Procedura de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a activităţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate de structurile de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei, din 01.10.2021 În vigoare de la 19 octombrie 2021

 

În vigoare la 19 octombrie 2021

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 998 din 19 octombrie 2021

 

Îndrumarea și asistența contribuabililor/plătitorilor cu privire la legislația fiscală (impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte creanțe fiscale administrate de ANAF, prin structura de specialitate cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale) și tehnologia informației, se realizează de către organul fiscal competent în administrarea creanțelor fiscale datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetului asigurărilor pentru șomaj se realizează prin organul fiscal central:

            a) DGAC, care coordonează metodologic activitatea de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor în domeniul legislației fiscale, la nivel național pentru structurarea din subordinea ANAF.

b) Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, denumită în continuare DGAMC, prin serviciul de asistenţă mari contribuabili; 

c) direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, denumite în continuare DGRFP, care coordonează activitatea de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor în domeniul legislaţiei fiscale, la nivel regional; 

d) structurile subordonate DGRFP, astfel: 

1. administraţiile judeţene ale finanţelor publice, denumite în continuare AJFP, administraţiile sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice, serviciile/birourile fiscale municipale, orăşeneşti şi comunale, prin serviciile/birourile/compartimentele de asistenţă pentru contribuabili sau serviciile/birourile/compartimentele cu atribuţii în domeniul asistenţei contribuabililor potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, după caz, pentru contribuabilii/plătitorii aflaţi în administrarea acestora; 

2. Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii a municipiului Bucureşti, prin serviciul/biroul/compartimentul de asistenţă pentru contribuabili, pentru contribuabilii mijlocii din municipiul Bucureşti; 

3. Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi, cu privire la orice aspecte legate de contribuabilii/plătitorii nerezidenţi. 

 

Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor/plătitorilor constau în furnizarea de informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care aceştia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii declarative/de plată şi/sau fiscale/contabile. 

           

Îndrumarea şi asistenţa oferite contribuabililor/plătitorilor nu includ furnizarea de informaţii care se încadrează în una dintre categoriile următoare: 

a) informaţii de interes public; 

b) informaţii prin care se sugerează sau se prezintă modalităţi de optimizare a sarcinii fiscale; 

c) informaţii care contravin secretului fiscal; 

d) informaţii solicitate în perioada în care contribuabilul este supus controlului fiscal şi în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului general consolidat care fac obiectul controlului fiscal; 

e) informaţii în legătură cu soluţionarea unor problematici care fac obiectul unor contestaţii formulate împotriva actelor administrative fiscale, care fac obiectul litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau asupra cărora se efectuează cercetări penale sau disciplinare; 

f) elaborarea de monografii contabile solicitate de operatorii economici; 

g) informaţii care nu intră în sfera de competenţă a MF şi/sau ANAF.

 

Cererile formulate de către contribuabili/plătitori în vederea acordării îndrumării şi asistenţei includ în mod obligatoriu datele de identificare.

 

Cererile primite de structurile din cadrul ANAF, altele decât cele competente pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabil/plătitor, vor fi transmise în termen de 5 zile lucrătoare de către acestea spre soluţionare, organului fiscal competent si se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare.

 

Contribuabilii/Plătitorii beneficiază de îndrumare şi asistenţă privind problematica contabilă doar în scris şi prin e-mail, completand formularul electronic de pe portalul ANAF, înscriind în mod obligatoriu toate datele de identificare.

 

Organele fiscale pot solicita contribuabililor/plătitorilor comunicarea de informații, explicații, precum și prezentarea de documente necesare formulării de răspunsuri la cererile acestora. Termenul de transmitere de către contribuabili/plătitori a răspunsului este de 15 zile de comunicare solicitării de furnizare a informațiilor, explicațiilor sau documentelor. În cazul în care contribuibilii/plătitorii nu dau curs acestei solicitări, aceasta se clasează. 

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →