OUG nr. 62 din 07 Mai 2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare

 

Monitorul Oficial nr. 0372 din 08 mai 2020

   OUG nr.62/2020 prevede o procedură derogatorie de la legislația uzuală privind desfășurarea Adunărilor Generale ale Asociaților/Acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, aplicabile în anul 2020.

Principalele modificări au în vedere:

   1) Depunerea situațiilor financiare anuale ale autorității a fost prelungită până la data de 31 iulie 2020, prin OUG nr. 48/2020. Însă, în același timp, prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile, a păstrat termenul de întrunire ale Adunărilor Generale ale Asociaților/Acționarilor, de maxim 150 de zile de la finele exercițiului.

Astfel, prin OUG nr. 62/2020 se introduce o extindere a termenului de întrunire AGA până la data de 31 iulie 2020 .

   2) Ca și regulă generală, pentru AGA a societății pe acțiuni, convocarea adunării se publică în Monitorul oficial și într-un ziar de larg răspândire, conform art. 117 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

OUG nr. 62/2020 introduce posibilitatea ca această convocare să poată realiza prin mijloace de comunicare la distanță, pe lângă cele menționate anterior, cu condiția ca fiecare acționar sau asociat să fie transmis în scris administratorului sau Consiliului de administrație, sau adresă electronică sau altă posibilitate. electronică.

Organul statutar care are competența de a convoca AGA, decide modalitatea de convocare a acesteia prin scrisoarea recomandată, curier sau scrisoare trimisă electronic.

   3) Informațiile și documentele ce vor fi supuse AGA, pentru toate tipurile de societăți, se publică pe pagina de internet a societății. Dacă societatea nu deține pagina de internet, documentele și informațiile supuse AGA se transmit acționarilor/acționarilor prin poșta electronică de comunicare de aceștia. Aceste documente și informații pot fi situații financiare anuale, raportul anual al administratorului, consiliului de administrație, directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari etc.

   4) Pe durata stării de urgență, Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților, pot avea loc prin corespondență/mijloacele electronice de comunicare la distanță, chiar dacă actul constitutiv nu prevede sau interzice această procedură.

   De asemenea, prevederile privind desfășurarea AGA sunt aplicabile și adunărilor generale ale acționarilor/asociaților convocate anterior intrării în vigoare a OUG nr.62/2020, dar pentru care ținerea ședinței este stabilită pentru o dată ulterioară instituției stării de urgență. În această situație, organul statutar care are competența de convocare a adunării generale va informa acțiunile/asociații cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru adunarea cu privire la modul de desfășurare a adunării și a modalităților de exercitare a dreptului de vot. Modificarea datei, orei, locului adunării sau a modalității de desfășurare și exercitare a dreptului de vot nu dă naștere obligației de a relua formalitățile de convocare și nu constituie o cauză de nulitate a hotărârii.

   5) OUG nr. 62/2020 impune și standarde de calitate pentru realizarea AGA, cum ar fi secretul votului, identificarea cvorumului și modul de numărare al voturilor.

   Dacă au existat convocări de AGA conform reglementărilor deja existente, iar organul statutar estimează că s-ar putea ca persoanele participante să încalce reglementările privind combaterea SARS COV 2, atunci organul statutar poate să anuleze convocarea AGA și să o reprogrameze, conform noilor posibilități legale.

 

Sursa : legalconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →