Procedura de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central, din 02.11.2021 aprobata prin Ordinul nr. 1767/2021

În vigoare la 09 noiembrie 2021

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1072 din 09 noiembrie 2021 .

 

Procedura se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii restante, administrarea organului fiscal central, un vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii și nestinse până la data și certificatul de atestare fiscală.

Obligații fiscale administrate de organul fiscal care pot fi esalonate sunt: 

   a)  obligațiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligațiile fiscale accesorii; 

   b)  amenzile de orice fel administrate de organul fiscal; 

   c)  creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale de stabilitate prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii; 

   d)  creanțe rezultate din săvârșirea unor infracțiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale

            Odată cu emiterea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal comunică debitorului decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii, în vederea includerii acestora în decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale. 

  

Eşalonarea la plată se acordă:

- de către organul fiscal,

- pe o perioadă de cel mult 12 luni,

- prin emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, la care se anexează graficul de plată care cuprinde rate lunare, în funcţie de numărul de luni de eşalonare la plată aprobat.

Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată de debitor. 

 

Procedura de acordare a esalonarii:

După primirea cererii de esalonare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite, concomitent, următoarele documente: 

            a) deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere/penalitate de nedeclarare,

b) certificatul de atestare fiscală,

c) referatul de verificare a condiţiilor de acordare/modificare/menţinere a eşalonării la plată,

d) decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale sau decizia de respingere,

e) decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare.

 

În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, în certificatul de atestare fiscală eliberat de către organul fiscal competent în administrarea debitorului se înscriu obligaţiile fiscale ale debitorului, obligaţiile fiscale ale fiecăruia dintre sediile sale secundare, precum şi totalul obligaţiilor. 

 

Procedura de soluţionare a cererii de acordare a eşalonării la plată:

- organul fiscal emite decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, la care se anexează graficul de eşalonare care cuprinde rate de eşalonare - obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată. Cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare. Pentru debitorul care propune prin cererea de acordare a eşalonării la plată un grafic, ratele de eşalonare la plată trebuie să fie în primele 6 luni de cel puţin 5% din cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, la care se adaugă dobânda pe perioada eşalonării la plată calculată de organul fiscal, iar în următoarele luni debitorul trebuie să achite restul obligaţiilor fiscale, proporţional cu lunile pentru care a fost acordată eşalonarea la plată. 

Termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rata din graficul de eșalonare la plată are termenul de plată date de 15 a lunii următoare emiterii fiscale decizia eșalonării la plată a obligațiilor. 

Pentru debitorii care au înființat sedii secundare înregistrate fiscale, plătitor al ratelor de eșalonare este debitorul, cu excepția impozitului pe venitul din salarii, pentru care plătitor de impozit este sediul secundar înregistrat ca plătitor de salarii și venituri asimilate salariilor. 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →