Hotărârea nr. 326/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

Hotărârea nr. 326/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 27 aprilie 2020

Prin intermediul HG nr. 326/2020, in vigoare de incepand cu data de 27 aprilie 2020, s-au adus o serie de modificari Normelor metodologice privind Programul IMM INVEST ROMANIA, printre care:

- Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru cu creditele pentru realizarea de investiții, în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.

- In cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program, MFP plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, comisionul de administrare și comisionul de risc, în procent de 100% din bugetul MFP.  Modificarea adusa este aceea ca, din ajutorul de stat, se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului până la data de 31 decembrie 2020, precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului.

- Cu privire la calculul comisionului de risc, anterior modificarilor, acesta se calcula ca procent aplicat la valoarea garantiei prevazute in contractul de garantare, pe toata perioada de garantare si se achita o singura data la acordarea/majorarea/prelungirea garantiei, pentru toata perioada de valabilitate a garantiei, obligatia de plata fiind acoperita din ajutorul de grant primit de beneficiar pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat. In prezent, comisionul de risc de calculeaza ca procent diferentiat in functie de durata garantiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garantiei la sfarsitul anului/anilor de derulare a garantiei, fiind regularizat la scadenta finala a creditului, in functie de soldul efectiv al garantiei, pentru intreaga perioada de derulare a garantiei, prin plata diferentei de catre beneficiar, daca este cazul. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.

După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM și se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia. Prin ordin al ministrului finanțelor publice procentul comisionului de risc va fi stabilit diferențiat în funcție de durata garanției de stat.

Formula de calcul al comisionului de risc se modifica si este următoarea: Comision de risc = (valoarea1/soldul2 garanției la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respectiv3)/12.

1 = În anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției.

2 = Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanției. Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior.

3 = Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.

- Formalitățile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, se efectuează de către instituția de credit în/din cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Pentru formalitățile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare instituția de credit trebuie să obțină acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, și a instituției de credit, vor avea rangul I pe toată perioada de valabilitate a garanției, respectiv până la momentul formulării cererii de plată a garanției de către instituția de credit.

Conform OUG nr.110/2017, intre Ministerul Finanțelor Publice și F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea finanțării prin credite bancare cu garanție de stat. În cazul creditelor de investiții si a celor destinate finantarii capitalului de lucru, garanția de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, precum și, proporțional cu procentul de garantare, cu o ipoteca imobiliară și/sau mobiliară constituită de beneficiari și/sau de terți garanți; o ipotecă legală mobiliară asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activității beneficiarului, inclusiv fondul de comerț și stocurile; sau o ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare.

- Beneficiarul este eligibil pentru acordarea unui grant în limita plafonului de cumul prevăzut la:

a) art. 3 alin. (1) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, care stabileste ca IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

Sau

b) alin. (4) lit. a) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, care stabileste ca, pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii, ajutorul nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

- Fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format pdf., completată și semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și opțiunea pentru tipul de credit solicitat. Nu mai este necesara atasarea declaratiei de minimis, in functie de tipul beneficiarului (intreprindere mica, mijlocie, microintreprindere) prevazuta initial.

- La transmiterea solicitarii de garantare de către instituția de credit catre FNGCIMM nu mai este necesar sa se depuna si dovada virarii comisionului de risc de catre beneficiar.

 

Bilba Daria

Legal Managing Partner

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →