In Monitorul Oficial nr. 0411 din 20 aprilie 2021 s-a publicat Ordinul ONPCSB nr. 79 din 2021

In Monitorul Oficial nr . 0411 din 20 aprilie 2021 sa publicat Ordinul ONPCSB nr. 79 din 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Actul normativ se adresează operatorilor economici ce au calitatea de entitate raportoare [1] conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Regulamentul prevede ca se vor transmite exclusiv în format electronic către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor urmatoarele categorii de informaţii:  [1] a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursale instituțiilor de credit persoane juridice străine; 

b) instituțiile financiare persoane juridice române și sucursalele instituțiilor financiare persoane juridice străine; 

c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu și pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale; 

d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc; 

e) auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, evaluatorii autorizaţi, consultanţii fiscali, persoanele care acordă consultanţă financiară, de afaceri sau contabilă, alte persoane care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistenţă sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală; 

f) notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile; crearea, funcţionarea sau administrarea de fiducii, societăţi, fundaţii sau structuri similare; 

g) furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f); 

g1) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare; 

g2) furnizorii de portofele digitale. 

h) agenţii şi dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acţionează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce priveşte tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult; 

i) alte persoane care, în calitate de profesionişti, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele. 

j) persoanele care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfăşurată de galerii de artă şi case de licitaţii, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult; 

k) persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult. 

 a) datele şi informaţiile solicitate entităţilor raportoare; 

b) datele şi informaţiile solicitate autorităţilor şi instituţiilor publice; 

c) datele şi informaţiile solicitate instituţiilor private.

În momentul în care Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor solicită o informație, termenul de comunicare a răspunsului este de 15 zile dacă nu reprezintă o urgență. Dacă reprezintă o urgență, termenul va fi indicat de Oficiu.

Modalitățile de comunicare sunt:

a) pentru entităţile raportoare, prin portalul web accesibil la adresa de internet https://raportare.onpcsb.ro;

b) pentru instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine - prin portalul http://sestdi.onpcsb.ro, accesibil în reţeaua de comunicaţii interbancare a Băncii Naţionale a României;

c) Pentru informații solicitate instituțiilor private - la adresa de email onpcsb@onpcsb.ro sau prin serviciul de poştă militară, după caz.

Notă: informațiile vor fi incluse într-o arhivă electronică, protejată printr-o parolă, stabilită de către emitent. Mesajul prin care se transmit informaţiile va cuprinde, în mod obligatoriu: 

- în rubrica "Subiect" - titlul documentului transmis şi data/perioada la care se referă; 

- în corpul mesajului - orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent, cu excepţia parolei menţionate anterior, precum şi un număr de telefon de contact al persoanei care a întocmit documentul transmis; 

- în ataşament - arhiva electronică menţionată anterior; 

- semnătura electronică a emitentului. 

Parola menţionată anterior va fi transmisă, la solicitarea Oficiului, prin alte mijloace de comunicare.

De reținut : Obligațiile fundamentale pe care le-au îndeplinit operatorii economici aflați în sfera de raportare sunt acelea bune în Legea nr. 129/2019 privind combaterea spălării banilor, cu modificări ulterioare.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →