALE SOCIETATII COMERCIALE

Dupa ce se inregistreaza la Registrul Comertului, o societate, indiferent de obiectul de activitate si modul de functionare esteobligatasa tina anumite registre. Acestea sunt urmatoarele: REGISTRUL UNIC DE CONTROL Conform Legii nr. 252/2003, persoanele juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate potrivit legii, întermen de 30 de zilede la inregistrare au obligaţia să ţină registrul unic de control, atatpentru sediul social, cat si pentru fiecare sediu secundar. Registrul unic de control are ca scop evidenţierea tuturor controalelor desfăşurate la contribuabil...

Citeste mai mult