Legea nr.7 din 2020 de modificare a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

I.                   Modificarea Legii nr.10/1995

Investitorii trebuie:

-          să obțină acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branşamentelor;

-          să efectueze recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces, inclusiv receptia finala la expirarea perioadei de garantie;

-          expertizarea construcţiilor, mai puţin a instalaţiilor/reţelelor edilitare de către experţi tehnici atestaţi, în situaţiile în care la aceste construcţii se execută lucrări de modernizare, reabilitare etc. Modificarea instalaţiilor/reţelelor edilitare aferente construcţiilor expertizate se realizează în baza unor documentaţii tehnice elaborate şi avizate în conformitate cu prevederile legale;

-          sa predea către proprietar construcţia numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii şi punerea în funcţiune a branşamentelor autorizate şi definitive la reţelele de utilităţi publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investiţiilor noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii.

Proprietarii construcțiilor pot da în folosinţă construcţia numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a branşamentelor autorizate şi definitive la reţelele de utilităţi publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investiţiilor noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii, preluarea acesteia şi obţinerea autorizaţiilor.

Se permite utilizarea construcţiei numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi preluarea construcţiei, având puse în funcţiune şi recepţionate, de către proprietarul investitor/proprietarul iniţial, toate branşamentele la utilităţile edilitare corespunzător avizelor furnizorilor de utilităţi anexă la autorizaţia de construire.

Execuţia lucrărilor de racordare/branşare se face în baza contractelor de execuţie încheiate cu constructorii atestaţi şi se realizează în termenele prevăzute în contractul de racordare.

 

 

II.                Modificarea Legii nr.50/1991

 

1.      În ceea ce privește autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branşarea la reţelele tehnico- edilitare existente în zonă, beneficiarul obiectivului trebuie să solicite acordul/autorizaţia administratorului drumului se emite de autorităţile competente în numele operatorilor de reţele tehnico-edilitare, în baza unei cereri. Autorizaţiile de construire pentru imobil şi acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru instalaţiile de racordare la utilităţi se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizaţii al/a administratorului drumului pentru realizarea instalaţiei de racordare la una din utilităţi nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizaţii de construire pentru imobil şi alte utilităţi.

2.      Executarea fără autorizaţie de construire/desfiinţare a lucrarilor de montare pe clădiri, anexe gospodăreşti şi pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice de către prosumatori (art. 2 lit. x1) din Legea nr. 220/2008) şi/sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu înştiinţarea prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Sistemele fotovoltaice şi/sau panourile solare vor fi susţinute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu şi să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia şi a panourilor, precum şi cele rezultate din acţiunea vântului şi a depunerilor de zăpadă.

 

3.      Inscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate.

Anterior acestor modificări, nu existau prevederi legale care să permită intabularea în cartea funciară a unei construcții fără autorizație. Pentru acestea, singurul remediu era procedura intrării în legalitate care presupune obținerea unei autorizații de construire ulterioare edificării. 

În luna iunie 2019, Înalta Curte de Casație si Justiție a statuat că „lipsa autorizației de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum și lipsa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor constituie un impediment pentru recunoașterea pe cale judiciară, în cadrul acțiunii în constatare, a dreptului de proprietate asupra unei construcții realizate de către proprietarul terenului, cu materiale proprii.”

Astfel, actualele modificări completează acest cadru legislativ și simplifică procedura de intabulare a unor astfel de construcții dacă a expirat termenul de 3 ani de la data edificarii fara autorizatie a cladirii.

Potrivit legislației în vigoare, executarea de construcții fără autorizație constituie contravenție sau, după caz, infracțiune, iar aplicarea sanctiunii se poate face in termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei. Astfel, pentru clădirile construite fără autorizație de construire, certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției necesare pentru intabularea în cartea funciară a clădirii se pot emite în baza unei expertize tehnice care atesta respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu privire la încadrarea în reglementările de urbanism aprobate.  Mai precis, expertiza tehnică trebuie să confirme respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții (rezistență mecanică și stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale). De asemenea, construcția trebuie să respecte reglementările de urbanism aplicabile.

Prin urmare, de la data intrării în vigoare Legii nr.7/2020, dacă termenul de prescripție de 3 ani s-a împlinit, iar expertiza tehnică confirmă punctele menționate mai sus, primaria in raza teritoriala a careia se afla  imobilul este obligata să emită certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției.  În baza acestui document, beneficiarul construcției poate proceda la intabularea în cartea funciară.

Totodată, există posibilitatea ca, într-o astfel de situație, pentru construire ilegală, autoritățile să dispună „oprirea executării lucrărilor, precum și, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizației sau de desființare a lucrărilor executate fără autorizație ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenției”, conform Legii nr. 50/1991. În cazul în care autoritățile acționează astfel și dacă persoanele vizate nu se conformează, există posibilitatea să se ajungă la demolarea („desființarea”) construcțiilor ridicate ilegal. Într-o atare situație nu va mai opera facilitatea prevăzută de Legea nr.7/2020, pentru că deja construcția va fi fost demolată pentru neintrarea în legalitate sau persoana vizată va intra în legalitate.

Cei care au construit fără autorizație de construire vor putea să obțină un certificat de atestare/adeverință privind edificarea unei construcții care se emite de Primar dacă îndeplinesc următoarele condiții:

  • construcția să fi fost făcută fără autorizație de construire;
  • aplicarea unor sancțiuni nu mai este posibilă, din cauză că s-a împlinit termenul de prescripție;
  • a fost făcută o expertiză tehnică cu privire la „respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale”;
  • prin expertiză s-a constatat respectarea condițiilor menționate la punctul precedent.

4.     Se infiinteaza C.A.U. - Comisia pentru acord unic, cu atribuții în autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare. CAU poate obtine, contra cost, în condiţiile legii, la cererea solicitantului, avizele şi acordurile necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii prin emiterea acordului unic, pe baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, însoţită de documentaţiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →