Legea nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, care va intra in vigoare incepand cu data de 16 mai 2020.

 La data de 13 mai 2020 a fot publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, care va intra in vigoare incepand cu data de 16 mai 2020.

Legea nr.77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite se aplică raporturilor juridice dintre consumatori și instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare sau cesionarii creanțelor deținute asupra consumatorilor.

Pentru stingerea creanței izvorând dintr-un contract de credit și a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) creditorul și consumatorul fac parte din categoriile prevăzute mai sus;

b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depășea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Națională a României în ziua încheierii contractului de credit;

c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință;

d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

            Prin intermediul Legii nr.52/2020 se adauga o noua conditie la cele de mai sus:

e) este indeplinita conditia privind impreviziunea.

            Cu privire la aceasta noua conditie, Legea noua stabileste:

“Reprezintă impreviziune:

1. pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creștere de peste 52,6% față de data încheierii contractului de credit. În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Națională a României la data transmiterii notificării de plată și cursul de schimb publicat de Banca Națională a României la data încheierii contractului de credit;

2. pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.

În scopul aplicării prevederilor prezentei legi este necesară menținerea pragurilor valorice prevăzute mai sus în ultimele 6 luni anterioare transmiterii notificării de dare în plată.

Prezumțiile prevăzute mai sus (punctele 1 si 2) au caracter absolut. Creditorul care formulează contestație are obligația de a dovedi omisiunea îndeplinirii condițiilor de admisibilitate a notificării de dare în plată, prevăzute la lit. a)-d) de mai sus."

Legiuitorul stabileste, de asemenea, faptul ca impreviziunea va fi prezumata in favoarea consumatorului care formuleaza o notificare si o transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, prin care îl informează pe acesta că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind și condițiile de admisibilitate a cererii. Aceeasi prezumtie va exista si in cazul consumatorului care isi exercita dreptul de a cere instanței să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit, in conditiile in care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanței, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

Conform Legii, echilibrarea și continuarea contractului de credit sunt prioritare. Încetarea contractului de credit va putea fi dispusă doar în cazul imposibilității vădite a continuării sale.

Astfel cum se prevede in Legea nr.77/2016, notificarea prevazuta mai sus, transmisa de catre consumator, trebuie să cuprindă și stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convențional al instituției de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalități, izvorând din contractul de credit ipotecar.

Anterior, prima zi de convocare la notarul public nu putea fi stabilita la un termen mai scurt de 30 de zile, neexistand alte prevederi referitoare la acest termen. O noutate introdusa de Lege este faptul ca, pastrandu-se limita temporara minima pentru convocare, se adauga acum si un termen maxim, stabilindu-se ca prima zi de convocare nu va putea stabilita la un termen mai lung de 90 de zile, iar neprezentarea debitorului la termenele indicate in notificare echivaleaza cu renuntarea la notificarea de dare in plata si partile vor fi repuse de drept in situatia anterioara.

Pana la solutionare, se interzice înscrierea în Biroul de credit sau în alte baze de date negative cu privire la debitorii riscanți sau rău-platnici a debitorului care a efectuat notificarea prevăzută mai sus, indiferent dacă înscrierea ar fi efectuată din inițiativa creditorului sau a unei autorități centrale sau locale.

Astfel cum prevede Legea nr.77/2016, creditorul poate contesta indeplinirea conditiilor de adminisbilitate a procedurii, in termen de 10 zile de la data comunicării notificării emise de debitor. Noul alineat introdus prin Legea nr.52/2020 stabileste ca până la soluționarea definitivă a contestației formulate de creditor se menține suspendarea oricărei plăți către acesta, precum și a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului. De la data comunicării notificării de dare în plată, executările silite aflate în derulare, inclusiv popririle, se suspendă automat.

De asemenea, in cazul in care i se admite contestația creditorului prin hotărâre definitivă, acesta va putea cere penalități și orice daune-interese care ar rezulta din parcurgerea procedurii doar dacă creditorul contestator va proba că debitorul a fost de rea-credință la depunerea notificării.

Dreptul de a cere instanței să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparține și consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanței, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului. Se consideră că există impreviziune în cazul în care debitorul, care formulează notificare de dare în plată, a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, dar este în continuare executat silit, prin poprire sau alte forme de executare silită, pentru datoria inițială și pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silită a imobilului ipotecat. Prevederile referitoare la prezumtii se aplica in mod corespunzator.

 

 

 

Bilba Daria

Legal Managing Partner

 

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →