Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În vigoare la 01 iulie 2021

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 630 din 28 iunie 2021

 

Artă. 315 2 . -  Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe  

Vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe acoperă numai bunurile, cu excepția produselor care fac obiectul accizelor, în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro.

Se aplică următoarele definiții: 

a)  persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană înseamnă o persoană impozabilă care nu și-a activitate economică pe teritoriul Uniunii Europene și nici nu dispune de un sediu fix pe teritoriul; 

b)  intermediar înseamnă o persoană stabilă în Uniunea Europeană și desemnată de persoana impozabilă care efectuează vânzări la distanța de bunuri importate din țările terțe sau din teritorii terțe ca persoană care care este obligată la plata TVA și care trebuie să respecte obligațiile prezentului regim special în numele și în contul persoanei impozabile; 

c)  stat membru de înregistrare a urmăririi: 

1. atunci când persoana impozabilă nu este stabilită în Uniunea Europeană, statul membru în care aceasta decide să se înregistreze; 

2. atunci când persoana impozabilă şi-a stabilit sediul activităţii economice în afara Uniunii Europene, dar deţine unul sau mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, statul membru cu un sediu fix în care persoana impozabilă declară că va utiliza prezentul regim special. În cazul în care persoana impozabilă are un sediu fix în România şi alege România ca stat membru de înregistrare, persoana impozabilă respectivă trebuie să depună în format electronic o declaraţie de începere a activităţii sale supuse regimului special la organul fiscal competent pentru anul calendaristic în cauză şi pentru următorii doi ani calendaristici. Persoana impozabilă trebuie să notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal competent, în caz de încetare a activităţii sau în caz de modificări ulterioare, care o exclud de la regimul special; 

3. atunci când persoana impozabilă şi-a stabilit sediul activităţii economice într-un stat membru, statul membru respectiv; 

4. atunci când intermediarul şi-a stabilit sediul activităţii economice într-un stat membru, statul membru respectiv; 

5. atunci când intermediarul şi-a stabilit sediul activităţii economice în afara Uniunii Europene, dar deţine unul sau mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, statul membru cu un sediu fix în care intermediarul declară că va utiliza prezentul regim special. În cazul în care intermediarul are un sediu fix în România şi alege România ca stat membru de înregistrare, respectivul intermediar trebuie să depună în format electronic o declaraţie de începere a activităţii sale supuse regimului special la organul fiscal competent pentru anul calendaristic în cauză şi pentru următorii doi ani calendaristici. Intermediarul trebuie să notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal competent, în caz de încetare a activităţii sau în caz de modificări ulterioare, care o exclud de la regimul special; 

   d) stat membru de consum înseamnă statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client. 

Acest regim special poate fi aplicat de către următoarele persoane impozabile care efectuează vânzări la distanţă de bunuri importate din ţări terţe sau din teritorii terţe: 

a) orice persoană impozabilă stabilită în Uniunea Europeană care efectuează vânzări la distanţă de bunuri importate din ţări terţe sau din teritorii terţe; 

b) orice persoană impozabilă, fie că este sau nu stabilită în Uniunea Europeană, care efectuează vânzări la distanţă de bunuri importate din ţări terţe sau din teritorii terţe şi care este reprezentată de un intermediar stabilit în Uniunea Europeană; 

c) orice persoană impozabilă stabilită într-o ţară terţă cu care Uniunea Europeană a încheiat un acord de asistenţă reciprocă

Persoanele impozabile aplică regimul special tuturor vânzărilor la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe pe care le efectuează. 

Nicio persoană impozabilă nu poate numi mai mulţi intermediari în acelaşi timp. 

În cazul vânzărilor la distanţă de bunuri importate din ţări terţe sau din teritorii terţe pentru care TVA este declarată în cadrul regimului special, faptul generator intervine şi TVA devine exigibilă în momentul livrării. Se consideră că bunurile au fost livrate la data la care a fost acceptată plata, stabilită conform art. 61b din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011.

Persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special sau un intermediar acţionând în numele acesteia declară momentul în care îşi începe sau îşi încetează activitatea în cadrul prezentului regim special sau momentul în care îşi modifică respectiva activitate astfel încât nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru a utiliza prezentul regim special. Informaţiile respective sunt comunicate pe cale electronică. 

În cazul în care România este statul membru de înregistrare, declaraţia de începere a activităţii pe care o persoana impozabilă care nu utilizează un intermediar are obligaţia de a o depune înainte de a începe să utilizeze prezentul regim special, conţine următoarele informaţii: 

   a) denumirea/numele persoanei impozabile; 

   b) adresa poştală; 

   c) adresa electronică şi site-urile web; 

   d) codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală în situaţia în care persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316. 

In cazul in care  persoana impozabilă  utilizează un intermediar, in declaratie se mentioneaza si  codul de înregistrare individual atribuit intermediarului în conformitate cu articolul 3152 alin. (12). 

Organul fiscal va înregistra persoana impozabilă care solicită utilizarea prezentul regim special cu un cod de înregistrare special în scopuri de TVA şi va comunica acest cod persoanei respective prin mijloace electronice, iar in cazul intermediarului acesta va fi inregistrat cu un cod de înregistrare special.

În cazul în care România este statul membru de înregistrare, persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special sau intermediarul acesteia trebuie să depună prin mijloace electronice o declaraţie specială de TVA pentru fiecare lună, indiferent dacă au fost sau nu efectuate vânzări la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe în perioada fiscală de raportare. Declaraţia specială de TVA se depune până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie. 

Declaraţia de TVA se completează în euro. În cazul în care livrările de bunuri se plătesc în alte monede, persoana impozabilă care face uz de prezentul regim special sau intermediarul acesteia vor folosi, la completarea declaraţiei de TVA, cursul de schimb în vigoare din ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Cursurile de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi. 

Achitarea TVA se face într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale. 

În situația în care România este stat membru de consum, persoana impozabilă nestabilită în România care practică prezentul regim special beneficiază de rambursarea taxei aferente importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii efectuate în România pentru realizarea activităților sale impozabile supuse acestui regim.

Persoana impozabilă care practică prezentul regim special trebuie să țină cont de operațiunilor reglementate efectuate. Un intermediar ține câte un registru pentru fiecare persoană impozabilă pe care o zonă.

 

 

 

 

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →