OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri În vigoare de la 01 ianuarie 2022

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1245 din 30 decembrie 2021

 

Stabilește cadrul legal cu privire la contractul de vânzare între vânzător și consumator, în norme speciale privind conformitatea bunurilor, măsurile corective în caz de neconformitate, modalitățile de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum și garanțiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor (persoana fizică) şi a bunei funcţii a pieţei interne.

 

Pentru a fi în conformitate cu contractul de vânzare, bunurile îndeplinesc în condițiile speciale:

a) respectă descrierea, tipul, cantitatea și calitatea și deținția funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici în contractul de vânzare;

b) corespund scopului special pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul la adus la cunoștința vânzării cel târziu în momentul încheierii contractului de vânzare și pe care vânzătorul la acceptat;

c) sunt livrate împreună cu toate accesoriile și cu toate instrucțiunile, inclusiv de instalare, condiții în contractul de vânzare;

d) sunt furnizate cu actualizări conform dispoziţiilor contractului de vânzare.

e) corespund scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de acelaşi tip, ţinând seama, dacă este cazul, de prevederile legale în vigoare, de standarde tehnice sau, în absenţa unor astfel de standarde tehnice, de coduri de conduită aplicabile în domeniu şi specifice sectorului;

f) posedă calitatea şi corespund descrierii unei mostre sau unui model pe care vânzătorul l-a pus la dispoziţia consumatorului înainte de încheierea contractului;

g) sunt livrate împreună cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instrucţiunile de instalare sau alte instrucţiuni pe care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil să le primească; şi

h) respectă cantitatea şi deţin calităţile şi alte caracteristici, inclusiv în materie de durabilitate, funcţionalitate, compatibilitate şi securitate, care sunt normale pentru bunurile de acelaşi tip şi la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, având în vedere natura bunurilor şi ţinând seama de orice declaraţie publică făcută de vânzător sau în numele acestuia sau de alte persoane situate în etapele anterioare ale lanţului de tranzacţii, inclusiv de către producător mai ales în anunţuri publicitare sau pe etichetă.

În cazul în care consumatorul nu instalează, într-un termen rezonabil, actualizările furnizate, vânzătorul nu răspunde pentru nicio neconformitate cauzată exclusiv de lipsa actualizării relevante, cu următoarele condiţii:

a) vânzătorul a informat consumatorul cu privire la disponibilitatea actualizării şi la consecinţele neinstalării acesteia de către consumator;

b) neinstalarea sau instalarea incorectă a actualizării de către consumator nu a fost cauzată de existenţa unor deficienţe în instrucţiunile de instalare furnizate consumatorului.

!!! Nu se consideră că există o neconformitate dacă, la momentul încheierii contractului de vânzare, consumatorul a fost informat în mod explicit că o anumită caracteristică a bunurilor nu corespunde cerinţelor obiective de conformitate, iar consumatorul a acceptat în mod expres şi separat acest lucru la momentul încheierii contractului de vânzare.

 

Orice neconformitate cauzată de instalarea incorectă a bunurilor este considerată ca reprezentând o neconformitate a bunurilor în una din următoarele situaţii:

a) instalarea face parte din contractul de vânzare şi a fost realizată de vânzător sau sub răspunderea vânzătorului;

b) instalarea, destinată să fie realizată de consumator, a fost realizată de acesta şi instalarea incorectă s-a datorat unor deficienţe în instrucţiunile de instalare furnizate de vânzător sau, în cazul bunurilor cu elemente digitale, de către vânzătorul sau furnizorul conţinutului digital sau al serviciului digital.

 

Vânzătorul răspunde faţă de consumator pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor şi care este constatată în termen de doi ani de la data respectivă.

Orice neconformitate care este constatată în termen de un an de la data la care bunurile au fost livrate este prezumată a fi existat deja în momentul livrării bunurilor, până la proba contrarie sau cu excepţia cazului în care această prezumţie este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura neconformităţii.

 

Masuri reparatorii: in caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporţională a preţului sau de a obţine încetarea contractului.

Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparaţie şi înlocuire, cu excepţia cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparaţie cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv următoarele:

a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea;

b) gravitatea neconformităţii; sau

c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.

Vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate bunurile dacă reparaţia sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele.

 

Consumatorul are dreptul fie să obţină o reducere proporţională a preţului, fie să obţină încetarea contractului de vânzare în oricare dintre următoarele cazuri:

a) vânzătorul nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea sau, după caz, nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea sau a refuzat să aducă în conformitate bunurile;

b) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia;

c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preţ sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;

d) vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanţele cazului.

 

Consumatorul nu are dreptul de a obţine încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră. Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformităţii îi revine vânzătorului.

Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei părţi restante din preţul bunurilor sau a unei părţi a acesteia până în momentul în care vânzătorul îşi va fi îndeplinit obligaţiile care îi revin.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice.

După expirarea termenului, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea bunurilor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare.

 

Reparaţiile sau înlocuirile se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:

a) fără costuri;

b) într-un termen rezonabil care nu poate depăşi 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate şi care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura şi complexitatea bunurilor, natura şi gravitatea neconformităţii şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii;

c) fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ţinând seama de natura bunurilor şi de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauză.

În cazul în care neconformitatea urmează să fie remediată prin repararea sau înlocuirea bunurilor, consumatorul pune bunurile la dispoziţia vânzătorului.

Vânzătorul preia bunurile înlocuite pe propria cheltuială.

În cazul în care o reparaţie necesită demontarea bunurilor care au fost instalate într-un mod compatibil cu natura şi cu destinaţia lor, înainte ca neconformitatea să fie constatată, sau în cazul în care bunurile respective urmează să fie înlocuite, obligaţia de a repara sau înlocui bunurile include demontarea bunurilor neconforme şi instalarea bunurilor de înlocuire sau a bunurilor reparate sau suportarea costurilor aferente demontării şi instalării.

 

Reducerea de preţ este proporţională cu diminuarea valorii bunurilor primite de consumator în comparaţie cu valoarea pe care bunurile ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

 

Încetarea contractului - consumatorul îşi exercită dreptul de a obţine încetarea contractului de vânzare printr-o declaraţie către vânzător, prin care îşi exprimă decizia de a obţine încetarea contractului de vânzare.

În cazul în care consumatorul obţine încetarea contractului de vânzare total sau partial, în raport cu unele dintre bunurile livrate în temeiul contractului de vânzare:

a) consumatorul returnează vânzătorului bunurile, pe cheltuiala acestuia din urmă;

b) vânzătorul îi rambursează consumatorului preţul plătit pentru bunuri la primirea bunurilor sau a unei dovezi prezentate de consumator că bunurile au fost returnate;

c) vânzătorul rambursează consumatorului suma de bani în conformitate cu lit. b), folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

 

Garanţii comerciale - orice garanţie comercială dă naştere unei obligaţii juridice pentru garant în condiţiile stabilite în certificatul de garanţie comercială şi în anunţurile publicitare asociate, disponibile în momentul sau anterior încheierii contractului.

In cazul în care un producător oferă consumatorului o garanţie de durabilitate pentru anumite bunuri pentru o perioadă de timp anume, producătorul răspunde direct faţă de consumator, pe întreaga perioadă acoperită de garanţia de durabilitate, pentru repararea sau înlocuirea bunurilor.

Producătorul îi poate oferi consumatorului condiţii mai favorabile în certificatul de garanţie comercială de durabilitate. Daca condiţiile prevăzute în certificatul de garanţie comercială sunt mai puţin avantajoase pentru consumator decât cele prevăzute în anunţurile publicitare asociate, garanţia comercială dă naştere unei obligaţii juridice în condiţiile stabilite în publicitatea privind garanţia comercială, cu excepţia cazului în care, înainte de încheierea contractului, anunţurile publicitare asociate au fost corectate în acelaşi mod sau într-un mod comparabil celui în care au fost făcute.

Certificatul de garanţie comercială este oferit consumatorului, pe un suport durabil, cel mai târziu în momentul livrării bunurilor, formulat in limba romana, într-un limbaj simplu şi inteligibil, si conţine următoarele elemente:

a) o declaraţie clară prin care se indică faptul că consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor şi că măsurile corective respective nu sunt afectate de garanţia comercială;

b) numele şi adresa garantului;

c) procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorul pentru a obţine aducerea în aplicare a garanţiei comerciale;

d) indicarea bunurilor cărora li se aplică garanţia comercială;

e) condiţiile garanţiei comerciale.

 

Reparațiile sau înlocuirile în perioada garanției comerciale se efectuează într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii.

 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →