Noutati legislative

Legea nr. 195/2022 pentru completarea art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 668 din 04 iulie 2022

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul are o declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit, conform prevederilor legale sau pentru care angajatorul are obligaţia legală de a depune declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se păstrează timp de 5 ani.

citeste mai mult

Ordinul MF nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

În vigoare de la 01 februarie 2022 cu excepţia art. 13-15, ale căror prevederi se aplică începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2021. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 01 februarie 2022 Se aplica de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, inclusiv cele al căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi...

citeste mai mult

Ordinul MMSS nr. 94/2022 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

În vigoare de la 31 ianuarie 2022 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 99 din 31 ianuarie 2022 Ordinul este emis in aplicarea OUG nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Se aprobă modelele cererilor, declaraţiei pe propria răspundere şi listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1)...

citeste mai mult

OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

În vigoare de la 01 ianuarie 2022 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1245 din 30 decembrie 2021 Stabileşte cadrul legal cu privire la contractele de vânzare încheiate între vânzător şi consumator, în special norme privind conformitatea bunurilor, măsurile corective în caz de neconformitate, modalităţile de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum şi garanţiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor (persoana fizica) şi a bunei funcţionări a pieţei interne. Pentru a fi în conformitate...

citeste mai mult

Ordinul ANAF nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 10 ianuarie 2022, in vigoare din 10 ianuarie 2022 Ordinul aprobă: a) Procedura de evidenţiere şi plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale - anexa nr. 1; b) Procedura de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale - anexa nr. 2 Cele 2 proceduri se aplică contribuabililor care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015...

citeste mai mult

OMFP nr. 1592 din 2021 pentru modificarea şi completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici publicat in Monitorul oficial nr. 28 din 10 ianuarie 2022

OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea armonizată cu directivele comunitare si OMFP nr. 2844/2016 privind contabilitatea conformă cu IFRS sunt complete și explicate astfel: I OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea armonizată cu directivele comunitare Definitiile prevazute de art. 8 din reglementările contabile (cost de îndeplinire, cost de producție, societate-mamă, societate-afiliată etc) se vor analiza în contextul acestor reglementări contabile și nu sunt utilizabile în contextul altor acte normative; potrivit art. 80 din reglementările contabile, pentru realizarea unor active cu ciclul lung de fabricație, în...

citeste mai mult

Ordinul nr. 2127/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212

Prin acest ordin se aproba modelul și conținutul formularului 212 "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate persoanelor fizice" care se depune de persoane fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate cu anul 2021, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate deschis cu anul 2022. Declarația se completează și se depune de persoane fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de...

citeste mai mult

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost modificata de Legea nr. 315/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, in vigoare de la 01 ianuarie 2022 - Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1240 din 29 decembrie 2021

Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor. In plus, persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, care au în structura acţionariatului entităţi înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor...

citeste mai mult

OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri În vigoare de la 01 ianuarie 2022

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1245 din 30 decembrie 2021 Stabilește cadrul legal cu privire la contractul de vânzare între vânzător și consumator, în norme speciale privind conformitatea bunurilor, măsurile corective în caz de neconformitate, modalitățile de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum și garanțiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor (persoana fizică) şi a bunei funcţii a pieţei interne. Pentru a fi în conformitate cu contractul de vânzare, bunurile îndeplinesc în...

citeste mai mult

În vigoare de la 18 decembrie 2021 OUG nr. 130/202,1 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Codul muncii se modifica astfel: Artă. 164 din Codul muncii care reglementează baza minim brut pe țară garantată în plată a fost completat în sensul în îngrijirea salariului de bază minim brut pe țară garantată în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru sau durată de maximum 24 de luni de la momentul respectiv. încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu...

citeste mai mult

Ordinul ANAF nr. 1.984/1.070/2021 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1205 din 20 decembrie 2021 Se aprobă Procedura de excepție a plății contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate. Se aprobă modelul și conținutul formularului 603 "Declarație pe propria răspundere pentru excepția plății contribuției de asigurări sociale de sănătate". PROCEDURĂ de excepție de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil...

citeste mai mult

Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare,

Biletele de valoare se emit exclusiv pe suport electronic. Costurile legate de emiterea biletelor de valoare se suportă integral de angajatori. Angajatorul care contractează cu o unitate emitentă serviciul de emitere a biletelor de valoare achită atât contravaloarea nominală a biletelor de valoare distribuite angajaților, cât și costul emiterii suportului electronic. Valoarea nominală a biletelor de valoare acordată angajaților nu poate fi diminuată în niciun mod. Suportul electronic al biletelor de valoare nu permite efectuarea de operațiuni de retragere de număr sau de...

citeste mai mult

Modificari aduse legii privind evaziunea fiscala de Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1202 din 18 decembrie 2021

Legea nr. 241/2005 pentru Prevenirea ȘI Combaterea evaziunii Fiscale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 DIN 27 Iulie 2005 SE SE ȘI Modifica cum completeaza dupa: urmeaza Incepand cu date de 1 martie 2022, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor. şi/sau contribuţii în anexa...

citeste mai mult

RO e-Transport - Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1202 din 18 decembrie 2021

Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, monitorizează transporturile de bunuri pe teritoriul naţional prin sistemul naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri, pus la dispoziţie către Centrul Naţional de Informaţii Financiare, denumit în continuare RO e-Transport. Sistemul național privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice care au drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri pe teritoriul național. Procedura de aplicare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor care se emite în termen de 30...

citeste mai mult

Modificari aduse cotei de TVA - Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1202 din 18 decembrie 2021

Cota redusă de 5% se asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii: livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. În sensul prezentului titlu, prin locuință livrată ca parte a politicii sociale se înțelege și de îngrijire Livrarea au o Locuințe suprafata de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodaresti, o valoare utila, inclusiv o pe ingrire...

citeste mai mult

Modificari aduse Codului Fiscal cf OUG 130_2021.

Următoarele venituri nu sunt impozabile, înțelesul impozitului pe venit: a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere/adopție, ajutoarele pentru a pierde produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichete. . cadou, oferite salariaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la și a locului de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul,...

citeste mai mult

Ordinul nr. 1958/2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea la autoritatea vamală a declaraţiilor referitoare la numerarul însoţit sau neînsoţit, modelul şi modul de emitere a deciziei autorităţii vamale prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1176 din 13 decembrie 2021

Procedura de declarare a autorității vamală a sumelor în numerar cu valoare mai mare de 10.000 euro când sumele intra sau părăsesc Comunitatea Europeană este reglementată de Ordinul 1958/2021 coroborat cu Regulamentul UE nr. 1672/2018 în vigoare din data de 3 iunie 2021. Astfel, acest regulament clasifică aceste intrări sau ieșiri de număr de pe teritoriul UE în: a) Numerar însoțit, respectiv sumele ce se află în posesia unei persoane fizice; b) Număr neînsoțit, zona numerarul ce constituie unui transport și nu...

citeste mai mult

Ordinul MFP nr. 1420/2021 privind publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor a informaţiilor cu caracter public

În vigoare la 22 noiembrie 2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1108 din 22 noiembrie 2021 • Setări cu caracter public se publică pe serverul Ministerului Finanțe, pentru a fi accesibile prin rețeaua internet și sunt extra din documentele depuse de entități ale unităților Ministerului Finanțelor și aflate în bazele de date centrale ale acestuia, actualizate conform normelor în vigoare. • Publicarea datelor pe site-ul Ministerului Finanțelor se face zilnic astfel încât să reflecte schimbările apărute în baza de date cu o...

citeste mai mult

Ordinul nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

În vigoare la 02 februarie 2022 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1056 din 04 noiembrie 2021 Se modifică conținutul și instrucțiunile de completare pentru urmatoarele formulare: a) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010); b) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabili nerezidenţi care desfăşoară activitatea în România prin unul sau mai multe sedii permanente (013); c) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere...

citeste mai mult

Ordinul ANAF nr. 1.608/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

În vigoare de la 01 noiembrie 2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1039 din 01 noiembrie 2021 Prin completarile aduse Procedurii privind stabilitatea din oficiul a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane fizice, sunt vizate acele venituri obtnute de persoane fizice, constand in indemnizatii acordate in baza urmatoarelor acte normative: - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri...

citeste mai mult

Ordinul ANAF nr. 1721/2021 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

În vigoare la 03 noiembrie 2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1051 din 03 noiembrie 2021 Ordinul stabilește competența de administrare a marilor contribuabili în sarcina Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, operat cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se efectuează selecția/actualizarea acestora, pentru: a) contribuabili mari aflați în administrarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili la data de 31 decembrie 2021; b) contribuabili mari care îndeplinesc condițiile prezentului ordine. Se cunoaște eligibili contribuabili care...

citeste mai mult

Ordinul nr. 1.345/2021 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k1) şi ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În vigoare de la 01 noiembrie 2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1041 din 01 noiembrie 2021 Importul de bunuri efectuate în România de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau astfel îi sunt de agenți ori un astfel de organism importă bunurile respective în îndeplinirea sarcinilor lor. sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19 este scutit...

citeste mai mult

Ordinul nr. 1365/2021 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura

În vigoare la 08 noiembrie 2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1065 din 08 noiembrie 2021 Procedura stabilește cadrul de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primă și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Pentru utilizarea sistemului RO e-Factura, operatorii economici trebuie să se înregistreze în Spațiul privat virtual (SPV) în numărul propriu sau prin reprezentant legal,...

citeste mai mult

Ordinul ANAF nr. 1.768/2021 pentru aprobarea competenţelor de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991

În vigoare din 04 noiembrie 2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1057 din 04 noiembrie 2021 Competența de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenziilor normelor Legii revine persoanelor din cadrul ANAF și al structurilor subordonate contabile, care au atribuții de inspecție fiscală, precum și celor care au grijă de antifraudă fiscală. Personalul din cadrul structurilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care are atribuţii în domeniul gestiunii declaraţiilor fiscale şi calculurilor, are atribuţii de constatare şi sancţionare a...

citeste mai mult

Procedura de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central, din 02.11.2021 aprobata prin Ordinul nr. 1767/2021

În vigoare la 09 noiembrie 2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1072 din 09 noiembrie 2021 . Procedura se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii restante, administrarea organului fiscal central, un vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii și nestinse până la data și certificatul de atestare fiscală. Obligații fiscale administrate de organul fiscal care pot fi esalonate sunt: a) obligațiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligațiile fiscale accesorii; b)...

citeste mai mult

Ordinul MMPS nr. 947/2021 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În vigoare la 20 octombrie 2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1001 din 20 octombrie 2021 Până la data de 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de îngrijire beneficiază salariile se stabilesc la 75% din salariul de bază al locului de muncă ocupat și se suportă din...

citeste mai mult

Procedura de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a activităţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate de structurile de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei, din 01.10.2021 În vigoare de la 19 octombrie 2021

În vigoare la 19 octombrie 2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 998 din 19 octombrie 2021 Îndrumarea și asistența contribuabililor/plătitorilor cu privire la legislația fiscală (impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte creanțe fiscale administrate de ANAF, prin structura de specialitate cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale) și tehnologia informației, se realizează de către organul fiscal competent în administrarea creanțelor fiscale datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate...

citeste mai mult

Ordonanţa de urgenţă nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Se acordă zile libere dintre copiii pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unități de învățământ, pentru supravegherea cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au întreținere. copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizare a cursurilor anului școlar 2021-2022, fără a se include...

citeste mai mult

Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Începând cu data de 4 octombrie 2021 până la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului în temeiul art. 52 lit c) Codul Muncii (în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare), indemnizațiile de îngrijire a beneficiilor salariale se stabilesc la 75% din salariul de bază al locului de muncă. munca. muncă ocupată și se suportă din bugetul asigurărilor...

citeste mai mult

Ordonanţa de urgenţă nr. 117/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Munca nedeclarată a primirii muncii a unui salariat cu depășirea duratei timpului de stabilitate în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial. Muncă subdeclarată acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit și evidențiat în stat de plată a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidență nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorități fiscale. Se extinde de la 60 de zile la 90 de zile calendaristice după efectuarea muncii suplimentare...

citeste mai mult

Hotărârea nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

În vigoare de la 05 octombrie 2021 Publicat în Monitorul Oficial nr. 950 din 5 octombrie 2021 Începând cu date de 1 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167.333 ore. pe lună, reprezentând 15.239 lei/oră.

citeste mai mult

Declaratiile privind beneficiarul real - informatii actualizate

Conform Legii nr.129/2019, în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine, beneficiarul real este „persoana fizică sau fizică care dețin sau controlează în ultimă instanță societate supuse înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale companiilor respective, inclusiv prin deținerea acțiunilor la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace,...

citeste mai mult

OpANAF nr. 1252 din 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului

In Monitorul oficial nr. 787 din 16.10.2021 a fost publicat OpANAF nr. 1252 din 2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) „Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal“. Actul normativ se adresează furnizorilor de gaze naturale și furnizorilor de energie electrică când aceștia livrează gazele naturale și energie electrică către un alt operator economic persoane impozabile din...

citeste mai mult

OpANAF nr. 1193 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcţiilor juridice similare fiduciei

În data de 12 august 2021, a intrat în vigoare OpANAF nr. 1193 din 2021 pentru aprobarea Procedurei de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurei privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare. fiduciilor, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare Astfel se adoptă procedura de înregistrare la autoritatea fiscală a...

citeste mai mult

Ordinul ANAF nr. 1191 din 26 Iulie 2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

În data de 06.08.2021 a intrat în vigoare Ordinul ANAF nr. 1191 din 26 Iulie 2021 pentru aprobarea Procedurilor de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare. Ordinul ANAF nr. 1191/2021 se adresează grupurilor de societăți plătitoare de impozit pe profit ce pot constitui grup fiscal din perspectiva impozitului pe profit . Pentru ca această procedură să fie aplicabilă, amintim că prin Legea nr. 296/2020 sa modificat...

citeste mai mult

OpANAF nr. 1159 din 2021 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare

În data de 05.08.2021 a intrat în vigoare OpANAF nr. 1159 din 2021 privind aprobarea Procedurei de stabilire a taxei pe valoarea adăugată și oficiile datorate în România către misiunile diplomatice consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției, precum...

citeste mai mult

Ordinul nr. 1075/2021 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208

Ordinul nr.1075/2021 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularelor 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" și 209 "Declarația privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", precum și al modelului și al modelului. al patrimoniului personal.conținutului formularului 253 "Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr.1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, Publicat în...

citeste mai mult

Ordinul nr. 1071/2021 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

În vigoare la 15 iulie 2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 15 iulie 2021 Reglementează situația în care în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală se fac constatări în legătură cu săvârșirea unor fapte de legea penală în legătură cu mijloacele de proba privind stabilitatea bazei de impozitare care fac obiectul inspecției. În cadrul acestei proceduri se vor întocmi, după caz, după documente care se concretizează în toată atatea acțiuni: - raportul de inspecție fiscală (parțială sau generală) - proces-verbal...

citeste mai mult

Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În vigoare la 01 iulie 2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 630 din 28 iunie 2021 Artă. 315 2 . - Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe Vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe acoperă numai bunurile, cu excepția produselor care fac obiectul accizelor, în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro. Se aplică următoarele definiții: a) persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană înseamnă o persoană...

citeste mai mult

Ordinul nr. 1019/2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special

În vigoare la 01 iulie 2021 Publicat în Monitorul Oficial Pentru importul de bunuri cu o valoare intrinsecă de maxim 150 euro, pentru care nu se folosește regimul special prevăzut de art. 315 2 din Codul fiscal, adica scutirea d0e TVA la import, TVA aferentă importului se poate achita până pe date de 16 a lunii următoare, în baza unei garanții și în baza unei autorizații emise de autoritate vamală. Condiții pentru obținerea autorizării Un importator poate să solicite obținerea acestor autorizații în...

citeste mai mult

In Monitorul Oficial nr. 0411 din 20 aprilie 2021 s-a publicat Ordinul ONPCSB nr. 79 din 2021

In Monitorul Oficial nr . 0411 din 20 aprilie 2021 sa publicat Ordinul ONPCSB nr. 79 din 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Actul normativ se adresează operatorilor economici ce au calitatea de entitate raportoare conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Regulamentul prevede ca se vor transmite exclusiv în format electronic către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor urmatoarele...

citeste mai mult

Ordinul nr. 596/2021 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor

Ordinul nr. 596/2021 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 11alin. (1) lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă În vigoare de la 11 iulie 2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 08 iulie 2021 Ordinul vizeaza formularele tipizate, utilizate în procedura decontării indemnizației...

citeste mai mult

Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 30 iunie 2021 Persoanele fizice care desfășoară activități independente sau practică profesii libere, agricultorii, persoanele casnice, persoanele fără venituri, orice...

citeste mai mult

Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real

Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative În vigoare de la 31 mai 2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 561 din 31 mai 2021 Declaraţia anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului se...

citeste mai mult

Ordinul nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor

Ordinul nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 0519 din 19 mai 2021 O persoană fizică poate face obiectul unei inspecții fiscale privind veniturile și impozitul pe venitul persoanei fizice dacă în urma unei analize de risc realizată de autoritatea fiscală rezultă că persoana fizică a realizat venituri cu cel puțin mai mult 10% decât veniturile declarate la impozitare, iar veniturile nedeclarate...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 632 din 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului

Ordin ANAF nr. 632 din 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ publicat in Monitorul oficial nr. 0464 din 4 mai 2021 Prin Legea nr. 296/2020 s-au adus modificări referitoare la TVA, modificari ce vizeaza sume eșalonate la plată, regularizări, sume pentru care plata a fost suspendată etcc., sume ce se declarau la randul 40 din decontul de TVA. Astfel, la randul 40 se preia suma TVA de plată stabilită de organele fiscale prin...

citeste mai mult

Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate

Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Publicata in Monitorul Oficial nr. 474 din 06 mai 2021 Modificare: Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii; Legea nr. 81/2018 privind telemunca; Legea nr. 319/2006 securitate și sănătate în muncă. Telemunca este forma de organizare a muncii prin care să aibă...

citeste mai mult

Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003

Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 06 mai 2021 OUG 37/2021 se adresează angajatorilor – microîntreprindere (înregistrează un număr până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri sau dețin activ până la 2.000.000 euro) care: - Sunt scutiți de obligația întocmirii fișei postului, iar sarcinile de servicii pot fi comunicate salariatului în mod verbal. - Sunt scutiți de obligația întocmirii regulamentului intern. Următoarele elemente trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă, cu excepția fișei...

citeste mai mult

OUG nr. 19 din 2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal

Monitorul oficial nr . 0315 din 29 martie 2021 Actul normativ analizat modificat Codul fiscal și o serie de acte normative în domeniul financiar-contabil și fiscal. Din punctul de vedere al modificărilor aduse la Codul fiscal, acestea sunt: Se prorogă procedura de decontare a cheltuielilor cu educația timpurie (decontarea sumei până la 1.500 lei) până la data de 31 decembrie 2021, astfel în perioada 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2021 nu se poate aplica această facilitate, iar suplimentar se suspendă și...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 470 din 30 Martie 2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale“

Monitorul oficial nr . 0336 din 02 aprilie 2021 Ordinul ANAF nr. 470/2021 adoptă noul formular 204 ”Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale“ . Aceasta se va depune până în data de 15 aprilie 2021. Scopul declarației este repartizarea venitului net/pierderii nete realizat la nivelul asocierii fără personalitate juridică către participanții la asociere, astfel încât să se depună în nume propriu Declarația unică privind impozitul pe venit. Fac obiectul depunerii declarației 204 asocierile...

citeste mai mult

OpANAF nr. 435 din 2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Monitorul oficial nr. 0319 din 30 martie 2021 Actul normativ analizat modifică termenele până la care operatorii economici utilizatori ai caselor de marcat cu memorie electronică fiscală trebuie să se conecteze la sistemul informatic de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale deținute de ANAF. Conectarea se poate realiza cu date de 31.03.2021, iar termenele până la care se va realiza această conectare sunt: · Pentru marii contribuabil termenul maxim este până la data de 30.06.2021; · Contribuabilii mici și mijlocii până la data...

citeste mai mult

Legea nr. 55 din 2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Monitorul oficial nr. 0332 din 1 aprilie 2021 Actul normativ analizat modifică sancțiuni structurale aplicate pentru fapta de evaziune fiscală în sensul diminuării sancțiunilor privative de libertate, dar cu punerea accent pe recuperarea prejudiciului, iar în unele situații, când prejudiciul este acoperit în totalitate, inclusiv dobânzile și penalități de întârziere și suplimentare se plătește. 20% din debit, fapta nu se mai pedepsește. Principalele modificări sunt: Este considerată infracțiunea sancționată cu închisoarea de la 3 la 10 ani sau cu modificarea stabilității cu...

citeste mai mult

Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii- Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 06 mai 2021 OUG 37/2021 se adresează angajatorilor – microîntreprindere (înregistrează un număr de până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri sau dețin active de până la 2.000.000 euro) care: - Sunt scutiti de obligația întocmirii fișei postului, iar sarcinile de servicii pot fi comunicate salariatului în mod verbal. - Sunt scutiți de obligația întocmirii...

citeste mai mult

Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate

Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Publicata in Monitorul Oficial nr. 474 din 06 mai 2021 Modifica: Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii; Legea nr. 81/2018 privind telemunca; Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă. Telemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul,...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 632 din 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300)

Ordin ANAF nr. 632 din 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ publicat in Monitorul oficial nr. 0464 din 4 mai 2021 Prin Legea nr. 296/2020 s-au adus modificări referitoare la TVA, modificari ce vizeaza sume eșalonate la plată, regularizări, sume pentru care plata a fost suspendată etcc., sume ce se declarau la randul 40 din decontul de TVA. Astfel, la randul 40 se preia suma TVA de plată stabilită de organele fiscale prin...

citeste mai mult

OUG nr. 13 din 24 Februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991

Monitorul oficial nr . 0197 din 26 februarie 2021 Actul normativ analizat aduce multiple clarificări normative. Cele mai importante modificări sunt : a) Se reformulează anularea deducerii cheltuielilor generate de partenerii din justiții necooperante fiscale. Începând cu date de 01 ianuarie 2021, sunt cheltuieli nedeductibile fiscale la calculul impozitului pe profit doar aceleași de la furnizori înscriși în Anexa 1 din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante fiscale și doar în situația în care tranzacțiile nu au avut un scop...

citeste mai mult

OUG nr. 10 din 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului,

OUG nr. 10 din 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale Monitorul oficial nr. 186 din 24.02.2021 Actul normativ analizat modifică OUG nr. 224/2020 privind acordarea unui ajutor de stat în sectorul horeca. Modificările sunt: Se prelungește...

citeste mai mult

OUG nr. 9 din 2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului degarantare pentru plata creanţelor salariale.

HG nr. 50 din 2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006 Monitorul oficial nr. 174 din 19.02.2021 Actul normativ analizat modifică punctual legislația privind utilizarea sumelor din fondul de garantare al creanțelor salariale având drept scop posibil plății salariilor către toți salariații ai angajatori se află în denunțul unei hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii falimentului. Anterior, această posibilitate de...

citeste mai mult

Ordin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 294 din 09 Octombrie 2020 privind stabilirea metodologiei de calcul al suprafețelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor

Ordin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 294 din 09 Octombrie 2020 privind stabilirea metodologiei de calcul al suprafețelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor corespunzătoare numărului de animale deținute de contribuabili, persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică, care nu generează venit impozabil Monitorul oficial nr. 0226 din 05 martie 2021 Actul normativ analizat se adresează contribuabililor persoane fizice ce cresc animale din categoria vacilor și bivolițelor, oilor, caprelor, porci pentru îngrășat și păsări...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 409 din 18 Martie 2021 pentru modificarea și completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare

Monitorul oficial nr . 0278 din 19 martie 2021 Actul normativ analizat se adresează persoanelor înregistrate în scopuri de TVA ce au înregistrat în anul anterior o cifră de afaceri din perspectivă TVA mai mică de 4.500.000 lei, și cu pecăderea celor ce au înregistrat o cifră de afaceri între 2.250.000 lei și 4.500. .000 lei. Acestea vor putea să aplice sistemul de TVA la încasare prin opțiune, prin depunerea formularului 097 ce a fost modificat prin ordinul analizat. Amintim că prin...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 398 din 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi modalităţii de gestionare a formularului „Fişa capacităţii de cazare“

Monitorul oficial nr . 0270 din 18 martie 2021 OMFP nr. 267 din 2021 privind indicele prețurilor de consum utilizate pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual. Monitorul oficial nr. 0258 din 15 martie 2021 Ordinul ANAF nr. 398/2021 adoptă un nou format al Fișei de cazare ce va fi utilizat de contribuabili persoane fizice ce realizează venituri din închirierea unor camere în scop turistic. Contribuabilii ce realizează venituri din închirierea unor camere în scop turistic, cu un număr de...

citeste mai mult

OpANAF nr. 393 din 2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

OpANAF nr. 393 din 2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în...

citeste mai mult

OpANAF nr. 239 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

OpANAF nr. 239 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul Oficial din data de 23 februarie 2021 Actul normativ analizat se adresează operatorilor economici ce doresc să se înregistreze în scopuri de TVA prin opțiune sau acelor operatori economici ce au depășit plafonul anual al cifrei de afaceri de 300.000 lei și sunt obligați...

citeste mai mult

OMFP nr. 410 din 2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile

Monitorul oficial nr . 0285 din 22 martie 2021 Actul normativ analizat adoptă mai multe reglementări punctuale cu privire la: a) Pierderile înregistrate la valoarea titlurilor de participare când societatea afiliată reduce capitalul social; b) O nouă procedură privind cordurile la rețeaua de energie electrică atunci când acestea sunt în proprietatea utilizatorului. Această procedură privind cordurile la rețeaua de energie electrică este aplicabilă și de către operatorii economici ce aplică IFRS. Cunoaștem faptul că în momentul în care o entitate raportoare deține...

citeste mai mult

Data intrării în vigoare a prevederilor legale din Legea nr. 296/2020 care nu se regăsesc la art. VII

Prin Legea nr.296/2020 s-au adus o serie de modificări Codului fiscal, printre care și modificarea art. 460, alin. (5), care stabilește că valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice se actualizează o dată la 5 ani în baza unui raport de evaluare. Întrucât Legea nr.296/2020 nu prevede data intrării în vigoare a acestor prevederi, mai multe autorități publice locale și entități din mediul de afaceri, care aveau obligația depunerii rapoartelor de evaluare ca urmare a împlinirii celor 3...

citeste mai mult

Măsuri de sprijin pentru angajatori în perioada stării de alertă

Potrivit art. 1 din OUG nr.70/2020, măsura de sprijin, prevăzută de OUG nr.30/2020, pentru șomaj tehnic se acorda doar domeniile de activitate în care se menţin restricţii în condiţiile Legii nr. 55/2020. Potrivit art. 24 din Legea nr.55/2020, prevederile OUG nr.30/2020 se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data încetării stării de urgenţă pentru toate domeniile de activitate în care se menţin restricţii, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020. Astfel, până la...

citeste mai mult

OMFP nr. 203 din 19 Februarie 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“

Monitorul oficial nr . 0174 din 19 februarie 2021 La finele anului trecut au fost publicate mai multe acte normative în domeniul financiar-contabil și fiscal, astfel: a) Legea nr. 296/2020 ce modifică Codul fiscal; b) Legea nr. 298/2020 ce modifică Codul muncii; c) OUG nr. 226/2020 privind mai multe măsuri financiare și bugetare. La începutul anul 2021 a fost publicată OUG nr. 3/2021 privind unele stimulente acordate pentru plata personalului implicat în procesul de vaccinare. Toate aceste modificări au condus la reactualizarea procedurilor de completare...

citeste mai mult

OUG nr. 9 din 2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

OUG nr. 9 din 2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. HG nr. 50 din 2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006 Monitorul oficial nr. 174 din 19.02.2021 Actul normativ analizat modifică punctual legislația privind utilizarea sumelor din fondul de garantare al creanțelor salariale având drept scop posibilitatea plății salariilor către...

citeste mai mult

OUG nr. 10 din 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale

Monitorul oficial nr. 186 din 24.02.2021 Actul normativ analizat modificat OUG nr. 224/2020 privind acordarea unui ajutor de stat în sectorul horeca. Modificările sunt: Se prelungește durata primei de ajutor de stat până la data de 30 iunie 2022, sumele plătite sunt cuprinse de creditul bugetar acordat. Se reglementează mai exact forma de organizare a beneficiarilor schemei ajutorului de stat, astfel: - Societăți înființate conform Legii nr. 31/1990; - Societăți SRL-D – SRL debutant înființate conform OUG nr. 6/2011 cu modificări ulterioare; - Persoane fizice...

citeste mai mult

OUG nr. 13 din 24 Februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991

OUG nr. 13 din 24 Februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991 Monitorul oficial nr. 0197 din 26 februarie 2021 Actul normativ analizat aduce multiple clarificări normative. Cele mai importante modificări sunt: a) Se reformulează anularea deducerii cheltuielilor generate de achiziții de la parteneri din jusrisdicții necooperante fiscal. Începând cu data de 01 ianuarie 2021, sunt cheltuieli nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit doar acele achiziții de la...

citeste mai mult

HG nr. 19 din 27 Ianuarie 2021 - modificare norme privind acordarea unor facilităţi de credit anumitor categorii de debitori

HG nr. 19 din 27 Ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020 Monitorul oficial nr. 0123 din 5 februarie 2021 Prin OUG nr. 37/2020 ce a fost modificată prin OUG nr. 227 din 31.12.2020 s-a creat cadrul normativ prin care atât persoane fizice, cât și...

citeste mai mult

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor

OMFP nr. 58 din 14 Ianuarie 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile Monitorul oficial nr. 0066 din 21 ianuarie 2021 Actul normativ analizat se adresează entităților raportoare ce conduc contabilitatea astfel: Conform OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea armonizată cu directivele europene. Conform OMFP nr. 2844/2016 privind contabilitatea conformă cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS. Ordinul...

citeste mai mult

OpANAF nr. 51 din 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Monitorul oficial nr. 59 din 19 ianuarie 2021 Actul normativ analizat actualizează formularul și procedura de depunere pentru două declarații fiscale: a) Declarația 100 privind plata impozitelor către bugetul de stat; b) Declarația 710 privind posibilitatea rectificării unor sume datorate bugetului de stat. Declarația 10 se modifică având în vedere următoarele noi proceduri de impozitare: Scăderea din impozitul pe venitul microîntreprinderii a costului cu Legea a caselor de marcat cu memorie fiscală așa cum prevede nr. 153/2020 cu modificări ulterioare. Pentru realizarea procedurilor de...

citeste mai mult

Informare - Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Pentru toate societățile comerciale, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă sunt obligate să se înregistreze la Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Această înregistrare se efectuează exclusiv pe site-ul Oficiului. De asemenea, vă informăm că Legea nr.129/2019 a intrat în vigoare la 21 iulie 2019 și începând cu această dată, obligația de raportare către Oficiu are în vedere, pe lângă raportarea tranzacțiilor suspecte, și raportarea oricăror tranzacții...

citeste mai mult

HG nr. 4 din 2021

HG nr. 4 din 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată Monitorul oficial nr. 40 din 13 ianuarie 2020 Începând cu data de 13 ianuarie 2021, data intrării în vigoare a HG nr. 4/2021, salariul minim brut garantat în plată este în sumă de 2.300 lei pentru un program normal de lucru. Programul normal de lucru mediu într-o lună este de 169,333 ore/lună, ceea ce corespunde la un salariu brut de 13,583 lei/oră. Prin excepție, pentru acele...

citeste mai mult

ANAF - Ordin nr.15/07.01.2021

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF - Ordin nr. 15/2021 din 07 ianuarie 2021 - Ordinul nr.15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 12 ianuarie 2021, in vigoare...

citeste mai mult

ANAF - Ordin nr.14/07.01.2021

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF - Ordin nr. 14/2021 din 07 ianuarie 2021 - Ordinul nr. 14/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 12 ianuarie 2021, in vigoare din 12 ianuarie 2021 Prin actul normativ analizat se reactualizează și se modifică declarația unică – Formular 212 privind impozitul pe venit...

citeste mai mult

ANAF - Ordin nr.3/05.01.2021

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF - Ordin nr. 3/2021 din 05 ianuarie 2021 - Ordinul nr. 3/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România...

citeste mai mult

OUG nr. 227 din 2020

OUG nr. 227 din 2020 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori Monitorul Oficial din 31 decembrie 2020 Având în vedere că, prin HG nr. 1.065/2020 starea de alertă a fost prelungită pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 14 decembrie 2020 și că acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare...

citeste mai mult

OUG nr. 220 din 30 Decembrie 2020

OUG nr. 220 din 30 Decembrie 2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative Monitorul oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020 Actul normativ analizat dispune mai multe măsuri de protecție socială, cum ar fi încadrarea în muncă a persoanelor aflate în șomaj, extinderea zilelor libere plătite pentru părinții cu copii și alte măsuri cu caracter social. Angajatorii ce încadrează în muncă în perioada 1 ianuarie...

citeste mai mult

Lege nr. 296 din 18 Decembrie 2020

Lege nr. 296 din 18 Decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul oficial nr. 1269 din 21 decembrie 2020 Actul normativ analizat modifică Codul fiscal și se va aplica etapizat, începând cu 01 ianuarie 2021, iar unele prevederi din 01 aprilie 2021. Modificările sunt vaste, iar în alerta de astăzi le parcurgem pe cele considerate de noi cel mai des întâlnite în activitatea practică. 1) La nivelul unei microîntreprinderi, nu mai este considerată...

citeste mai mult

Lege nr. 295 din 18 Decembrie 2020

Lege nr. 295 din 18 Decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare Monitorul oficial nr. 1266 din 21 decembrie 2020 Actul normativ analizat aduce ample modificări Codului de procedură fiscală, modificări ce vin în mare parte în sprijinul contribuabilului. Legea cuprinde foarte multe modificări, astfel că le vom selecta pe cele pe care noi le considerăm utile și aplicabile mai frecvent în activitatea economică. a) Se extind situațiile...

citeste mai mult

OUG nr. 226 din 30 Decembrie 2020

OUG nr. 226 din 30 Decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Monitorul oficial nr. 1332 din 31 decembrie 2020 Actul normativ analizat astăzi aduce mai multe modificări din domeniul financiar contabil și bugetar, aplicabile de la 01 ianuarie 2021, cum ar fi un nou tratament fiscal al TVA privind livrările de dispozitive medicale, prorogarea majorării plafonului TVA privind locuințele sociale, o nouă perioadă de scutire la impozitul pe venitul...

citeste mai mult

OUG nr. 224 din 30 Decembrie 2020

OUG nr. 224 din 30 Decembrie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale Monitorul oficial nr. 1330 din 31 decembrie 2020 Actul normativ analizat instituie o schemă de ajutor de stat pe care îl vor primi operatorii economici ce desfășoară activități de cazare și dețin structuri...

citeste mai mult

Lege nr. 298 din 24 Decembrie 2020

Lege nr. 298 din 24 Decembrie 2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul oficial nr. 1293 din 24 decembrie 2020 Actul normativ analizat sintetizează și reglementează sub formă de lege mai multe prevederi de acordare a șomajului tehnic ce au fost aplicate pe parcursul anului 2020 și modifică termenele de plată a impozitului și contribuțiilor datorate pentru șomajul tehnic. Unele modificări ne sunt cunoscute și legea doar le repretă, altele sunt noi, iar acestea care au caracter de...

citeste mai mult

OMFP nr. 3192 din 22 Decembrie 2020

OMFP nr. 3192 din 22 Decembrie 2020 pentru modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 Monitorul oficial nr. 1291 din 24 decembrie 2020 Actul normativ analizat extinde comunicarea electronică între contribuabil persoană fizică sau juridică, entitate fără personalitate juridică, prin utilizarea Spațiului Privat Virtual (SPV) și Ministerul Finanțelor Publice sau Agenția...

citeste mai mult

Ordin Ministerul Mediul Apelor și Padurilor nr. 2088 din 2020

Ordin Ministerul Mediul Apelor și Padurilor nr. 2088 din 2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale Monitorul oficial nr. 1214 din 11.12.2020. Actul normativ analizat astăzi se adresează operatorilor economici ce înregistrează obligații fiscale restante administrate de administrația fondului de mediu. Dacă aceștia înregistrează datorii scadente la data de...

citeste mai mult

Ordin INS nr. 1129 din 2020

Ordin INS nr. 1129 din 2020 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat Monitorul oficial nr. 1237 din 16.12.2020. Actul normativ analizat astăzi se adresează operatorilor economici ce realizează livrări intracomunitare de bunuri sau efectuează achiziții intracomunitare de bunuri ce au depășit plafonul intrastat. Pentru anul 2021 au obligația depunerii declarației intrastat acei operatori economici ce în anul 2020 au depășit următoarele plafoane: a) achiziții intracomunitare de bunuri în sumă de 900.000 lei; b) Livrări intracomunitare de bunuri în sumă de...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 4072 din 09 Decembrie 2020

Ordin ANAF nr. 4072 din 09 Decembrie 2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ și 120 „Decont privind accizele“ Monitorul oficial nr. 1246 din 17 decembrie 2020 Actul normativ analizat astăzi modifică rubricația din partea finală a Declarației anuale de impozit pe profit – formular 101 în concordanță cu modificările fiscale ce afectează impozitul pe profit din anul 2020. Să parcurgem principalele aspecte reglementate...

citeste mai mult

OUG nr. 211 din 2020

OUG nr. 211 din 2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARSCoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă Monitorul oficial nr. 1189 din 07.12.2020 Actul normativ analizat se adresează angajatorilor ce înregistrează dificultăți economice și prelungește termenul prin care aceștia beneficiază de un...

citeste mai mult

Legea nr. 276/2020

Legea nr. 276/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii Monitorul Oficial nr. 1166 din 02 decembrie 2020 Dintre modificările şi completările pe care Legea nr. 276/2020 le aduceOG nr. 26/2000, cele mai importante sunt următoarele: Pentru dobândirea personalității juridice, asociațiile și fundațiile vor depune actele doveditoare ca înscrisuri sub semnătură privată, în afară de cazurile în care patrimoniul iniţial cuprinde imobile, pentru care va fi necesară forma autentică notarială. Se elimină necesitatea de a de...

citeste mai mult

Ordin MMPS nr. 1705 și 1706 din 2020

Ordin MMPS nr. 1705 din 2020 modificare decontare indemnizație șomaj tehnic cooperație Monitorul oficial nr. 1168 din 03.12.2020 Ordin MMPS nr. 1706 din 2020 modificare decontare indemnizație șomaj tehnic alți profesioniști Monitorul oficial nr. 1168 din 03.12.2020 Potrivit art. XV din OUG nr. 30/2020 profesioniștii așa cum sunt definiți de codul civil, respectiv persoanele încadrate în muncă în baza unei convenții de muncă din zona cooperației în situația în care întrerup activitatea ca urmare a măsurilor dispuse de autorități pentru combaterea efectului pandemiei...

citeste mai mult

Legea nr. 278 din 2020

Legea nr. 278 din 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 Monitorul oficial nr. 1166 din 02.12.2020 Legea nr. 278/2020 aprobă cu modificări OG nr. 147/2020 privind acordarea de zile libere plătite în situația în care elevii...

citeste mai mult

Legea nr.258, 262 și 265 din 2020

Lege nr. 258 din 19 Noiembrie 2020 pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului și pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul oficial nr. 1110 din 20 noiembrie 2020 Lege nr. 262 din 20 Noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul oficial nr. 1112 din 20 noiembrie 2020 Lege nr. 265 din 20 Noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 3896 din 11 Noiembrie 2020

Ordin ANAF nr. 3896 din 11 Noiembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central Monitorul oficial nr. 1104 din 19 noiembrie 2020 Prin OUG...

citeste mai mult

OUG nr. 198 și 199 din 2020

OUG nr. 199 din 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene. Monitorul oficial nr. 1108 din 19.11.2020 OUG nr. 198 din 2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării...

citeste mai mult

Lege nr. 248 din 13 Noiembrie 2020 pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Monitorul Oficial nr. 1079 din 13 noiembrie 2020 Legea nr. 248/2020 de intrare în vigoare la data de 01 ianuarie 2021. Această modificare a condițiilor de livrare a unei locuințe sociale facturată cu cota de TVA de 5%. Potrivit noilor condiții, o locuință se încadrează la categoria de locuință socială și se factură cu cota de TVA de 5% dacă sunt îndeplinite cumulative următoarele condiții: a) suprafața utilă este de maxim 120 metri pătrați, exclusiv anexele gospodărești; b) prețul de vânzare al locuinței...

citeste mai mult

Legea nr.239 și Legea nr.241 din 2020

Lege nr. 239 din 06 Noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul oficial nr. 1041 din 06 noiembrie 2020 Lege nr. 241 din 06 Noiembrie 2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul oficial nr. 1041 din 06 noiembrie 2020 Legea nr. 239/2020 se adresează plătitorilor de impozit pe profit în sensul suplimentării cheltuielilor sociale deductibile la calculul impozitului pe profit. Astfel, printr-o...

citeste mai mult

OUG nr.192, Legea nr.238 și Legea nr.242 din 2020

OUG nr. 192 din 05 Noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă Monitorul oficial nr. 1042 din 06 noiembrie 2020 Lege nr. 238 din 06 Noiembrie 2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991 Monitorul oficial nr. 1041 din 06 noiembrie 2020 Lege nr. 242...

citeste mai mult

OUG nr. 182 din 22 Octombrie 2020

OUG nr. 182 din 22 Octombrie 2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în...

citeste mai mult

OUG nr. 181 din 22 Octombrie 2020

OUG nr. 181 din 22 Octombrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene Monitorul oficial nr. 0988 din 26 octombrie 2020 Actul normativ analizat aduce prorogări ale scadențelor unor obligații bugetare și o procedură a eșalonării la plată pentru obligațiile fiscale scadente după declararea stării de urgență. Ca și structură actul normativ este redactat sub forma unui număr de 3 capitole astfel: - Capitolul I – procedura eșalonării la plată - Capitolul...

citeste mai mult

Ordin MMPS nr. 1468/2020

Ordin MMPS nr. 1468/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şiprotecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 Monitorul official nr. 933 din 12.10.2020 Având în vedere recentele hotărâri ale autorităților de a restricționa sau de a închide anumite sectoare de activitate se reactivează procedura de decontare a șomajului tehnic având în vedere prevederile art. XII din OUG nr. 30/2020 urmată de multiple modificări. Prin...

citeste mai mult

OpANAF nr. 3632 din 2020

OpANAF nr. 3632 din 2020 privind stabilirea unor competenţe de efectuare a verificării documentare Monitorul oficial nr. 921 din 09.10.2020 Actul normativ analizat reglementează sfera procedurilor de verificare fiscală a persoanei fizice când aceasta nu își îndeplinește obligațiile declarative și de plată privind impozitul pe venit. Potrivit art. 138 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, pot face obiectul unei analize de risc acele persoane fizice pentru care autoritatea fiscală identifică diferențe mai mari de 10% față de veniturile declarate, dar nu...

citeste mai mult

Legea nr.213/2020 privind modificarea Codului muncii

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul oficial nr. 893 din 30.09.2020 Actul normativ analizat conține două secțiuni: - O secțiune se adresează angajatorilor în ceea ce privește organizarea activității de salarizare, resurse umane și alte activități în domeniu; - A doua secțiune se adresează salariaților când negociază contractul de muncă sau eventuale acte adiționale ulterior, precum și în cazul conflictelor individuale de muncă. 1. Din perspectiva serviciilor de salarizare si resurse umane, Legea nr. 213/2020 stabilește...

citeste mai mult

Ordinul MMPS nr. 1340 si 1341 / 2020

Ordin MMPS nr. 1340 din 01 Septembrie 2020 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă Ordin MMPS nr. 1341 din 01 Septembrie 2020 pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei...

citeste mai mult

Ordin Ministerul Fondurilor Europene nr. 1060 din 08 Septembrie 2020

Ordin Ministerul Fondurilor Europene nr. 1060 din 08 Septembrie 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 Prin OUG nr. 130/2020, a fost aprobată suma de aproximativ 1 miliard de euro proveniți din fonduri europene, pentru ajutarea IMM – urilor. Sunt adoptate trei forme de sprijin, astfel: a) O sumă forfetară în valoare de 2.000 euro, pentru societățile ce la data de 31 decembrie 2019 nu aveau salariați,...

citeste mai mult

Ordin ANOFM nr. 593 și Ordin MMPS nr. 1375 din 09 Septembrie 2020

Ordin ANOFM nr. 593 din 10 Septembrie 2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative,...

citeste mai mult

OUG nr. 153 din 03 Septembrie 2020

OUG nr. 153 din 03 Septembrie 2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative Monitorul oficial nr. 0817 din 04 septembrie 2020 Actul normativ analizat astăzi prezintă trei secțiuni principale, astfel: a) Reducerea procentului de plată pentru impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderii și impozitul specific unor activități, condiționată de existența capitalurilor proprii pozitive și, după caz, de majorarea acestora, pentru perioada 2021 – 2025; b) Modificarea bonificației primite...

citeste mai mult

HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020

HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 794 din 31.08.2020. Prin OUG nr. 132/2020 s-a permis reducerea timpului de muncă cu până la 50% dacă angajatorul înregistrează o reducere a cifrei de afaceri de cel puțin...

citeste mai mult

OUG nr. 147 din 27 August 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți

OUG nr. 147 din 27 August 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 Monitorul oficial nr. 0790 din 28 august 2020 Actul normativ analizat se adresează părinților cu copii în vârstă de până la 12 ani, sau cu copii cu dizabilități cu vârsta de până...

citeste mai mult

Legea nr. 193 din 21 August 2020

Legea nr. 193 din 21 August 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul oficial nr. 0767 din 21 august 2020 Actul normativ analizat modifică procedura de plată a fondului pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Potrivit art. 48 din Legea nr.448/2006, angajatorii fie că sunt de drept privat, fie că sunt de drept public, ce înregistrează un număr de cel puțin 50 de angajați, au obligația de a încadra persoane...

citeste mai mult

Ordin ANRSC nr. 322/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Ordin ANRSC nr. 322/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii Monitorul oficial nr. 744 din 17.08.2020 Serviciile comunitare de utilități publice constau în: alimentarea cu apă a locuințelor, salubrizarea localităților, asigurarea iluminatului public, și sunt reglementate de Legea nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice. Autoritatea de reglementare și control este Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice denumită ANRSC. Operatorii economici ce intenționează să realizeze activități în domeniul serviciilor de utilități publice trebuie...

citeste mai mult

OpANAF nr. 3281/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015

OpANAF nr. 3281/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor effectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA Monitorul oficial nr. 764 din 21.08.2020 Actul normativ analizat aduce o modificare importantă la procedura completării declarației 394 privind livrările și achizițiile de pe teritoriul României depusă de...

citeste mai mult

OUG nr. 132 din 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Monitorul oficial nr. 720 din 10.08.2020 Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului. Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului,...

citeste mai mult

Termen depunere declarație beneficiar real pentru Asociații

Declarația privind beneficiarul real al Asociațiilor și Fundațiilor trebuie depusă în formă autentică și în original la Ministerul Justiției prin poștă sau personal la adresa: București, str. Apolodor nr.17, sector 5. Termenul de depunere a declarației a fost prelungit prin OUG nr.29/2020 cu 3 luni de la data încetării stării de urgență, adică până la data de 14 August 2020. Menționăm faptul că împreună cu declarația se vor depune și copii conformate cu originalul ale actelor de identitate ale persoanelor menționate...

citeste mai mult

OUG nr. 130 din 31 Iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene

Monitorul oficial nr. 0705 din 06 august 2020 Actul normativ analizat aprobă un sprijin financiar în valoare de 1 miliard de euro din fonduri externe nerambursabile. Aceste fonduri externe nerambursabile vor fi folosite sub următoarele trei forme de finanțare: a) microgranturi, acordate sub formă de sumă forfetară; b) granturi, pentru capital de lucru – sumă forfetară și procent din cifra de afaceri; c) granturi pentru investiții productive, în baza evaluării proiectului de investiții depus. Principalele aspecte ale acestor modalități de finanțare: a) Microgranturile sunt în...

citeste mai mult

OMFP nr. 2206 din 2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile

Monitorul oficial nr. 675 din 30.07.2020. Actul normativ analizat are în vedere două aspecte: depunerea raportărilor contabile cu date de 30 iunie 2020; și aduce modificări contabile și noi conturi la reglementările contabile utilizate atât de operatorii economici, ce aplică reglementări contabile conform cu directivele europene, cât și cele ce aplică Standardele Internaționale de Raportare IFRS. Astfel: Raportările contabile cu date de 30 iunie 2020 se depun la Autoritatea fiscală până în data de 30 septembrie 2020. Au obligația depunerii raportărilor...

citeste mai mult

Legea nr. 153 din 24 Iulie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități

Monitorul Oficial nr. 0659 din 24 iulie 2020 Legea nr. 153/2020 se adresează tuturor operatorilor economici ce au obligația să utilizeze case de marcat fiscale, ce au achiziționat noile modele de case de marcat fiscale cu memorie electronică, începând cu anul 2018, având în vedere reglementările în domeniu. Desigur, legea dispune și pentru achizițiile viitoarelor case de marcat cu memorie electronică. Legea intră în vigoare începând cu data de 01 august 2020. Ca principiu general, legea stabilește că valoarea costului de achiziție...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 3011 din 21 Iulie 2020 privind modificarea anexei nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“ - Ordin MMPS nr. 1140 din 13 Iulie 2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta

Prin Ordinul ANAF nr. 3011/2020, se reglementează modul de declarare a bonificației de 10% acordată microîntreprinderilor și întreprinderilor mijlocii plătitori de impozit pe profit, ce au beneficiat de reducerea impozitului, și a bonificației de 5% pentru plătitorii de impozit pe profit mari contribuabili. Ordinul reglementează completarea căsuței de bonificație în formularul 100 Declarație la bugetul de stat, depus pentru obligațiile trimestrului 1/2020, dacă plata impozitului s-a efectuat până în data de 25 aprilie 2020. Chiar dacă nu s-a utilizat termenul de...

citeste mai mult

OMFP nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Monitorul Oficial nr. 635 din 20/07/2020 Potrivit OUG nr. 69/2020 – publicată în Monitorul Oficial 393 din 14 mai 2020, contribuabilii ce înregistrează obligații bugetare restante la data de 31 martie 2020 beneficiază de anularea accesoriilor dacă achită debitul principal până la data de 15 decembrie 2020. Această amnistie fiscală se suprapune într-o oarecare măsură cu amnistia adusă de OG nr. 6/2019 privind instiuirea unor facilități fiscale și din această situație apreciem că va fi aplicată cu precădere de acei contribuabili...

citeste mai mult

OMFP nr. 2148 din 14 Iulie 2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103/2016

Monitorul Oficial nr. 0628 din 17 iulie 2020 Actul normativ analizat modifică substanțial prevederile OMFP nr. 103/2016 privind justificarea scutirii de TVA pentru livrările de bunuri la export, respectiv pentru livrările intracomunitare de bunuri și modifică condițiile de justificare a scutirii de TVA pentru prestările de servicii aferente exporturilor sau importurilor, sau alte prestări de servicii scutite de TVA în legătură cu comerțul internațional. Se transpun într-o formă nuanțată și armonizată prevederile Regulamentului CE nr. 1912/2018 privind documentele justificative...

citeste mai mult

Lege nr. 114 din 08 Iulie 2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative

Monitorul Oficial nr. 0600 din 08 iulie 2020 Legea nr. 114/2020 aduce modificări la procedura amnistiei fiscale reglementate inițial prin OG nr. 6/2019 cu modificări ulterioare. Pe cale de consecință, pentru a putea aplica prezenta lege, trebuie să ne raportăm la reglementările OG nr. 6/2019 și la normele de aplicare pentru aceasta. Desigur, trebuie să așteptăm actualizările generate de prezenta lege. Modificările noi reglementate sunt: Fac obiectul amnistiei fiscale obligațiile bugetare scadente la data de 31 iulie 2020 (anterior, făceau obiectul amnistiei obligațiile...

citeste mai mult

Legea nr. 108 din 03 Iulie 2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial nr. 0588 din 06 iulie 2020 Legea nr. 104 din 03 Iulie 2020 pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul Oficial nr. 0588 din 06 iulie 2020 Prin Legea nr. 108/2020, prevede scutirea de la obligația declarării beneficiarului real de către societățile deja înmatriculate la Registrul Comerțului care au participanți la societate persoane fizice, când aceștia sunt singurii beneficiari reali. Legea folosește sintagma de „asociați”, fapt pentru care apreciem că scutirea este aplicabilă...

citeste mai mult

Legea nr. 102/2020 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990.

In Monitorul oficial de ieri, 02 iulie 2020, au fost publicata nr. 102/2020 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990. Prin Legea nr. 102/2020 se abrogă art. 14 din Legea nr. 31/1990 privind ce stabilea că o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât doar într-o singură societate cu răspundere limitată. Prin urmare, în urma abrogării acestei restricții, o persoană fizică sau o persoană juridică poate să fie asociat unic la mai multe societăți...

citeste mai mult

Ordin ANOFM nr. 491 din 25 Iunie 2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ANOFM nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial nr. 0566 din 30 iunie 2020 OMFP nr. 2056 din 25 Iunie 2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul MFP nr. 4.121/2015 Monitorul Oficial nr. 0567 din 30 iunie 2020 Ordinul ANOFM nr. 491/2020 modifică documentația pe care o vor depune angajatorii ce doresc să deconteze procentul de 41,5% din...

citeste mai mult

OUG nr. 99 din 25 Iunie 2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Monitorul Oficial nr. 0551 din 25 iunie 2020 Actul normativ stabilește mai multe măsuri punctuale în domeniul fiscal, și anume: Termenul prevăzut de art. VII alin. (4) din OUG nr. 29/2020 se prorogă până în data de 25 octombrie 2020. Mai exact, obligațiile fiscale scadente după data de 21 martie 2020 au scadența până cel mai târziu în data de 25 octombrie 2020. Pentru acestea, nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere, dacă sunt achitate până în data de...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 2668 din 11 Iunie 2020 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Monitorul Oficial nr. 0527 din 19 iunie 2020 Actul normativ stabilește noi reglementări în domeniul utilizării caselor de marcat cu memorie fiscală, procedura de conectare a aparatelor de marcat și prevede obligația conectării la distanță în regim „online”, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Conectarea este în sarcina operatorilor economici și trebuie să se realizeze începând cu data de 01 iulie 2020 cu respectarea următoarelor termene: a) Până la 30 septembrie 2020, de către marii contribuabili; b)...

citeste mai mult

OMFP nr. 2012 din 04 Iunie 2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017

Monitorul Oficial nr. 0494 din 11 iunie 2020 Actul normativ analizat modifică procedura de identificare a persoanelor prin utilizarea unui sistem video. Persoana fizică titulară, reprezentantul legal al persoanelor fizice, reprezentantul legal al persoanelor juridice, pot fi identificate de către autoritatea fiscală utilizându-se un sistem video. Această procedură va fi utilizată la înregistrarea în Spațiul Privat Virtual (SPV). În cazul în care aprobarea cererii de înregistrare se face prin identificarea vizuală online, organul fiscal iniţiază procesul de recunoaştere prin sistem video cu...

citeste mai mult

OUG nr. 97 din 11 Iunie 2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții

Monitorul Oficial nr. 0504 din 12 iunie 2020 OUG nr. 97/2020 aduce proceduri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale și extinde perioada pentru care se acordă unele drepturi. Aceste proceduri sunt punctuale și trebuie analizate în contextul celorlaltor reglementări. Persoanele care la data de 13 iunie 2020 sunt în concediul pentru creșterea copilului sau beneficiază de indemnizația de reinserție în câmpul muncii, și se află în situația de imposibilitatea realizării de venituri, deoarece se mențin restricțiile generate de pandemia de...

citeste mai mult

Ordin ANOFM nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

In Monitorul oficial din data de 09 iunie 2020, a fost publicat Ordin ANOFM nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Potrivit art. III din OUG nr. 92/2020 angajatorii ce încadrează în muncă șomeri cu...

citeste mai mult

Ordinul ANOFM nr. 457/2020 si Ordinul MMPS nr. 1017/2020

In Monitorul oficial din datele de 04 si 05 iunie 2020, au fost publicate Ordinul ANOFM nr. 457/2020 si Ordinul MMPS nr. 1017/2020, ce adopta documentatia necesara pentru decontarea procentului de 41,5% cheltuieli salariale suportate din bugetului fondului de somaj. Începând cu data de 01 iunie 2020, pentru salariații ce au înregistrat mai mult de 15 zile suspendarea contractului individual de muncă în perioada stării de urgență și a stării de alertă, se beneficiază din partea bugetului asigurărilor de șomaj...

citeste mai mult

OpANAF nr. 1107/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

Monitorul oficial nr. 468 din 03.06.2020 Actul normativ analizat aprobă formularul actualizat al declarației unice. Sunt aplicabile două modificări, astfel: -Acordarea unei reduceri de 5% pentru plata impozitului, respectiv a asigurărilor sociale până în data de 30 iunie 2020; acordarea unei bonificații de 5% pentru depunerea electronică a declarației până în data de 30 iunie. Reducerea de 10% este aplicată dacă ambele condiții sunt îndeplinite simultan. - Contribuabilii au dreptul să direcționeze un procent de până la 3,5% din impozitul pe...

citeste mai mult

HOTĂRÂRE nr. 26 din 28.05.2020 privind propunerea de modificare / completare / relaxare a măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 dispuse pe durata stării de alertă

Art.1 (1) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea și desfăşurarea competițiilor sportive în aer liber, fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. (2) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea și desfășurarea în bazine acoperite sau aflate în aer liber, a activităților de pregătire fizică a sportivilor...

citeste mai mult

Ordinul ANAF nr. 1061 din 20 Mai 2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligații fiscale accesorii

Publicat în Monitorul Oficial nr. 0427 din 21 mai 2020 Potrivit art. VII din OUG nr. 29/2020 intrată în vigoare în data de 21 martie 2020, nu se consideră scadente obligațiile bugetare cu termen de plată ce ar fi trebuit să se realizeze după această dată. Obligațiile bugetare nu se consideră restante și nici nu se datorează cheltuieli accesorii – dobânzi și penalități, dacă debitul se stinge în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență – până...

citeste mai mult

Lege nr.59 și 60 din 2020

In Monitorul oficial din data de 19 mai 2020, au fost publicate Legea nr.59/2020 si Legea nr. 60/2020. Ambele acte normative intră în vigoare în data de 22 mai 2020. Legea nr. 59/2020, respectiv Legea nr. 60/2020 aprobă OUG nr. 30/2020 și OUG nr.32/2020 cu următoarele modificări şi completări: - Prin excepţie, în anul 2020, prevederile legale privind acordarea zilelor libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, se aplică şi pe...

citeste mai mult

Ordinul nr. 984/829/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 404 din 16 mai 2020 Pe durata stării de alertă, operatorii economici care administrează infrastructura de transport au următoarele obligaţii: a) să ia măsurile necesare pentru asigurarea distanţei de protecţie între persoane de cel puţin 1,5 m în zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi şi, respectiv, staţii de metrou, prin configurarea, după caz, atât a traseelor de deplasare a persoanelor, cât şi a suprafeţelor de staţionare...

citeste mai mult

Asigurarea desfășurării activităţi la locul de muncă. Ordin comun Ministrul Sănătății și Ministrul Muncii nr. 831/3577/2020 publicat în Monitorul oficial nr. 403 din 16 mai 2020

Asigurarea desfășurării activităţi la locul de muncă. Ordin comun Ministrul Sănătății și Ministrul Muncii nr. 831/3577/2020,publicat în Monitorul oficial nr. 403 din 16 mai 2020 Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, toţi angajatorii din sectorul public şi din privat implementează următoarele măsuri: a) reinstruiesc în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă toţi lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada...

citeste mai mult

Legea nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Monitorul Oficial nr. 0402 din 15 mai 2020 Legea nr. 55 din 2020 definește la modul general noțiunea de stare de alertă, și instituie responsabilități pe durata acestei stări de alertă. Potrivit art. 2 alin.(1) , starea de alertă reprezintă răspunsul la o situaţie de urgenţă de amploare şi intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporţionale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia şi...

citeste mai mult

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR APLICABILE PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ (anexă la Hotărârea nr.24 din 14.05.2020)

citeste mai mult

OUG nr. 70 din 14 Mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative Monitorul Oficial nr. 394 din 14 mai 2020

OUG nr. 70 din 14 Mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative Monitorul Oficial nr. 394 din 14 mai 2020 OUG nr. 70/2020 prelungește perioada de acordare a șomajului tehnic suportat din bugetului fondului pentru șomaj până în...

citeste mai mult

Legea nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, care va intra in vigoare incepand cu data de 16 mai 2020.

La data de 13 mai 2020 a fot publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, care va intra in vigoare incepand cu data de 16 mai 2020. Legea nr.77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite se aplică raporturilor juridice dintre consumatori și instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare sau...

citeste mai mult

OUG nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene Monitorul oficial nr. 382 din 12.05.2020

Intrarea în vigoare a OUG nr.67/2020 oferă posibilitatea solicitării certificatului de situație de urgență și pentru luna aprilie fiind actualizate datele de pe platforma www.csu.prevenire.gov.ro. Operatorii economici, care au realizat venituri și încasări în lunamartie 2020 ce nu le-a permis obținerea certificatului de situație de urgență, iar ulterior, în luna aprilie situația economică a acestor operatori s-a deteriorat, pot solicita prin intermediul platformei eliberarea acestuia. Prin OUG nr.67/2020 sunt modificate următoarele prevederi: Articolul 3 din OUG nr. 33/2020 stabilește că se...

citeste mai mult

OUG nr. 62 din 07 Mai 2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare

Monitorul Oficial nr. 0372 din 08 mai 2020 OUG nr.62/2020 prevede o procedură derogatorie de la legislația uzuală privind desfășurarea Adunărilor Generale ale Asociaților/Acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, aplicabile în anul 2020. Principalele modificări au în vedere: 1) Depunerea situațiilor financiare anuale ale autorității a fost prelungită până la data de 31 iulie 2020, prin OUG nr. 48/2020. Însă, în același timp, prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile, a păstrat termenul de întrunire ale Adunărilor Generale ale Asociaților/Acționarilor,...

citeste mai mult

Amenzile date pe perioada starii de urgenta sunt neconstituţionale

Curtea Constitutionala a decis ca amenzile date pe perioada starii de urgenta sunt neconstituţionale. In comunicatul CCR din data de 06 mai 2020, Curtea Constitutionala a retinut ca “Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999, a fost adoptată cu încălcarea art.115 alin.(6) din Constituție, întrucât prin conținutul său normativ a vizat restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale (dreptul de proprietate, dreptul la muncă și protecție socială, dreptul la informare,...

citeste mai mult

Ordonanța de urgență nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Ordonanța de urgență nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, in vigoare de la 05 mai 2020, s-au stabilit urmatoarele masuri: 1. Persoanele care, la data instituirii starii de urgenta, beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului cu dizabilitati pana la varsta de 7 ani, beneficiaza de aceste drepturi si pe intreaga durata a starii de urgenta, in situatia in care copilul a implinit sau...

citeste mai mult

Ordinul ANOFM nr. 389/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

Ordinul ANOFM nr. 389/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, in vigoare incepand cu data de 30 aprilie 2020, modifica Anexala Ordinul președintelui ANOFMnr. 346/2020privind aprobarea modelului...

citeste mai mult

Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ

La data de 29 aprilie 2020 a intrat in vigoare Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, principalele masuri luate fiind: 1. Pe durata stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice ort, desfășurarea tuturor activităților de predare-învățare-evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea...

citeste mai mult

Decizia CCR nr.491/2019

Prin Decizia nr.491/2019, publicata in Monitorul Oficial la data de 28 aprilie 2020, Curtea Constitutionala a respins, ca inadminisbila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.509 alin.(1) pct. 5 teza I din Codul de Procedura Civila. Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor mentionate, excepție ridicată într-un dosar având ca obiect soluționarea unei cereri de revizuire. Art.509 alin.(1) pct.5 teza I prevede ca “Revizuirea...

citeste mai mult

Hotărârea nr. 326/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

Hotărârea nr. 326/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 27 aprilie 2020 Prin intermediul HG nr. 326/2020, in vigoare de incepand cu data de 27 aprilie 2020, s-au adus o serie de modificari Normelor metodologice privind Programul IMM INVEST ROMANIA, printre care: - Valoarea maximă cumulată...

citeste mai mult

Conditiile si procedura de inscriere in programul IMM INVEST ROMANIA

Programul IMM INVEST ROMANIA ofera posibilitatea IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 sa accesezeunul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM in numele si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) se clasifică, în funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin,...

citeste mai mult

Ordonanța de urgență nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială

Prin Ordonanța de urgență nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, in vigoare de la 21 aprilie 2020, se aduc o serie de modificari Ordonantei de Urgenta nr.30/2020. Conform OUG nr.30/2020, beneficiau de indemnizație de șomaj tehnic alti profesioniști, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legiinr. 1/2005privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor...

citeste mai mult

Ordinul nr.936/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.147/2020

La data de 21 aprilie 2020 a intrat in vigoareOrdinul nr.936/2020privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Prin Ordinul ANAF nr.147/2020, se stabileste faptul ca poti fi...

citeste mai mult

Ordinul nr. 935/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

La data de 21 aprilie 2020, a intrat in vigoareOrdinul nr. 935/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. Prin acest act normativ, se aproba noul model si continut alformularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă,anume:formular 100"Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de...

citeste mai mult

Ordinul nr.934/2020 privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

La data de 21 aprilie 2020 a intrat in vigoare Ordinul nr.934/2020 privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, prin care s-a stabilit faptul ca înștiințările privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale cu termen legal de depunere în cadrul perioadei pentru care a fost instituită starea de urgență se emit...

citeste mai mult

Garantare credite IMM

Prin Ordonanța de urgență nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, astfel cum a fost modificata prin Legea209/2018; OUG29/2020; OUG42/2020; OUG48/2020, se aproba Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii de către instituțiile de credit. Beneficiari pot fi: societatile comerciale (infiintate in baza Legii nr.31/1990), persoanele fizice...

citeste mai mult

Ordinul nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

Ordinul nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, in vigoare de la 25 martie 2020, a fost modificat prin alte doua Ordine, anume: Ordin nr.822/2020 si, respectiv, Ordin nr.872/2020. Initial, Ordinul 791/2020 stabilea faptul ca certificatul de situatii de urgenta TIP 2 (GALBEN)urma sa fie eliberat solicitantilor care au înregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media...

citeste mai mult

Refuzul instituțiilor bancare sau financiare nebancare de acordare a suspendării rambursării ratelor

În temeiul OUG nr.37/2020, debitorii pot beneficia de suspendarea la plata ratelor datorate creditorilor, daca sunt indeplinite anumite conditii. Debitorii, altii decat persoanele fizice, vor declara pe propria răspundere ca le-au...

citeste mai mult

OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

La data de 16 aprilie a intrat in vigoare OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, principalele masuri adoptate fiind: 1. S-a prorogat termenul de depunere al situațiilor financiare pentru anul 2019, pentru toate categoriile de entități raportoare până la 31 iulie 2020 inclusiv. 2. S-au extins categoriile de beneficiari de sponsorizări pentru care microîntreprinderile au dreptul la facilități fiscale. Astfel, o microîntreprindere poate să efectueze sponsorizări către instituții și autorități publice, inclusiv către organe de specialitate ale administrației publice, fără...

citeste mai mult

Orientari interpretative ale Comisiei Europene referitoare la aplicarea anumitor dispoziții ale legislației UE cu privire la drepturile pasagerilor în contextul pandemiei de COVID-19

In data de 18 martie 2020, Comisia Europeana a publicatun set de Orientari interpretativereferitoare la aplicarea anumitor dispoziții ale legislației UEcu privire ladrepturile pasagerilorîn contextul pandemiei de COVID-19. Orientarileau drept obiectiv“clarificarea modului în care anumite dispoziții ale legislației UE din domeniul drepturilor pasagerilor se aplică în contextul epidemiei de Covid-19, mai ales ceea ce privește anulările și întârzierile”. Confrom textului acestora,Orientările acoperă următoarele acte legislative privind drepturile pasagerilor: -Regulamentul (CE) nr. 261/2004al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de...

citeste mai mult

Probele in apel – Recurs in interesul legii

Conform art.487 alin.(2) Cod Procedura Civila,“părțile nu se vor putea folosi înaintea instanței de apel de alte motive, mijloace de apărare și dovezi decât cele invocate la prima instanță sau arătate în motivarea apelului ori înîntâmpinare. Instanța de apel poate încuviința și administrarea probelor a căror necesitate rezultă din dezbateri”. Colegiul de Conducere al Curții de Apel Cluj a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii pentru a se pronunța asupra unei probleme de drept anume pentru a stabili dacă...

citeste mai mult

OMFP nr. 1830/2020 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Monitorul oficial nr. 302 din 11.04.2020. Pentru aplicarea mai multor prevederi din Codul fiscal - evitarea dublei impuneri, obținerea certificatului de rezidență fiscală sau a certificatului emise de Autoritatea fiscală prin care se dovedește că un nerezident a achitat un impozit în România a fost aprobată procedura efectivă prin OMFP nr. 583/2016. Astfel, acest act normativ adoptă macheta și modul de eliberare pentru mai multe documente fiscale, din care amintim: - Certificatul de rezidență fiscală pentru aplicarea convenției de evitare a dublei...

citeste mai mult

Hotărârea nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

Hotărârea nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare În vigoare de la 08 aprilie 2020 Prin Hotararea mentionata, s-au aprobatcriteriile de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. Xalin. (5)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare. Reamintim faptul ca, in conformitate cu art.X din OUG nr.29/2020, “pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii,...

citeste mai mult

Ordonanța de urgență nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Ordonanța de urgență nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ În vigoare de la 08 aprilie 2020 Prin acest act normativ s-a stabilit faptul ca procedurile privind organizarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale sevor initiaîn termen de 6 luni de la data expirării duratei stării de urgență.Pana la data preluării de către...

citeste mai mult

Noi masuri stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

Noi masuri stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență In vigoare de la 07 aprilie 2020 PrinOUG nr. 43/2020, produsele achiziționate de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar al Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, în cadrul măsurii - precaritate materială, constând în lipsa produselor de igienă, nedistribuite destinatarilor finali conform mecanismului prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea...

citeste mai mult

OUG nr. 38 din 30 Martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice

OUG nr. 38 din 30 Martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice Monitorul Oficial nr. 0289 din 07 aprilie 2020 OUG nr. 38/2020 instituie procedura eliberării de către instituțiile și autoritățile publice a documentelor semnate electronic. Aceste autorități și instituții publice vor primi documente semnate electronic. Fac excepție următoarele autorități publice: Președinția; Parlamentul României; Autoritatea judecătorească. Actele emise în format electronic de autorități și instituții publice vor fi semnate cu semnătură electronică calificată și sunt...

citeste mai mult

Modificarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor

Modificarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant Prin OUG nr.41/2020 s-a completat Legea nr.19/2020, prevederile acesteia din urma urmand sa se aplice si pe perioada vacantelor scolare. De asemenea, acestea se aplica si in cazul inchiderii unitatilor de educatie anteprescolara. Reamintim faptul ca, Legea nr.19/2020 dezvoltă noțiunea de părinte: părintele firesc conform Codului civil, adoptatorul, persoana ce are copii în încredințare în vederea adopției, persoana...

citeste mai mult

Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă În vigoare de la 31 mai 2020 Conform Legii amintite, vor putea beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații: a)este părintele la care copilul locuiește în mod statornic; b)are calitatea de reprezentant legal...

citeste mai mult

Norme de aplicare a OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare

La data de 06 aprilie 2020, prin Hotararea de Guvern nr.270/2020, au fost adoptate Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 37/2020privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitor. Conform OUG 37/2020: Creditorii sunt instituțiile definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, anume institutiile de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalele din străinătate ale acestora și instituțiile de credit din alte state membre, respectiv...

citeste mai mult

Certificate de situație de urgență (CSU)

Societățile a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2 pot obține certificate de situație de urgență (CSU) prin depunerea unei cereri la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Certificatele de situație de urgență sunt emise în doua forme: - TIP 1 (ALBASTRU) – pentru întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate (afectați de Ordonanțele Militare) - TIP 2 (GALBEN) – pentru înregistrarea unei...

citeste mai mult

Decizie privind adoptarea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu COVID-19 la nivelul angajatorului

D E C I Z I E nr.___ din 06.04.2020 privind instituirea unor măsuri preventive de sănătate și de reducere a riscului epidemiologic la nivelul societății Subscrisa, ______________, cu sediul în ______________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. _______________, având cod unic de înregistrare, _______________, reprezentată prin Administrator ___________________, Având în vedere: - Evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea virusului COVID-19 la nivel global, inclusiv în România, precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020; - Instituirea de...

citeste mai mult

Ordinul nr. 568/2020 privind modificarea și completarea OMS nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide

Ordinul nr. 568/2020 privind modificarea și completarea OMS nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide Prin Ordinul nr. 568/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2 in vigoare de la 04.04.2020 se suspendă temporar distribuția în afara teritoriului României, pe perioada pandemiei, a materiilor prime...

citeste mai mult

Legea nr. 37 din 02 Aprilie 2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Monitorul Oficial nr. 0280 din 03 aprilie 2020 OUG nr. 41 din 02 Aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ Monitorul Oficial nr. 0282 din 03 aprilie 2020 OUG nr. 41/2020 modifică legislația privind acordarea de zile libere plătite unui părinte ce supraveghează copilul pe durata stării de urgență. Actul normativ aduce două elemente de noutate, astfel: a)Se beneficiază de zile libere plătite...

citeste mai mult

OUG nr. 42 din 02 Aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Monitorul Oficial nr. 0282 din 03 aprilie 2020 OUG nr. 42/2020 stabilește o serie de măsuri pentru întreprinderile mici și mijlocii IMM-uri, în sensul că se extind programele de garantare a unor împrumuturi, respectiv se aprobă un program de ajutor de stat în sumă de 781 milioane lei. Se acordă credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum...

citeste mai mult

Ordinul nr.74534/2020 privind stabilirea modului de detasare/delegare a personalului medical si auxiliar pe perioada starii de urgenta

La data de 28 martie 2020 a fost publicat in Brosura nr.1 Ordinul nr.74534/2020 privind stabilirea modului de detasare/delegare a personalului medical si auxiliar pe perioada starii de urgenta, emis de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin intermediul caruia s-a stabilit faptul ca, incepand cu data publicarii, personalul medical de specialitate (medici primari, specialisti sau rezidenti), personalul mediu sanitar, personalul auxiliar sanitar si personalul sanitar cu studii superioare (chimisti, biologi, biochimisti, fizicieni, farmacisti si balneofiziokinetoterapeuti), angajati ai unitatilor...

citeste mai mult

Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

La data de 31 martie 2020 a intrat in vigoare Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, prin intermediul careia se aduc importante modificari referitoare la contractele de credit acordate anumitor categorii de debitori. In sensul OUG 37/2020: Creditorii sunt instituțiile definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, anume institutiile de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalele din străinătate ale acestora și...

citeste mai mult

OpANAF nr. 816/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie“.

OpANAF nr. 816/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie“. Monitorul oficial nr. 255 din 27.03.2020 Fiducia este o operațiune juridică prin care o persoană sau mai multe persoane transferă drepturi reale ori alte drepturi patrimoniale către o persoană sau mai multe persoane denumite persoane fiduciare, acestea din urmă exercitând un scop determinat în favoarea unui...

citeste mai mult

Ordin MS – CNAS nr. 417/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Ordin MS – CNAS nr. 417/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 Monitorul oficial nr. 253 din 27.03.202 Actul normativ analizat modifică procedura de acordare a tuturor concediilor medicale și instituie o procedură de eliberare a certificatelor medicale în perioada situației de urgență. Principalele aspecte...

citeste mai mult

OUG nr. 31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

OUG nr. 31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. Monitorul oficial nr. 255 din 29.03.2020 Potrivit OUG nr.31/2020, se plafonează procentul taxei clawback pentru trimestrul I al anului 2020 la procentul de 27,65%. procent efectiv realizat în anul 2019, potrivit motivației de adoptare a ordonanței. Amintim faptul că această taxă se datorează de către deținătorii de autorizații, de punere în piață a medicamentelor pentru...

citeste mai mult

Natura juridica si aplicabilitatea certificatului de situatii de urgenta emis de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

Natura juridica si aplicabilitatea certificatului de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei În data de 25 martie 2020, a fost publicatOrdinul nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2. Cu privire la persoanele care au dreptul sa solicite certificatul de situatii de urgenta, Ordinul mentioneaza faptul ca solicitantul este “persoana îndrituită legal, în înțelesul atribuit prin Ordonanța de urgență a Guvernuluinr. 30/2020pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum...

citeste mai mult

Ordinul nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

Ordinul stabilește două tipuri de certificate de urgență: TIP 1 (ALBASTRU) - eliberat societăților care au întrerupt total sau parţial activitatea, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice; TIP 2 (GALBEN) - eliberat societăților care au înregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020. Pentru obținerea acestor certificate se va depune o cerere exclusiv electronic, prin intermediul platformei

citeste mai mult

Masurile impuse de Ordonanta Militara nr.3/2020

In Monitorul oficial nr. 249 din 24.03.2020 a fost publicata Ordonanta Militara nr. 3 din 2020. 1.Se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale; c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de...

citeste mai mult

OUG nr. 30/2020 stabileste doua ,,asa zis” avantaje pentru angajatori

OUG nr. 30/2020 stabileste doua ,,asa zis” avantaje pentru angajatori, operabile pe perioada situatiei de urgenta: I-ul avantaj: - Impozitul pe venit (10% din salariul brut) si CASS(10% din salariul brut) si - CAS (25% din salariul brut) se platesc de angajator, nu la data platii indemnizatiei de somaj catre angajat, ci pana pe data de 25 ale lunii urmatoare celei in care i-a fost restituita angajatorului indemnizatia de somaj tehnic deja platita. Restituirea se face in termen de 30 de...

citeste mai mult

Informare privind șomajul tehnic

În ceea ce privește șomaj tehnic, decizia de suspendare a contractelor de muncă se poate emite și în baza Codului muncii. Astfel, angajatorii, care își reduc activitatea, vor plăti indemnizațiile salariaților din fondul de salarii. Ulterior, pentru a putea beneficia de decontarea acestor indemnizații de la bugetul de stat, va trebui depusă o cerere în luna următoare la Agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza în care angajatorii își au sediul social. Pentru a putea beneficia de decontarea acestor indemnizații, societatea...

citeste mai mult

Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență

Nr. Crt. Act normativ Principalele masuri luate Data intrarii in vigoare 1. Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri. In vigoare din data de 18.03.2020 - Art.1 Se suspendă activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației; (se permite doar "drive-in", "room-service" sau livrare la client) - Art.2 Se...

citeste mai mult

Model pentru adeverinta necesara salariatilor in vederea deplasarii in afara domiciliului, in interes profesional

ADEVERINTA Subscrisa _________________ cu sediul social in ____________________si punct de lcuru in __________________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J____/____/_____, avand CUI _______________, prin reprezentant legal ________________, emite prezenta adeverinta prin care atesta ca dl/dna __________________posesor/posesoare a CI seria ____________nr ___________, nascuta la data ____________, domiciliata in ______________, angajat in functia de ____________, este salariat al societatii si ca prezenta sa la locul de munca este esentiala pentru continuarea activitatii profesionale care nu poate fi organizată sub forma telemuncii. In acest...

citeste mai mult

Model pentru declaratia pe proprie raspundere necesara in vederea deplasarii in afara domiciliului

DECLARATIE Subsemnata/Subsemnatul................................................................................................... Născută/născut la data de..................................... Având domiciliul:.................................................................................................................. Certific faptul că deplasarea mea in afara domiciliului este legată de următorul motiv (se bifează caseta):  deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială, și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță (cu prezentarea unei adeverințe de la angajator) sau deplasare în interes profesional care nu poate fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator)  consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;  deplasare pentru...

citeste mai mult

Ordonanta militara nr. 2/2020 privind circulatia persoanelor in timpul situatiei de urgenta

Monitorul Oficial din data de 21.03.2020 si intra in vigoare, partial in data de 22.03.2020 sau 22 si partial in data de 23.03.2020. Deplasarea in afara domiciliului in timpul zilei (ora 06-22) este recomandat sa se faca doar in urmatoarele scopuri: - pentru aprovizionare, in scopuri profesionale sau medicale, pentru scurte activitati fizice in afara domiciliului. In timpul noptii (22-06) deplasarea se face exclusiv in scopurile sus mentionate. Incepand cu date de 22 martie 2020 se inchid mallurile, centrele comerciale. Incepand cu data de...

citeste mai mult

Întreruperea temporară a activității salariaților pentru motive economice

Pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, angajatorul poate suspenda contractele individuale de muncă, suspendare denumită și șomaj tehnic. Această măsură poate fi dispusă de către angajator, mai ales în contextul actual, dar și în cazul în care se afla în imposibilitatea temporară de a asigura comenzile necesare desfășurării activității. Şomajul tehnic reprezintă întreruperea temporară a activităţii unei societății, în temeiul art.52 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, contractele de muncă ale salariaţilor fiind suspendate din iniţiativa angajatorului, care însă e...

citeste mai mult

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 14 martie 2020 Actul normativ reglementează situația acordării de zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu și se aplică tuturor...

citeste mai mult

OMFP nr. 1665 din 26 Februarie 2020

OMFP nr. 1665 din 26 Februarie 2020 Ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestoraMonitorul Oficial nr. 0200 din 12 martie 2020 Actul normativ analizat intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul oficial, respectiv în data de 27 martie 2020. Acesta reglementează o nouă procedură de executare silită – emiterea electronică a popririlor puse asupra conturilor bancare atunci când contribuabilii...

citeste mai mult

OpANAF nr. 614/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020

OpANAF nr. 614/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat Monitorul oficial nr. 181 din 05.03.2020 Actul normativ analizat se adresează unor categorii de contribuabili persoane fizice ce au dreptul să direcționeze până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru anul 2019 către entități non-profit, unități de cult, sau acordarea de burse private. Cu această ocazie, se modifică formularul 230 – Cerere...

citeste mai mult

OMFP nr. 1615 din 19 Februarie 2020

OMFP nr. 1615 din 19 Februarie 2020 Ordin privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual Monitorul Oficial nr. 0169 din 02 martie 2020 Actul normativ se adresează plătitorilor de impozit pe profit, ce plătesc impozitul pe profit prin rate anticipate egale. Aceste categorii de plătitori de impozit pe profit sunt: Instituțiile financiare obligate să aplice acest sistem de plată prin efectul legii; Alți operatori economici plătitori de impozit pe profit, ce au optat pentru acest...

citeste mai mult

Obligativitatea înregistrării beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, ţinut de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prevede obligativitatea inregistrarii beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de ONRC. ONRC a organizat un registru central în care se vor înregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înmatriculare în registrul comerțului. Beneficiarul real este orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele lor/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate. Astfel: a)...

citeste mai mult

Coronavirus 2019-nCoV

Avand in vedere situatia incerta creata de aparitia Coronavirusului 2019-nCoV, cresterea numarului de cazuri si raspandirea geografica extrem de rapida, care a dus la necesitatea luarii mai multor masuri de catre statele pe teritoriul carora a fost depistata aparitia acestui virus – printre care si limitarea importurilor si a exporturilor, instituirea restrictiilor cu privire la calatorii si accesul persoanelor in spatii publice, au aparut din ce in ce mai multe situatii in care echilibrul contractual existent intre partile semnatare...

citeste mai mult

OG nr. 6 din 28 Ianuarie 2020

OG nr. 6 din 28 Ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Monitorul Oficial nr. 0072 din 31 ianuarie 2020 Actul normativ analizat aduce modificări foarte importante Codului fiscal, dar modifică și OG nr. 6/2019 privind unele facilități fiscale, în sensul extinderii perioadei. Ordonanța intră în vigoare luni 03 februarie 2020. Principalele modificări aduse sunt: a) Prorogarea unor termene; b) Modificări foarte importante de structură privind TVA; c) Modificări punctuale privind impozitul pe...

citeste mai mult

Ordonanța Guvernului nr. 5/2020

Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Monitorul oficial nr. 68 din 31.01.2020 Actul normativ analizat modifică punctual mai multe proceduri fiscale privind executarea silită, obligațiile terților popriți, însă transpune în legislație și prevederi din Directivele UE privind schimbul de informații transfrontaliere la nivelul Uniunii Europene. Ordonanța este foarte tehnică și trebuie înțeleasă și analizată doar în contextul celorlalte prevederi normative. Dintre noile modificări aduse, menționăm următoarele: 1. Terțul poprit răspunde în solidar...

citeste mai mult

OpANAF nr. 454/2020

OpANAF nr. 454/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 Monitorul oficial nr. 123 din 17.02.2020. Prin OpANAF nr. 146/2019 a fost reglementată structura fișierului XML pe care utilizatorii caselor de marcat fiscale le...

citeste mai mult

OUG nr. 25 din 04 Februarie 2020

OUG nr. 25 din 04 Februarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate Monitorul Oficial nr. 0109 din 12 februarie 2020 OUG nr. 25/2020 modifică două acte normative importante: a) Legea nr. 95/2006 privind sănătatea; b) OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Unele modificări sunt tehnice, iar altele privesc un public larg. Să...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 139 din 20 Ianuarie 2020

Ordin ANAF nr. 139 din 20 Ianuarie 2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice Monitorul Oficial nr. 0047 din 23 ianuarie 2020 Actul normativ analizat se adresează contribuabililor persoane fizice, ce au realizat în anul 2019 venituri extrasalariale supuse impozitului pe venit prin declarare la autoritatea fiscală. Aceste persoane au obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și asigurări sociale, după caz,...

citeste mai mult

OMFP nr. 5 din 08 Ianuarie 2020

OMFP nr. 5 din 08 Ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați Monitorul Oficial nr. 0023 din 14 ianuarie 2020 Actul normativ se adresează tuturor operatorilor cu produse accizabile, ce trebuie să dețină una dintre următoarele autorizații: antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, operator economic cu produse accizabile. Prin acest ordin se modifică competența și comisiile de...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 147 din 20 Ianuarie 2020

Ordin ANAF nr. 147 din 20 Ianuarie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare Monitorul Oficial nr. 0044 din 22 ianuarie 2020 Actul normativ analizat se adresează contribuabililor persoane fizice, ce au realizat în anul 2019, venituri supuse impozitului...

citeste mai mult

Decizie Curtea Constituțională a României nr. 581 din 01 Octombrie 2019

Decizie Curtea Constituțională a României nr. 581 din 01 Octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 Monitorul Oficial...

citeste mai mult

Legea nr.7 din 2020 de modificare a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

I. Modificarea Legii nr.10/1995 Investitorii trebuie: - să obțină acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branşamentelor; - să efectueze recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces, inclusiv receptia finala la expirarea perioadei de garantie; - expertizarea construcţiilor,...

citeste mai mult

Lege nr.5 și 6 din 6 ianuarie 2020

Monitorul oficial nr. 0002 din 06 ianuarie 2020 Lege nr. 5 din 06 Ianuarie 2020 a bugetului de stat pe anul 2020 Monitorul oficial nr. 0003 din 06 ianuarie 2020 Lege nr. 6 din 06 Ianuarie 2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 În Monitorul oficial din 06 ianuarie 2020, au fost publicate două legi foarte importante, respectiv Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale aplicabile în anul 2020. Sinteza bugetului de stat pentru anul 2020: Bugetul de stat se...

citeste mai mult

OUG nr. 89 din 30 Decembrie 2019

Monitorul Oficial nr. 1059 din 31 decembrie 2019 OUG nr. 89 din 30 Decembrie 2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative Actul normativ analizat are o denumire deosebită decât cele cu care ne-am obișnuit când discutăm despre impozite și taxe, însă în subsidiarul acestuia identificăm și o modificare a Codului fiscal, respectiv se modifică nivelul accizei pentru țigarete. Acciza la țigarete este o acciză...

citeste mai mult

Legea nr. 263 din 30 Decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Monitorul oficial nr. 1045 din 31 decembrie 2019 Legea nr. 263 din 30 Decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Actul normativ analizat are două secțiuni normative, repectiv pe de o parte, reglementează cum se datorează asigurările sociale pentru veniturile din contracte de muncă cu timp parțial și pe de altă parte, reglementează nivelul accizei pentru carburanți – benzină și motorină – ce se datorează în anul 2020. 1. Din punctul de vedere al obligației de plată pentru...

citeste mai mult

OUG nr. 78/2019 și Ordin ONJC nr. 434/2019

Ordin ANAF nr. 3194 din 26 Noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019 OMFP nr. 3751 din 13 Decembrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 Monitorul Oficial nr. 1012 din 17 decembrie 2019 Potrivit art. 11 alin. (3) lit. d) din...

citeste mai mult

Decizia ANCOM nr. 1331/2019 și Ordinul ANRSC nr. 565/2019

Decizia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1331 din 05 Decembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante Monitorul Oficial nr. 0984 din 06 decembrie 2019 Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 565 din 25 Noiembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 3265 din 04 Decembrie 2019

Ordin ANAF nr. 3265 din 04 Decembrie 2019 pentru stabilirea conturilor de disponibilități și a conturilor de venituri bugetare aferente activității de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Monitorul Oficial nr. 1003 din 13 decembrie2019 Actul normativ analizat reglementează domeniul recuperării debitelor datorate bugetului de stat prin valorificarea unor bunuri corporale și necorporale, generate de încălcarea legislației fiscale sau stabilite de instanța de judecată în urma unor procese penale, când s-a dispus ca măsură complementară confiscarea...

citeste mai mult

HG nr. 935 din 13 Decembrie 2019

HG nr. 935 din 13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată Monitorul oficial nr. 1010 din 16 decembrie 2019 Actul normativ analizat reglementează salariul minim brut garantat în plată aplicabil în România începând cu data de 01 ianuarie 2020. Acesta este diferențiat în funcție de nivelul de studii și de vechimea în domeniul de activitate în profesia absolvită. Salariul minim brut garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2020 este în sumă de 2.230...

citeste mai mult

Ordin INS nr. 1827 din 25 Octombrie 2019

Ordin INS nr. 1827 din 25 Octombrie 2019 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2020 Monitorul Oficial nr. 0940 din 22 noiembrie 2019 Ordinul INS nr. 1827/2019, reglementează plafoanele pentru depunerea declarației INTRASTAT din anul 2020. Acestea sunt: 900.000 lei pentru expedieri din România în alte state membre; 900.000 lei pentru introduceri de bunuri în România din alte state membre. Dacă aceste plafoane au fost depășite în anul 2019, acei operatori economici vor depune declarația INTRASTAT...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 3008 din 07 Noiembrie 2019

Ordin ANAF nr. 3008 din 07 Noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora Monitorul Oficial nr. 0945 din 26 noiembrie 2019 Ordinul ANAF nr. 3008/2019, modifică procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală. Această nouă procedură intră în vigoare începând cu data de 26 decembrie 2019 – în termen de...

citeste mai mult

Ordin ANOFM nr. 728/2019

Ordin ANOFM nr. 728/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Monitorul oficial nr. 955 din 28.11.2019 Actul normativ analizat se adresează debitorilor ce au obligații bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM. Această entitate publică a decis să aplice capitolul II din OG nr. 7/2019...

citeste mai mult

Ordin ONJN nr. 400/2019

Ordin ONJN nr. 400/2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de înştiinţare de plată pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc Monitorul oficial nr. 897 din 06.11.2019 Actul normativ analizat se adresează operatorilor economici ce...

citeste mai mult

Ordin BNR nr. 8/2019

Ordin BNR nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare Monitorul oficial nr. 908 din 11.11.2019 Actul normativ analizat se adresează instituțiilor financiare nebancare ce conduc contabilitatea în conformitate cu Directiva nr. 34/2013 privind contabilitatea. Aceste entități raportoare vor întocmi în scop informativ pentru exercițiile 2019, 2020 și 2021 un set de situații financiare, conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, adoptate de BNR prin Ordinul nr. 6/2015 cu modificări ulterioare. Începând cu 01 ianuarie 2022,...

citeste mai mult

Ordin SGG nr. 1142/2019

Ordin SGG nr. 1142/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale Monitorul oficial nr. 912 din 12.11.2019 Actul normativ analizat se adresează unui număr semnificativ de instituții publice aflate în coordonarea/finanțarea Secretariatului General al Guvernului (SGG) ce au dreptul (dacă doresc) să aplice OG nr. 6/2019 scutirea la plată a unor accesorii bugetare. De exmplu sunt în coordonarea/finanțarea SGG Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, Agenţia...

citeste mai mult

HG nr. 773 din 28 Octombrie 2019

HGnr. 773 din 28 Octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie Monitorul Oficial nr. 0881 din 01 noiembrie 2019 HG nr. 773/2019 reprezintă noul cadru normativ privind monitorizarea datoriilor neplătite la scadență și adoptă o nouă procedură privind compensarea datoriilor reciproce între persoanele juridice. Desigur, actul normativ de astăzi este o metodologie de aplicare a OUG nr. 77/1999, însă ține cont de modificările...

citeste mai mult

OpANAF nr. 2862/2019

Monitorul oficial nr. 897 din 06.11.2019 Actul normativ analizat se adresează persoanelor fizice ce nu și-au depus declarația unică pentru impozitul pe venit, având această obligație. Procedura este aplicabilă pentru veniturile nedeclarate aferente anilor 2017 și 2018. Sunt în sfera acestei proceduri următoarele categorii de venituri: a) activităţi independente pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de...

citeste mai mult

Legea nr. 179 din 10 Octombrie 2019

Legeanr. 179 din 10 Octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul Oficial nr. 0829 din 11 octombrie 2019 Legea nr. 179 din 10 Octombrie 2019 prevede două modificări, astfel: a)Se modifică OG nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei; b)Se modifică noțiunea fiscală de franciză din capitolul definiții din cadrul Codului fiscal. a) Din punctul de vedere al definiției juridice...

citeste mai mult

Legea nr. 185/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015

Legea nr. 185/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Monitorul official nr. 848 din 18.10.20199 Actul normativ analizat se adresează persoanelor persecutate politic începând cu 06 martie 1945, persoanelor deportate în străinătate sau care au fost prizonierii, ce dețin în proprietate clădiri,...

citeste mai mult

MFP nr. 3063

OMFPnr.3063 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" Monitorul Oficial nr. 0794 din 01 octombrie 2019 OMFP nr. 3063/2019 este generat de publicarea în Monitorul oficial din data de 21 iunie 2019 a OUG nr. 43/2019 ce modifică Codul fiscal cu privire la facilitățile fiscale din domeniul construcțiilor începând cu 21 iulie 2019. Desigur, ordinul a fost adoptat cu întârziere, dar...

citeste mai mult

OMFP nr. 3126/2019

OMFP nr. 3126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei. Monitorul oficial nr. 786 din 27.09.2019 Actul normativ se adresează în principal contribuabililor cu datorii restante la bugetul de stat, cu dată de...

citeste mai mult

Ordin ANAF nr. 2547 din 20 Septembrie 2019

Ordin ANAFnr. 2547 din 20 Septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare Monitorul Oficial nr. 0800 din 03 octombrie 2019 Ordinul ANAF nr. 2547/2019 se adresează persoanelor fizice ce realizează venituri extrasalariale, au depășit plafonul de 12 x salariul minim pe economie, au obligația să plătească contribuția la asigurările sociale, respectiv a contribuției de...

citeste mai mult

OUG nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000

Monitorul oficial nr. 784 din 26.09.2019 Actul normativ sunt două secțiuni: a) Modifică statutul EXIMBANK; b) Modifică OG nr. 6/2019 privind acordarea unor facilități fiscale. EXIMBANK SA, prin OUG nr. 67/2019 primește noi atribuții și extinde sfera de activitate. Astfel, aceasta va putea să efectueze activități bancare atât în ​​folosul persoanelor juridice, dar ca și element de noutate și pentru persoanele fizice. Desigur, obiectivul fundamental al actului normativ este sprijinirea mediului de afaceri românesc, însă prin noi atribuții pot fi creditate și persoane fizice,...

citeste mai mult

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →