Ordinul ANAF nr. 1721/2021 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

În vigoare la 03 noiembrie 2021

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1051 din 03 noiembrie 2021

 

Ordinul stabilește competența de administrare a marilor contribuabili în sarcina Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, operat cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se efectuează selecția/actualizarea acestora, pentru: 

a) contribuabili mari aflați în administrarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili la data de 31 decembrie 2021; 

b) contribuabili mari care îndeplinesc condițiile prezentului ordine. 

Se cunoaște eligibili contribuabili care se încadrează într-una dintre următoarele categorii: 

   

Sunt eligibile:

-persoanele juridice române înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor  nr. 31/1990 , republicată, cu modificări și completări ulterioare, inclusiv entități rezultate în urma fuziunii cu alții contribuabili; 

- sucursalele contribuabililor persoane juridice străine/sedii permanente desemnat/sedii permanente care să desfășoară activitatea pe teritoriul României; 

- regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile cu capital majoritar sau integral de stat şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.

 

Nu se cunoaste eligibili: 

a) contribuabilii care sunt declarate insolvabili

b) contribuabilii pentru care sa deschis procedura insolvenţei prin sentinţă definitivă; 

c) contribuabilii care se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului şi nici contribuabilii care sunt declaraţi inactivi

 

Selecţia marilor contribuabili se realizează dintre contribuabilii eligibili, în funcţie de mai multe criterii actualziate anual de ANAF.

 

Din categoria marilor contribuabili fac parte contribuabilii care îndeplinesc următoarele criterii specifice de selecţie: 

- se încadrează în categoria contribuabililor mari contribuabilii nou-înfiinţaţi care, la data înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere să realizeze, într-o perioadă de maximum 3 ani consecutivi de la data înfiinţării, investiţii a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane euro, la cursul de referinţă al pieţei valutare pentru euro, comunicat de Banca Naţională a României, de la data înfiinţării

Contribuabilii depun declaraţia pe propria răspundere la organul fiscal central în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării lor la registrul comerţului. Prin depunerea declaraţiei se consideră că respectivul contribuabil solicită încadrarea în categoria marilor contribuabili. 

În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei, contribuabilii se preiau în administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire

 

Criteriul de bază, reprezentând criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 3 indicatori selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii: 

            a) cifra de afaceri - 50%. 

b) volumul obligaţiilor fiscale declarate - 30% - stabilit conform declaraţiilor depuse de către contribuabili în cursul anului precedent celui în care se efectuează selecţia/actualizarea contribuabililor. 

c) volumul cheltuielilor cu personalul - 20%. 

Indicatorii prevăzuţi la lit. a) şi c) sunt cei raportaţi în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează selecţia/actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, indicatorii se calculează pe baza datelor înscrise în următoarele documente: 

a) depuse de taxă pe adăugată (formular D30) depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecția/actualizarea, pentru stabilizarea cifrei de afaceri; 

b) declarațiile privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidență nominală a persoanelor asigurate (formular D112), depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecția/actualizarea, pentru stabilizarea volumului cheltuielilor cu personalul. 

 

Contribuabilii mari selectați/actualizate care nu mai îndeplinesc criteriile anterior mentionate nu mai sunt administrate de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste criterii, după date de 1 ianuarie a anului următor expirării acestor perioade. 

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →