Lege nr. 295 din 18 Decembrie 2020


Lege nr. 295 din 18 Decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Monitorul oficial nr. 1266 din 21 decembrie 2020

Actul normativ analizat aduce ample modificări Codului de procedură fiscală, modificări ce vin în mare parte în sprijinul contribuabilului. Legea cuprinde foarte multe modificări, astfel că le vom selecta pe cele pe care noi le considerăm utile și aplicabile mai frecvent în activitatea economică.

 

a)      Se extind situațiile prin care se constată nulitatea actului administrativ fiscal, astfel:

  • Dacă organul fiscal nu ia în considerare o opinie prealabilă emisă în scris, adoptată de organul fiscal sau de o instanță de judecată și nu argumentează de ce nu a luat în considerare opinia, atunci când contribuabilul a prezentat o astfel de opinie/soluție.
  • Organul fiscal nu respectă considerentele deciziei de soluționare a contestației.
  • Organul fiscal emite raportul de inspecție fiscală sau de verificare a situației personale în situația în care se fac constatări în legătură cu săvârșirea unei fapte prevăzută de legea penală.
  • În situația în care o inspecție depășește dublul termenului maxim prevăzut de lege, aceasta încetează. În situația în care nu s-a reluat inspecția și actul administrativ fiscal aferent acesteia se anulează.

b)      Organul fiscal central are dreptul legal să delege competența către un alt organ fiscal central pentru efectuarea unor constatări la fața locului. În această situație, organul fiscal central ce a preluat competența efectuării cercetării înștiințează în scris contribuabilul cu această delegare de competență.

 

c) Ministrul finanțelor publice are dreptul să prelungească/modifice termenele până la care contribuabilii au obligația să îndeplinească procedurile legale față de creanțele bugetare.

Prelungirea/modificarea termenelor trebuie să se realizeze doar din cauze obiective.

d) În situația în care un contribuabil s-a înregistrat fiscal și a obținut un cod de identificare fiscală, iar anterior obținerii acestui cod a avut de îndeplinit și alte obligații fiscale, același cod de identificare fiscală poate fi utilizat pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente perioadei anterioare obținerii codului fiscal.

e) Se reiterează faptul că un sediu secundar reprezintă un loc prin care se desfășoară integral sau parțial activitatea contribuabilului, cum ar fi birou, magazin, atelier, depozit și alte asemenea.

Noutatea constă în faptul că se precizează în mod expres că nu reprezintă un sediu secundar locația unde salariații realizează munca prin contract de muncă la domiciliul acestora sau în locația unde salariații relizează activitatea prin contract de telemuncă.

f) Se reglementează o altă situație prin care se suspendă perioada de prescripție a obligației plății creanțelor bugetare. Dreptul de prescripție al creanțelor bugetare se suspendă între data sesizării organelor penale prin procesul verbal de sesizare a organelor de cercetare penală și data rămânerii definitive a cauzei penale.

g) În situația în care inspecția fiscală a început, dar își încetează existența persoana juridică, sau intervine decesul persoanei fizice ce este subiect de drept fiscal, inspecția fiscală continuă cu succesorii dacă aceștia există.

Eventualele creanțe fiscale generate prin inspecție se stabilesc pe numele succesorilor. Dacă nu există succesori, inspecția fiscală încetează.

h) Se reglementează o altă situație de suspendare a inspecției fiscale: dacă contribuabilul se află într-o procedură judiciară, iar arhiva financiar contabilă a fost ridicată de organul de urmărire penală, fără a fi puse la dispoziția echipei de inspecție, această inspecție se suspendă.

i) Contribuabilul primește dreptul de a solicita o reverificare a situației fiscale ce a fost deja supusă inspecției dacă eventualele date deja existente în evidența organului fiscal nu pot fi corectate prin declarații rectificative.

j) În momentul în care s-a finalizat o inspecție, echipa de inspecție comunică contribuabilului proiectul de raport de inspecție. Cu această ocazie, se va comunica și data discuției finale. Aceasta trebuie să fie cu cel puțin 5 zile lucrătoare ulterior predării proiectului pentru marii contribuabili și 3 zile lucrătoare pentru ceilalți contribuabili.

k) Se reglementează și procedura impozitului pe dividende în situația în care dividendele plătite în avans pentru care s-a achitat impozitul, sunt mai mari decât dividendele finale. Contribuabilul are dreptul la o regularizare/restituire a impozitului achitat în plus, ce se poate realiza până la împlinirea termenului de prescripție. Prin Ordin ANAF va fi adoptată procedura efectivă.

 

Sursa : bentaconsult.ro

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →