Ordinul nr. 2127/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212

Prin acest ordin se aproba modelul și conținutul formularului 212 "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate persoanelor fizice" care se depune de persoane fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate cu anul 2021, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate deschis cu anul 2022.

 

Declarația se completează și se depune de persoane fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii:

- profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) Cod Cicvil și persoanele fizice care obțin venituri exclusive din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de: • indemnizația prevăzută la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, de cea prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) şi/sau lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021

- avocații care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020.

 

Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

 

Termenul de depunere a declaraţiei

- până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat și stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale;

- până la data de 25 mai inclusiv aferente an, pentru stabilitatea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum și pentru declararea și stabilitatea contribuției sociale datorate;

- până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

 

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

 

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, în situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, şi în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, depun declaraţia în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

 

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, în situaţia încetării activităţii în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, sunt obligaţi ca în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să depună declaraţia la organele fiscale competente şi să îşi recalculeze impozitul pe venit.

 

Documentele justificative în baza cărora se reduc normele anuale de venit se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabililor.

 

Organul fiscal central competent este:

a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

 

Modul de depunere a declaraţiei

1. Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

a) în format hârtie, direct la înregistrarea organului fiscal sau prin poștă, cu confirmarea de primire.

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

- prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV);

- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →