Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ

   La data de 29 aprilie 2020 a intrat in vigoare Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, principalele masuri luate fiind:

1. Pe durata stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice ort, desfășurarea tuturor activităților de predare-învățare-evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020, se poate realiza și în modul on-line, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență și cu frecvență redusă și reprezintă modalități de realizare a formelor de exercitare a programelor de studii;

2. Pe durata stării de urgență și până la începutul anului universitar 2020-2021, institutiile de invatamant superior vor utiliza ca metodă didactică alternativă de învățământ modul on-line, inclusiv pentru activitățile desfășurate de cadrele didactice care au ca obiect consolidarea și recapitularea programei școlare.

3. Pe durata stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice, procesul de admitere la studiile universitare se poate desfășura și în modul on-line.

4. Pe durata stării de urgență și până la începutul anului universitar 2020-2021, activitățile de predare; de seminar, lucrări practice și de laborator, îndrumare de proiecte de an; îndrumarea elaborării lucrărilor de licență; îndrumarea elaborării disertațiilor de master; îndrumarea elaborării tezelor de doctorat; alte activități didactice, practice și de cercetare științifică înscrise în planurile de învățământ; conducerea activităților didactico-artistice sau sportive; activități de evaluare; tutorat, consultații, îndrumarea cercurilor științifice studențești, a studenților în cadrul sistemului de credite transferabile, precum si participarea la consilii și în comisii în interesul învățământului, pot fi realizate și în modul on-line.

5. Activitățile didactice care impun interacțiunea "față în față" se recuperează în sistem modular, intensiv, după încetarea stării de urgență și înainte de sesiunile de examene aferente semestrului al II-lea.

 6. Masuri privitoare la susținerea examenului național de definitivare în învățământ sesiunea 2020:

- etapa I eliminatorie realizată de către inspectoratele școlare în perioada stagiului practic cu durata de un an școlar constă în evaluarea activității profesionale la nivelul unității de învățământ, evaluarea portofoliului profesional personal și în susținerea a cel puțin o inspecție la clasă (anterior, se impunea efectuarea a cel putin doua inspectii la clasa);

- pentru evoluția în carieră prin gradul didactic II, sesiunea 2020, gradul didactic II se obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ, prin promovarea a cel puțin două inspecții școlare susținute până la data înscrierii pentru susținerea probei orale ( anterior se impunea promovarea a cel putin unei inspecții școlare speciale, precedate de cel puțin două inspecții școlare curente eșalonate pe parcursul celor 4 ani);

- gradul didactic I, seria 2018-2020, se poate obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la obținerea gradului didactic II fara sa mai fie nevoie efectuarea unei inspectii speciale si cu posibilitatea susținerii lucrării metodico-științifice în modul on-line;

7. Pe durata decretării stării de urgență și până la data de 1 septembrie 2020 se suspendă posibilitatea luarii masurii transferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, in condițiile intrării în restrângere de activitate, fără afectarea drepturilor cadrelor didactice titulare din sistemul de învățământ preuniversitar supuse restrângerii de activitate.

Măsurile luate de instituțiile de învățământ universitar în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se aplică pe perioada anului universitar 2019-2020.

 

 

 

Daria Bilbă

Legal Managing Partner

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →