În vigoare de la 18 decembrie 2021 OUG nr. 130/202,1 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Codul muncii se modifica astfel:

 

Artă. 164 din Codul muncii care reglementează baza minim brut pe țară garantată în plată a fost completat în sensul în îngrijirea salariului de bază minim brut pe țară garantată în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru sau durată de maximum 24 de luni de la momentul respectiv. încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantată în plată.

Acestea se aplică și pentru salariul încadrat cu salariul de bază minim brut pe țară garantată în plată, care sunt deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 de luni.

 

Modificarea unor acte normative în materie fiscală

La data de 1 ianuarie 2022 se modifica si se abroga art. 291 L egea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal referitor la cota redusa de TVA de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele livrari de bunuri si prestari servicii.

Formularea:

,,3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare; ‘’

Se modifica astfel:

,,3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 de euro, al cărei echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data de 1 ianuarie a fiecărui an, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare."

 

Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuieşte cu termenul de 30 iunie 2022

 

OUG nr. 69/2020

Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:

a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;

b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.

Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2022 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

 

Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), în perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020 inclusiv sau în perioada 1 ianuarie 2021- 30 iunie 2022 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

 

(1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol pot notifica organul fiscal central cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art. IX lit. d).

(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal central verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative potrivit vectorului fiscal până la data depunerii notificării, efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. IX-XII. În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal central eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.

(4) Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe cu privire la obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art. IX-XII.

(5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

a) dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal central emite decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor;

b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

c) obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

(1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol pot notifica organul fiscal central cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art. IX lit. d).

(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal central verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative potrivit vectorului fiscal până la data depunerii notificării, efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. IX-XII. În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal central eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.

(4) Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe cu privire la obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art. IX-XII.

(5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

a) dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal central emite decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor;

b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

c) obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.31/12/2020

(7) Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor îşi pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situaţii:

a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;

b) la data de 30 iunie 2022 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

 

Art. XIV Efecte cu privire la măsurile de executare silită prin poprire instituite de organul fiscal central 31/12/2020

(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020 inclusiv, precum şi în perioada 1 ianuarie 2021- 30 iunie 2022 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. XIII şi au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data de 14 mai 2020, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligaţii de plată care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării potrivit art. XIII alin. (5) lit. a).18/12/2021 - alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 130/2021
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru măsurile de executare silită prin poprire dispuse, potrivit legii, între data de 14 mai 2020 şi data de 30 iunie 2022 inclusiv.18/12/2021 - alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 130/2021

 

Art. XVI Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eşalonare la plată 31/12/2020

(1) Debitorii care la data de 14 mai 2020 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data de 14 mai 2020 şi data de 30 iunie 2022 inclusiv pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor în condiţiile art. X-XII.18/12/2021

(2) Debitorii care la data de 14 mai 2020 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data de 14 mai 2020 şi data de 30 iunie 2022 inclusiv pot beneficia, în baza cererii de anulare a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor, depuse în perioada 14 mai 2020 şi 15 decembrie 2020 sau în perioada 1 ianuarie 2021 şi 30 iunie 2022 inclusiv, de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor, dacă eşalonarea la plată se finalizează până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data de 14 mai 2020 achitate odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care eşalonarea la plată aflată în derulare cuprinde numai obligaţii de plată accesorii, debitorii pot beneficia de anularea accesoriilor rămase de plată din înlesnirea la plată acordată, fără a le mai achita, urmând ca, în baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal să emită decizia de anulare a accesoriilor, precum şi decizia de finalizare a eşalonării la plată.18/12/2021

 

Art. XIX  Debitorii care la data de 30 iunie 2022 inclusiv au cereri de rambursare în curs de soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parţial rambursarea beneficiază de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol, dacă achită obligaţiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.18/12/2021

 

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 29 martie 2021, cu modificările ulterioare.

 

(1) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau începute după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de 30 iunie 2022, indiferent de momentul la care inspecţia fiscală se finalizează, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:18/12/2021  

a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeaşi lege;

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 30 iunie 2022 inclusiv.18/12/2021 - litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 130/2021

(2) Dobânzile, penalități și toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol și care au fost stinse după date intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se restituie potrivit legii  nr. 207/2015 , cu modificările și completările ulterioare.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →