Ordin ANAF nr. 3008 din 07 Noiembrie 2019

Ordin ANAF nr. 3008 din 07 Noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora

Monitorul Oficial nr. 0945 din 26 noiembrie 2019

Ordinul ANAF nr. 3008/2019, modifică procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală. Această nouă procedură intră în vigoare începând cu data de 26 decembrie 2019 – în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul oficial.

Procedura extinde și suplimentează mai multe secțiuni din reglementările privind eliberarea certificatului de atestare fiscală, astfel:

  • Se extinde modul prin care se poate comunica la autoritatea fiscală cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
  • Se precizează procedura prin care un contribuabil are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități contractante – entități publice;
  • Se extind situațiile în care există datorii înregistrate în evidența fiscală, ce nu vor fi trecute în certificatul de atestare fiscală.

Să parcurgem principalele aspecte prevăzute de noua procedură.

A)    Cum poate fi comunicată cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală?

Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală se comunică astfel:

a) la registratura organului fiscal central competent;

b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

c) prin intermediul serviciului «Spaţiu privat virtual»;

d) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală;

e) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Elementul de noutate constă în utilizarea sistemului informatic de către autoritățile publice și instituțiile de credit.

B) Cum procedează un contribuabil ce are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la o autoritate contractantă și înregistrează obligații bugetare în aceeași perioadă de timp?

Un contribuabil ce înregistrează creanțe exigibile asupra unei autorități contractante, dar și datorii la buget, poate să solicite prezentarea în certificatul de atestare fiscală a acestor creanțe, pentru a justifica faptul că se află într-un echilibru față de buget.

Odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, şi documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea.

Dacă contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanţă, documentul eliberat de autorităţile contractante se depune în original la instituţia care solicită certificatul de atestare fiscală.

Informaţiile astfel înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt valabile numai dacă coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autorităţile contractante. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

Procedura nu este în totalitate nouă, ci doar se actualizează referințele la   procedura licitațiilor publice – Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Practic, nu se prezintă în certificatul de atestare fiscală toate creanțele asupra instituțiilor publice, ci numai cele în legătură cu achizițiile publice efectuate conform Legii nr. 98/2016.

C) Ce categorii de datorii bugetare nu se înregistrează în certificatul de atestare fiscală?

Nu se înregistrează în certificat următoarele informații:

a) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată;

b) sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale, a căror executare este suspendată în condiţiil Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c) sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

d) sumele cu termene de plată viitoare datorate în contul ratelor din programele de plăţi ale obligaţiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat;

e) sumele reprezentând creanţe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia;

 f) sumele reprezentând creanţe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii reorganizării judiciare, nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva ca debitorii să se conformeze planului de reorganizare aprobat;

 g) sumele reprezentând creanţe fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate, în limita diferenţei de preţ ce a fost aprobată la plata în rate;

 h) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt garantate potrivit Codului de procedură fiscală.

 

Sursa: bentaconsult

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →