Norme de aplicare a OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare

La data de 06 aprilie 2020, prin Hotararea de Guvern nr.270/2020, au fost adoptate Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitor.

 Conform OUG 37/2020 :

   Creditorii sunt instituțiile definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, anume institutiile de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalele din străinătate ale acestora și instituțiile de credit din alte state membre, respectiv din state terțe, care desfășoară activitate pe teritoriul României; societățile de servicii de investiții financiare și societățile de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții; băncile de credit ipotecar, persoane juridice române, ca instituții de credit specializate, al căror obiect principal de activitate îl constituie desfășurarea cu titlu profesional a activității de acordare de credite ipotecare pentru investiții imobiliare și atragerea de fonduri rambursabile de la public prin emisiune de obligațiuni ipotecare; instituțiile financiare nebancare (entități ce desfășoară activitate de creditare cu titlu profesional în condițiile stabilite de legea nr.93/2009);

 

 Debitorii vizati sunt persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (care funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008), indiferent de forma de exercitare a profesiei și persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing (cu excepția instituțiilor de credit definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006);

   Conform Ordonantei de Urgenta, debitorii vor putea beneficia de amanarea la plata ratelor datorate creditorilor, astfel cum sunt definiti mai sus, aceasta posibilitate fiind oferita atat persoanlor fizice, cat si persoanelor juridice, daca sunt indeplinite anumite conditii.

   Conform art.4 din OUG nr.37/2020, pe perioada amanarii, dobanda datorata de debitori corespunzatoare sumelor scadente a caror plata este suspendată potrivit se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare.

   Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

   Normele metodologice stabilesc faptul ca, prin capitalizare se va intelege majorarea soldului creditului existent la finele perioadei de suspendare cu dobânda datorată de debitor, calculată pe perioada suspendării la soldul creditului rămas de rambursat, cu excepția creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, pentru care dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit (la această creanță dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare).

   

   Dobânda aferentă perioadei suspendării la plată datorată de debitori persoane fizice, calculată la soldul creditului rămas de rambursat pe perioada suspendării va reprezenta, la finalul perioadei de suspendare, o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit, creanță ce are un nivel de dobândă 0%.

   Persoanele fizice vor putea solicita amanarea platii ratelor pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 9 (noua) luni, fara a putea depasi data de 31 decembrie 2020 (scadența ultimei rate incluse în perioada de suspendare la plată va fi cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2020). Mentionam faptul ca optiunea se va exprima o singura data, conform normelor.

Perioada de rambursare a ratelor de dobândă eșalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni, calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor. Graficul de rambursare a dobanzilor esalonate pentru credite ipotecare contractate de persoane fizice se întocmește pe termen de 60 de luni, iar rambursarea se efectuează eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare.

   Cu privire la creditele ipotecare contractate de persoanele fizice, va putea fi suspendata rambursarea ratelor, dobanzilor si a comisiuanelor scadente numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- creditul a fost acordat până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

- data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractul de credit, este ulterioară datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

- nu a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;

- debitorul nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau a efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată.

 

    Astfel, debitorul persoana fizica, pentru a putea beneficia de amanarea rambrusarii ratelor, va trebui sa transmita catre creditor o cerere in acest sens, in termen de maxim 45 de zile de la publicarea OUG nr.37/2020 (cel tarziu, pana la data de 14 mai 2020), impreuna cu o declaratie pe propria raspundere conform careia declara ca i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile familiei acestuia, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență si se afla in imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului. Normele metodologice arata ca imposibilitatea onorarii obligatiilor se poate datora, printer altele: intrarii debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului, concedierii debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerii salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarii debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, imbolnavirii cu COVID-19 s.a.m.d.

   Creditorul va raspunde in termen de maxim 15 zile de la primirea solicitarii. Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării beneficiarului se realizează fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului și graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

   În cazul în care se aproba solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.

 

Alte aspecte specifice cu privire la creditele ipotecare acordate persoanelor fizice:

- La prelungire perioadei initial stabilita in contractul de credit, cu o perioada egala cu cea pentru care s-a dispus suspendarea, va fi efectuata cu respectarea de către creditori a reglementarilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit. Daca limita de varsta va fi, astfel, depsita, creditorii vor proceda la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă;

- In cazul creditelor acordate în cadrul programului "Prima casă", durata maximă a creditului de 30 de ani poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării la plata ratelor, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit;

- Plata de către debitor a creanței reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată se va face eșalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar;

- Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, garantează în procent de 100% creditorilor, irevocabil și necondiționat, obligația de rambursare a dobânzilor care fac obiectul facilității de suspendare la plata pentru creditele ipotecare acordate persoanelor fizice.

 

 

Cu privire la contractele de credit incheiate cu debitorii, altii decat persoanele fizice:

Facilitatea de suspendare la plata a ratelor se va acorda cu respectarea urmatoarelor conditii:

- Perioada pentru care se acorda facilitatile de suspendare la plata a ratelor acordate debitorilor de către creditori se stabilește pe baza opțiunii debitorului și este cuprinsă între 1 și 9 luni, fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020;

- Perioada maxima de rambursare a obligatiilor de plata aferente creditului poate fi extinsa cu o perioadă aferentă suspendarii obligatiilor de plata.

 

Aceste facilitati vor putea fi acordate pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- au fost acordate pana la data intrarii în vigoare a OUG nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

- data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioara datei de intrare în vigoare a prevederilor OUG nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

- nu le-a fost declarată scadența anticipată pana la data de 30 martie 2020 inclusiv;

- nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată.

   Asemanator conditiilor prevazute in cazul persoanelor fizice, pot beneficia de acordarea acestei facilitati debitorii ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19. Si acestia vor transmite solicitarea pentru amanare in cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020.

   Debitorii, altii decat persoanele fizice, vor declara pe propria răspundere ca le-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și ca se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectată de următoarele condiții:

a) pentru debitorii persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și pentru debitorii care dețin profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori ș.a.;

b) pentru alți debitori cu excepția persoanelor fizice si cei mentionati la lit. a), daca detin certificatul de situații de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, in oricare dintre cele doua forme, sau activitatea lor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori s.a.;

c) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

   Pentru aceasta categorie de debitori, cererea va fi formulata de catre reprezentantul legal, credtorii urmand sa transmita un raspuns in termen de 15 zile de la solicitare, iar contractele fiind modificate fara sa fie necesara incheierea unor acte aditionale.

   Creditorul acordă, la solicitarea debitorului, facilitatea de suspendare a obligației de plată a ratelor de principal, dobânzi și comisioane.

   

   Dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se va capitaliza la soldul creditului existent la sfarsitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se va plati esalonat pana la noua maturitate a creditelor sau pana la maturitatea initiala în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirarii perioadei de suspendare, pe durata ramasa pana la noua maturitate a creditelor sau pana la maturitatea initiala în cazul restructurarii creditelor.

In noul grafic de rambursare se va mentine rata de dobanda la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.

 

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →