Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare,

 • Biletele de valoare se emit exclusiv pe suport electronic.
 • Costurile legate de emiterea biletelor de valoare se suportă integral de angajatori.
 • Angajatorul care contractează cu o unitate emitentă serviciul de emitere a biletelor de valoare achită atât contravaloarea nominală a biletelor de valoare distribuite angajaților, cât și costul emiterii suportului electronic.
 • Valoarea nominală a biletelor de valoare acordată angajaților nu poate fi diminuată în niciun mod.
 • Suportul electronic al biletelor de valoare nu permite efectuarea de operațiuni de retragere de număr sau de preschimbare în număr.
 • Biletele de valoare pot fi folosite doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea bunurilor și a serviciilor pentru care au fost emise.
 • Suportul electronic poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a biletelor de valoare acordate angajaților, stabilitate conform prezentei legi.

 

 • Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, stabilesc de comun acord categorii de bilete de valoare care se acordă angajaților, frecvența acordării acestora și valoarea lor, acolo unde este cazul, precum și unitate emitentă.
 • Unitățile emitente au obligația de a transmite angajaților listei de unități în cauză rețelei folosind la care salariații pot folosi biletele de valoare. La stabilirea acestor unități vor fi avut în vedere calitatea serviciilor și un nivel redus al prețurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.
 • Contractarea serviciilor privind emiterea biletelor de valoare de către angajatorii care au calitatea de autoritate contractantă în înțelesul Legii  nr. 98/2016  privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în condițiile legislației în vigoare.
 • Biletele de valoare pot fi utilizate numai de către/la unităţi care au încheiat direct contracte de prestări ale serviciilor prevăzute de prezenta lege cu unităţi emitente, pentru fiecare categorie de bilet de valoare în parte.
 • Valoarea biletelor de valoare nu poate fi transferată salariaţilor pe suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, angajatorii nu au achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a biletelor de valoare achiziţionate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic.

 

Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaţilor lunar, ca alocaţie individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.

Tichetele de masă pot fi utilizate doar în unităţi de alimentaţie publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unităţi care comercializează produse alimentare şi care au încheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unităţile emitente de tichete de masă şi trebuie să permită, în mod exclusiv, utilizarea tichetelor pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora.

Debitarea sumelor corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat se realizează la valoarea respectivelor produse alimentare.

 

Valoarea tichetelor de masă este transferată lunar salariaţilor de către unitatea emitentă, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.

Salariatul poate utiliza lunar un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate.

Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum şi la încetarea contractului individual de muncă, valoarea corespunzătoare tichetelor de masă necuvenite."

Fiecare tichet de masă este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele menţiuni:

a) numele şi adresa emitentului;

b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de masă;

c) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de ţigări sau de produse alcoolice;

d) numele, prenumele şi codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă."

 

Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate ocazional angajaţilor proprii pentru cheltuieli sociale.

Valoarea nominală a unui tichet cadou acordat este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.

Fiecare tichet cadou este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele menţiuni:

a) numele şi adresa emitentului;

b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului cadou;

c) numele, prenumele şi codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cadou.

 

Fiecare tichet de creşă este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele menţiuni:

a) numele şi adresa emitentului;

b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de creşă;

c) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de alte bunuri/servicii decât cele prevăzute la art. 18 alin. (2);

d) numele, prenumele şi codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creşă.

 

Fiecare tichet cultural este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta, următoarele menţiuni:

a) numele şi adresa emitentului;

b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului;

c) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de alte bunuri/servicii decât cele prevăzute la art. 21 alin. (2);

d) numele, prenumele şi codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cultural.

 

Valoarea nominală permisă pentru un voucher de vacanţă este multiplu de 10 lei, dar nu mai mult de 100 lei.

Voucherul de vacanţă are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unităţile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanţă se suportă de către angajat, titular al voucherelor de vacanţă."

Fiecare voucher de vacanţă este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta, următoarele menţiuni:

a) emitentul şi datele sale de identificare;

b) angajatorul şi datele sale de identificare;

c) perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanță;

d) interdicția de utilizare a voucherului de vacanță în alte locuri decât în ​​unitățile afiliate;

e) elementele de identitate vizuală ale brandului de turism la României,

f) numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță.

Tichetele de masă, tichetele de creșă, tichetele culturale și, respectiv, tichetele cadou emise pe suport hârtie potrivită Legii  nr. 165/2018  privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 ianuarie 2022 sunt și rămân valabile până la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea.

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →