Ordinul MMSS nr. 94/2022 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

În vigoare de la 31 ianuarie 2022

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 99 din 31 ianuarie 2022

Ordinul este emis in aplicarea OUG nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Se aprobă modelele cererilor[1], declaraţiei pe propria răspundere[2] şi listei[3] persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1)[4] din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor

 


[1] Către

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului . . . . . . . . . ./Municipiului Bucureşti

Subsemnatul/ (a),.........., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., judeţul........../municipiul.........., sectorul.........., vă solicit plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru un număr de.......... persoane, în sumă totală de.......... lei brut, aferentă perioadei...........

Anexez prezentei:

1. declaraţia pe propria răspundere privind întreruperea sau reducerea temporară a activităţii, ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României (anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta cerere);

2. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta cerere).

 

 

[2] DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/ (a),.........., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului.........., CUI/CIF.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., judeţul........../municipiul.........., sectorul.........., cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că*) :

*) Informaţiile de mai jos se completează pentru fiecare activitate întreruptă sau redusă temporar, ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

- activitatea.........., cod CAEN.........., pe care o desfăşor în localitatea/localităţile.........., judeţul/judeţele.........., este..........,**) potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de***) :

**) Se completează cu "întreruptă" sau "redusă temporar", în funcţie de situaţia în care se află angajatorul.

***) Se indică hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, actele normative emise, după caz, de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pe baza şi în executarea acestor hotărâri sau şi hotărârile comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, prin care au fost instituite măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc a căror implementare a condus la întreruperea sau reducerea temporară a activităţii angajatorului.

 

[3] LISTA persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie, cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 

 

                   
 

Nr. crt.

Numele şi prenumele salariatului

CNP

Nivelul de educaţie (ISCED)

Reşedinţa (urban/rural)

Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat

Data suspendării contractului individual de muncă**)

Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022

Indemnizaţia solicitată*)

 

1

               
 

2

               
 

. . .

               
 

T O T A L

 

*) 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

**) Conform Registrului general de evidenţă a salariaţilor.

 

[4] Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 martie 2022, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →