Draft Decizie de desemnare a persoanei cu responsabilităţi de aplicare a Legii nr.129/2019

DECIZIA Nr. _________/____________

Subscrisa, ___________________, cu sediul in ______________, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.____________, având cod unic de înregistrare ______________________, reprezentată legal prin ___________________,

În baza art. 23 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, emite următoarea:

DECIZIE:

 

Art. 1. Se desemnează doamna/domnul _____________, cetatean roman, nascut la data de __________, domiciliat in ___________, legitimat cu carte de identitate seria ________, nr.___________, eliberata de __________, la data de ____________, avand cod numeric personal ________________, care va avea responsabilităţi de aplicare a Legii nr.129/2019 de prevenire si combatere a spălării banilor, precum si de prevenire si combatere a actelor de terorism.

Art. 2. Persoana desemnata va tine legătura cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), având următoarele responsabilități:

a)      de a transmite ONPCSB un raport pentru tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacţiei;

b)      de a transmite ONPCSB un raport pentru tranzacțiile suspecte de îndată, înainte de efectuarea oricărei tranzacţii aferente clientului care are legătură cu suspiciunea raportată;

c)    de a transmite un raport de tranzacţii suspecte către Oficiu de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore de la efectuarea tranzacţiei, precizând şi motivul pentru care nu au fost raportate inainte de efectuarea acesteia;

d)      de a transmite un raport de tranzacţii suspecte în măsura în care sunt avute în vedere informaţiile pe care cabinetul le primește de la unul dintre clienţi sau le obţine în legătură cu aceştia în cursul evaluării situaţiei juridice a clientului în cadrul unor proceduri judiciare sau al îndeplinirii obligaţiei de apărare sau de reprezentare a clientului în proceduri judiciare sau în legătură cu aceste proceduri, inclusiv de consiliere juridică privind iniţierea sau evitarea procedurilor, dacă cunoaște că activitatea de consiliere juridică este furnizată în scopul spălării banilor sau al finanţării terorismului sau atunci când ştiu că un client doreşte consiliere juridică în scopul spălării banilor sau al finanţării terorismului;

e)      de a transmite de îndată un raport de tranzacţii suspecte către Oficiu, atunci când constată că o tranzacţie sau mai multe tranzacţii care au fost efectuate şi care au legătură cu activitatea clientului prezintă suspiciuni de spălare a banilor sau finanţare a terorismului;

f)       de a remedia deficiențele și de a transmite un nou raport în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii raportului returnat de către Oficiu. În cazul raportului pentru tranzacţii suspecte, termenul de 24 de ore va curge de la momentul confirmării de către Oficiu a primirii raportului completat corespunzător;

g)   de a asigura păstrarea de către Cabinet toate înregistrările și documentele de identificare, monitorizările şi verificările efectuate, inclusiv informaţiile obţinute prin mijloacele de identificare electronică necesare pentru respectarea cerinţelor de cunoaştere privind clientela, pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relaţiei de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacţiei ocazionale.

Art. 3. Persoana desemnată are acces direct şi în timp util la datele şi informaţiile relevante, deţinute de cabinet, necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezenta lege.

Art.4. Prezenta decizie se comunica persoanei desemnate și Oficiului National de Combatere a Spălării Banilor.

                                         Administrator,