Conditiile si procedura de inscriere in programul IMM INVEST ROMANIA

   Programul IMM INVEST ROMANIA ofera posibilitatea IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 sa acceseze unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM in numele si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice.

 

  Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) se clasifică, în funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin, în următoarele categorii: 

a) microîntreprinderi - au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

b) întreprinderi mici - au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

c) întreprinderi mijlocii - au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

 

   IMM INVEST prevede 2 tipuri de credite/linii de credit: pentru investitii sau pentru capital de lucru;

 

Inscrierea in program se face pe site-ul “ imminvest.ro “, platforma care, la acest moment, NU ESTE FUNCTIONALA, insa, in informatiile primite, aceasta problema va fi remediata in scurt timp.

 

I.          Credit pentru capital de lucru/investitii

Cf. Normelor Metodologice aprobate prin HG 282/2020: una dintre următoarele categorii de credite garantate, după cum urmează: 

            1. Credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MFP, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanțării este de 5.000.000 lei și trebuie să respecte una din următoarele condiții:

            (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate;

sau

            (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, (respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019);

sau

            (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni;

            2. Unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, garantate de stat, prin MFP, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, acordat unei microîntreprinderi sau întreprinderi mici. Valoarea maximă a finanțărilor este 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia din următoarele condiții:

            (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate;

sau

            (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, (respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019);

sau

            (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici nu pot cumula creditele/liniile de credite pentru finanțarea capitalului de lucru prevăzute la pct.2 cu creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru prevăzute la pct.1. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici vor putea cumula creditele/liniile de credite pentru investitii, in limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.

 

            Criterii cumulative de eligibilitate pentru beneficiar:

            a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 și 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014, respectiv: în cazul unei societăți cu răspundere limitată și a societăților pe acțiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății, fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă; sau în cazul unei societăți în care cel puțin o parte dintre asociați sunt ținuți nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acțiuni, fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă; sau IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situații: procedura de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și nu îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;

            b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră;

         c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.; 

            d) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.; 

           e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;

           f) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat; 

            g) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituției de credit;

            h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului. 

            i) depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaților în funcție de evoluția activității curente a acesteia.

 

            Nu pot fi garantate în cadrul programului creditele pentru realizarea de investiții și/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanțarea unei activități din următoarele sectoare/domenii:

a) 920 - Activități de jocuri de noroc și pariuri;

b) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:

110 - Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate);

1200 - Fabricarea produselor din tutun;

2540 - Fabricarea armamentului și muniției;

2051 - Fabricarea explozivilor;

4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;

4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

c) activități de investigare și protecție:

801 - Activități de protecție și gardă;

802 - Activități de servicii privind sistemele de securizare;

803 - Activități de investigații.

 

Informatiile legate de documentatia de credit necesara creditului de investii vor fi oferite de catre institutia financiara la care se aplica. Fiecare banca are propriile proceduri si reglementari interne in ceea ce priveste tipologia creditelor de investitii (analiza economico-financiara, documentatie de creditare etc). Banci inscrise in program: BANCA TRANSILVANIA; BCR SA; CEC BANK SA; RAIFFEISEN BANK; BRD GSG; UNICREDIT BANK; ALPHA BANK; INTESA SANPOLO BANK; EXIM BANK; OTP BANK; BANCA ROMANEASCA; ING BANK; FIRST BANK; CREDIT AGRICOLE; PATRIA BANK; LIBRA BANK; PORSCHE BANK; PRO CREDIT BANK; VISTA BANK; IDEA BANK; BANCA COOPERATISTA DELTACOOP TULCEA; GARANTI BANK.

 

La cererea de înregistrare se vor ataşa următoarele documente:

- copia certificatului de înregistrare

- copia buletinului de identitate/cărţii de identitate

- declaraţia IMM descarcată din aplicaţie, completată şi semnată.

 

Declaratia IMM va fi descarcata de pe platforma www.imminvest.ro, odata ce aceasta va deveni functionala. Avand in vedere faptul ca documentatia de credit necesara depinde de banca aleasa, va sugeram ca, in cazul in care sunteti interesati, pana la reluarea activitatii pe platforma de inregistrare, sa luati legatura cu una dintre bancile partenere.

 


Bilba Daria
Legal Managing Partner
 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →