Data intrării în vigoare a prevederilor legale din Legea nr. 296/2020 care nu se regăsesc la art. VII

Prin Legea nr.296/2020 s-au adus o serie de modificări Codului fiscal, printre care și modificarea art. 460, alin. (5), care stabilește că valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice se actualizează o dată la 5 ani în baza unui raport de evaluare.

Întrucât Legea nr.296/2020 nu prevede data intrării în vigoare a acestor prevederi, mai multe autorități publice locale și entități din mediul de afaceri, care aveau obligația depunerii rapoartelor de evaluare ca urmare a împlinirii celor 3 ani de la ultima evaluare, până la 31 martie 2021, au solicitat Ministerului Finanțelor un punct de vedere oficial privind data intrării în vigoare a prevederior Legii nr.296/2020, în special prin prisma art. 4 alin.(1) din Codul fiscal.

Cu privire la momentul intrării în vigoare a acelor prevederi din Legea nr.296/2020 care nu se regăsesc în cuprinsul art. VII din această lege, prin care s-a derogat de la art. 4 din Codul fiscal, respectiv dacă intrarea în vigoare a acestora se realizează la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial sau după epuizarea termenului de minim 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial, potrivit art. 4 alin.(1) din Codul fiscal, punctul de vedere al Ministerul Finanțelor, menționează, în principal următoarele:

-          Prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal stabilesc în principal reguli de intrare în vigoare a modificărilor/completărilor aduse Codului fiscal, fiind consacrate la nivel de lege. Astfel, art. 4 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal statuează că ”(1) Prezentul cod se modifică şi se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial”. Prin urmare, se instituie obligația respectării unui termen de minimum de 6 luni fără a stabili o dată concretă de intrare în vigoare a modificărilor/completărilor ulterioare, de unde rezultă că stabilirea unei astfel de date reprezintă atributul exclusiv al legiuitorului.

-          În conformitate cu prevederile art. 78 din Constituția României, republicată, potrivit cărora” Legea se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei”. În această abordare, prevederile aflate în discuție nu se pot subsuma prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 care au în vedere o perioadă prealabilă datei de intrare în vigoare și nu o dată certă pe care legiuitorul ar fi trebuit să o marcheze prin indicarea unui termen expres de intrare în vigoare.

-          Dacă legiuitorul ar fi dorit ca normele vizate să nu iasă de sub incidența art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, ar fi putut să prevadă un termen expres de intrare în vigoare în acord cu dispozițiile mai sus indicate, dar nu mai mic de 6 luni. Or, prin modul de redactare a art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, care utilizează noțiunea „minimum de 6 luni” rezultă că nu ne aflăm în prezența unui termen determinat sau determinabil în măsură să genereze efecte juridice, întrucât această prevedere nu indică un termen concret de intrare în vigoare. În lipsa unei astfel de reglementări și pentru a da eficiență/aplicabilitate normei în discuție, în acord cu principiul aplicării imediate a legii, se poate aprecia că termenul de intrare în vigoare este cel de 3 zile prevăzut de art. 78 din Constituție, având în vedere că în cuprinsul actului normativ nu s-a prevăzut o altă dată ulterioară.

-          A considera că în astfel de situații precum cele supuse analizei nu ar deveni incident art. 78 din Constituție ar însemna în fapt o lipsire de certidudine a normei fiscale și o ducere în derizoriu a acesteia. Mai mult, ar putea genera o aplicare neunitară a normelor fiscale antrenând riscul aplicării acestora la termene diferite, stabilite de aplicant și nu de legiuitor, singurul abilitat să stabilească data intrării în vigoare.

În acest context, Ministerul Finanțelor precizează că Legea nr. 227/2015 a suportat în timp mai multe intervenții legislative, iar în unele dintre acestea nu s-a indicat un termen expres de intrare în vigoare, fapt ce conduce la ideea că normele au intrat în vigoare conform prevederilor constituționale. Cu titlu de exemplu, indicăm următoarele acte normative: Legea nr. 258/2020, Legea nr. 239/2020 și Legea nr. 155/2020.

 

În concluzie, în opinia Ministerul Finanțelor, data intrării în vigoare a prevederilor legale din Legea nr. 296/2020 care nu se regăsesc la art. VII din această lege și care nu intră sub incidența alin. (2) al art. 4 din Codul fiscal, este de 3 zile de la data de 21.12.2020, când această lege a fost publicată în Monitorul Oficial.

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →