Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

În vigoare de la 31 mai 2020

 

   Conform Legii amintite, vor putea beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art.104 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

   La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar.

 

   Ajutorul financiar se va acorda pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

a) până la 2.100 lei - 710 lei;

b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei;

c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei;

d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.

 

I. Conditiile pe care vor trebui sa le indeplineasca, in mod cumulativ, persoanele care solicita acest ajutor, sunt urmatoarele:

a) sa fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

b) sa fie angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, sa desfășoare activități independente, sa obțina venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori sa exercite o funcție de demnitate publică sau asimilată.

 

II. Vor putea beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile de mai sus, dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

Atentie: Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.

Ajutorul financiar se va acorda lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

 

   Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

b) copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004 – plasamentul in regim de urgenta, măsură de protecție specială, cu caracter temporar, care se stabilește pentru copilul abuzat, neglijat sau supus oricărei forme de violență sau care a fost găsit sau părăsit în unități sanitare;

c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, care pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare;

d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor;

e) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate.

 

   Ajutorul financiar se acordă in baza unei cereri la care se vor adauga urmatoarele documente:

a) copie a documentului de identitate al persoanei care va beneficia de ajutorul prevazut de prezenta Lege;

b) copie a certificatului de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

d) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, declarația fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art.3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

e) copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art. 7 din Legea nr. 167/2014.

 

   Pentru persoanele prevăzute la pct.II, cererea este însoțită de urmatoarele documente doveditoare:

a) copie a documentului de identitate al persoanei prevăzute la art. 2;

b) copie a certificatului de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

d) documentele eliberate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

 

   Cererea, impreuna cu documentele doveditoare, se depune la serviciul public de asistență socială si se aprobă sau se respinge prin dispoziția primarului, după verificarea de către serviciul public de asistență socială a îndeplinirii condițiilor de acordare. Aprobarea sau respingerea dreptului se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

   In vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligația de a depune la serviciul public de asistență socială, din 6 în 6 luni, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului. In cazul in care solicitantul nu depune declaratia pe proprie raspundere in maximul 30 de zile de la data implirii termenului de 6 luni prevazut, dreptul acestuia de a beneficia de ajutorul financiar inceteaza.

   Dreptul la ajutorul financiar incepe in luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate.

   Legea stabileste faptul ca, in cazul în care, după acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbări în situația socioeconomică a solicitantului, în componența familiei acesteia sau referitoare la copii, aceasta are obligația ca în termen de maximum 10 zile să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, serviciului public de asistență socială. Aceste modificari pot duce la modificarea cuantumul ajutorului financiar, care se va stabili printr-o dispozitie a primarului.

   Dreptul la ajutorul financiar poate fi solicitat pana la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani, ori pana la intrarea acestuia in sistemul de cresa/gradinita. De asemenea, acest drept inceteaza si in cazul in care inceteaza activitatea bonei, beneficiarul isi schimba domiciliul in alta localitate, ori nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare.

Reiteram faptul ca legea mentionata intra in vigoare incepand cu data de 31 mai 2020.

 

 

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →