Raspunderea conducatorului auto in caz de accident – dosar dauna RCA

In practica, nu de putine ori se intampla ca, in cadrul unui dosar de dauna RCA deschis ca urmare a unui accident rutier, asiguratorul sa refuze sa achite intreaga suma ce reprezinta contravaloarea reparatiilor efectuate de catre service-ul auto, considerand ca suma este “nejustificat de mare”. In astfel de cazuri, de cele mai multe ori, asiguratorul va plati suma de bani pe care o considera justificata, diminuand cuantumul despagubirii si achitand reparatiile numai partial. Este important sa mentionam faptul ca...

Citeste mai mult

ACTELE INCHEIATE ASUPRA MOSTENIRII NEDEZBATUTE

Intrebare: Suntem 5 mostenitori (descendenti), iar succesiunea dupa tatal nostru nu a fost dezbatuta inca. Unul dintre noi a incheiat un contract de arenda cu privire la un bun ce face parte din masa succesorala. Este valabil acest contract? Conform Codului Civil, art.1125, descendentii defunctului fac parte din categoria mostenitorilor sezinari, aceasta inseamna ca ei dobandesc, de la data deshiderii mostenirii (data decesului), exercitiului drepturilor succesorale, fara indeplinirea altor formalitati prealabile. Astfel, pe langa stapanirea de fapt asupra bunurilor din...

Citeste mai mult

DESPRE DREPTUL DE SEZINA SI POSESIE

Sezina reprezinta un beneficiu acordat de lege anumitor categorii de mostentori, prin care acestia dobandesc dreptul de a administra patrimoniul succesoral si de a exercita drepturile si actiunile defunctului, pe langa stapanirea de fapt exercitata asupra acestor bunuri. Acest beneficiu nu este conditionat de atestarea prealabila a calitatii de mostenitor, pe cale notariala sau judecatoreasca. Conform art.1126 Cod Civil, sunt mostenitori sezinari soțul supraviețuitor, descendenții și ascendenții privilegiați. Calitatea de mostenitor sezinar este strans legata de vocatia la mostenire, astfel...

Citeste mai mult

Hotararile judecatoresti pronuntate in folosul coproprietatii

Daca face apel numai unul dintre parati, in calitate de mostenitor, hotararea ii profita si celuilalt? Pana la efectuarea partajului, mostenitorii se afla in indiviziune cu privire la bunurile succesorale ale defunctului, fiecare mostenitor avand numai o cota-parte ideala, abstracta din drept. Prin urmare, niciunul dintre comostenitori nu este titular exclusiv asupra vreunui bun din masa succesorala, principiul fiind acela ca drepturile nascute din calitatea de comostenitor/coindivizar se exercita concomitent si impreuna, de catre toti mostenitorii. In cele ce urmeaza...

Citeste mai mult

Anularea actelor emise de administratia fiscala se poate obtine chiar daca legea nu prevede expres nulitatea acestora

Conform Deciziei nr. 4759/2013, Inalta Curte de Casatie si Justitie a reiterat principiul nulitatii virtuale conform caruia viciile de procedură ale unor documente emise de organul fiscal competent atrag anularea actelor întrucât legea, desi nu prevede o atare sancţiune, in mod expres. Nulitatea virtuala rezultă din insusi scopul reglementării: protejarea contribuabilului de exercitarea abuzivă a dreptului de apreciere de către organele fiscale. In speta dedusa judecatii, reclamanta în contradictoriu cu pârâta Administratia Financiara a solicitat anularea Deciziei de soluţionare a...

Citeste mai mult

Asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

Potrivit art. 3 din Legea nr.260/2008, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale. În cazul în care o locuinţă face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului. Locuinţele situate în clădirile expertizate tehnic în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi şi încadrate prin...

Citeste mai mult

Obligația societăților de a înregistra în Registrul Comerțului datele de identificare ale beneficiarului real

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, societățile au obligația de înregistrare în registrul comerţului la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare datele privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor. Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei: - regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat; - persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice,...

Citeste mai mult

Obligația asociațiilor și fundațiilor de a comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real

Potrivit art. 344 alin.(1) și (2) din OG nr.26/2000, anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor. În acest scop, consiliul director al asociaţiei sau fundaţiei împuterniceşte o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele...

Citeste mai mult

Dreptul de retentie

Codul Civil reglementeaza dreptul de retentie in titlul referitor la „Privilegiile și garanțiile reale”, art. 2495-2499, acesta fiind considerat o garantie reala. Astfel, art. 2495 arata ca „(1) Cel care este dator să remită sau să restituie un bun poate să îl rețină cât timp creditorul nu își execută obligația sa izvorâtă din același raport de drept sau, după caz, atât timp cât creditorul nu îl despăgubește pentru cheltuielile necesare și utile pe care le-a făcut pentru acel bun ori...

Citeste mai mult

Rezerva proprietatii si dreptul de retentie

Clauza rezervei proprietatii este reglementata de art.1.684. Cod Civil:“Stipulația prin care vânzătorul își rezervă proprietatea bunului până la plata integrală a prețului este valabilă chiar dacă bunul a fost predat. Această stipulație nu poate fi însă opusă terților decât după îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege, după natura bunului”, fiind o varietate a vanzarii. De regula, transferul dreptului de proprietate intr-un contract de vanzare are loc la data incheierii contractului in mod valabil, insa, in cazul in care...

Citeste mai mult

Despre dreptul de sezina si posesie

Despre dreptul de sezina si posesie Sezina reprezinta un beneficiu acordat de lege anumitor categorii de mostentori, prin care acestia dobandesc dreptul de a administra patrimoniul succesoral si de a exercita drepturile si actiunile defunctului, pe langa stapanirea de fapt exercitata asupra acestor bunuri. Acest beneficiu nu este conditionat de atestarea prealabila a calitatii de mostenitor, pe cale notariala sau judecatoreasca. Conform art.1126 Cod Civil, sunt mostenitori sezinari soțul supraviețuitor, descendenții și ascendenții privilegiați. Calitatea de mostenitor sezinar este strans legata...

Citeste mai mult

Forta majora, cazul fortuit si impreviziunea – reglementare si aplicabilitate

Forta majora este definita de Codul Civil, in cuprinsul alineatului al doilea al articolului 1351, ca fiind“orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”, reprezentand un caz de inlaturare a raspunderii atunci cand un prejudiciu este produs din pricina unui astfel de eveniment. Cu privire la aceasta, se impun a fi analizate institutiaimposibilitatii de executarea obligatiilor si problematicariscurilor contractuale. Astfel, intrebarea care apare este ce se intampla in cazul in care contractul incheiat de parti nu mai poate fi executat...

Citeste mai mult

Biroul de Credite

Ce este Biroul de Credit si de ce prelucreaza date cu caracter personal? Biroul de Credit este o societate de drept privat, pe acţiuni care are ca acţionari 20 de bănci si care administreaza o baza de date organizata in sistem centralizat, care contine date referitoare la activitatea de creditare desfasurata de institutiile financiar-bancare, autorizate potrivit legii. Care sunt persoanele vizate de prelucrarea datelor la Biroul de Credit? Persoanele vizate ale caror date sunt prelucrate in Sistemul Biroului de Credit sunt solicitanti...

Citeste mai mult

Considerente privind opozabilitatea si modalitatile de contestare a hotararilor AGA in cazul asociatiilor infiintate in baza OG 26/2000

Ordonanta nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii stabileste regimul juridic al acestor forme de organizare, reglementand modalitatea de infiintare, organizare si functionare a acestora, precum si aspecte privind dizolvarea si lichidarea. Articolul 4 al normei legale mentionate defineste notiunea de “Asociaţie” ca fiind subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi...

Citeste mai mult

Fideiusiunea in Codul Civil

„Fideiusiunea este contractul prin care o parte, fideiusorul se obliga fata de cealalta parte, care are intr-un alt raport obligational calitatea de creditor, sa execute, cu tiltu gratuit sau in schimbul unei remuneratii, obligatia debitorului daca acesta din urma nu o executa” conform art.2280 din Codul Civil. Acest contract este reglementat in Codul Civil, de la art.2280, la art.2320. Astfel, Codul Civil prevede faptul ca fideiusiunea este o forma a garantiilor personale, fiind menita sa apere creditorii in cazul neexecutarii...

Citeste mai mult

Cauțiunea în executarea silită

Cauțiunea constituie o garanție pentru creditorul unei obligații decurgând dintr-un titlu executoriu de îndeplinire a obligației de către debitor. Cauțiunea poate fi prevăzută pentru acoperirea eventualului prejudiciu cauzat unei dintre părțile în proces ca urmare a unei măsuri adoptate de către instanța de judecată în favoarea celeilalte părți. În acest sens, cauțiunea se stabilește în sarcina debitorului, atunci când el solicită suspendarea executării titlului ce conține obligația de plată. De asemenea, creditorul unei obligații decurgând dintr-o creanță certă, lichidă și exsigibiă,...

Citeste mai mult

Legislatia aplicabila in cazul pagubelor produse de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 219/2008 pentru stabilirea modelului-cadru al contractelor de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor cinegetice şi al actelor adiţionale, modificat prin Ordinul nr. 1620/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare stabileste modelul cadru al contractelor de gestiune a fondului cinegetic si prevede obligatiile partilor in legatura gestionarea fondului cinegetic. Anexa...

Citeste mai mult

Contractul de arenda - observatii cu privire la plata arendei in bani si/sau natura

Contractul de arenda este o specie a contractului de locatiune, fiind guvernat de prevederile art.1836 si urmatoarele din Codul Civil, completate cu normele legale privind locatiunea. Astfel, contractul de arenda presupune ca, una dintre parţi, numita arendator, sa transmita bunuri agricole celeilalte parti, numita arendas, pentru a fi exploatate o perioada de timp, in schimbul unui pret, numit arenda. Contractul de arenda se poate incheia intre de persoane fizice sau juridice, pe durata determinata sau nedeterminata. Conform prevederilor art.1837 Cod...

Citeste mai mult

Daunele-interese in noul cod civil

Codul Civil reglementeaza drepturile creditorului, la art.1516, care prevede faptul ca acesta “are dreptul la indeplinirea integrala, exacta si la timp a obligatiei”. In cazul in care, prin neexecutarea la timp, fara justificare sau culpabila a obligatiei, acestuia i se cauzeaza un prejudiciu, creditorul are dreptul la daune-interese. Se observa, deci, ca raportul juridic dintre parti care izvoraste dintr-un contract este guvernat de principiul fortei obligatorii – pacta sunt servanda, principiu care implica si regula conformitatii executarii, precum si...

Citeste mai mult

Promisiunea de vanzare-cumparare – consecintele semnarii unui antecontract si remediile in caz de neexecutare

Promisiunea de contract (antecontractul)reprezinta acordul convenit de părţi prin care promitentul se angajează faţă de beneficiar să încheie cu acesta un contract ulterior ale cărui elemente sunt prestabilite prin antecontractul semnat, acest act reprezentand acordul de vointe al partilor cu privire la aspectele stabilite. Dacă numai una dintre părţi recunoaşte celeilalte opţiunea de a încheia contractul,promisiunea este unilaterală; dacă părţile isi asuma aceasta obligatie reciproc,promisiunea este bilaterala. Legea stabileste faptul ca poate face obiectul unei promisiuni de vanzare-cumparare orice bun,...

Citeste mai mult

Verificarea de scripte

Verificarea de scripte este o modalitate de validare a veridicității unui înscris. Acest lucru presupune o procedură de urmat ce este aplicabilă numai înscrisurilor sub semntărură privată. Inscrisul sub semnătură privată este acel înscris întocmit de părți, fără intervenția vreunui organ al statului, semnat de părți sau de partea de la care emană. Așa cum îl definește Codul de procedură civilă în art.272, este înscrisul care e doar semnat de părți și care nu e supus niciunei formalități, cu excepția...

Citeste mai mult

Protejarea cetăţenilor în calitatea lor de consumatori

Protejarea cetăţenilor în calitatea lor de consumatori precum și asigurarea cadrului necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii sunt drepturi fundamentale ale acestora și sunt prevăzute în actele normative din domeniul protecției consumatorilor. De cele mai multe ori, încheierea unor contracte de către cetățeni presupune cunoștințe juridice. Lipsa acestor cunoștințe prejudiciază uneori cetățenii de anumite drepturi și obligații. Tocmai de aceea, persoanele care achiziționează bunuri și servicii ar trebui protejate împotriva abuzului de putere de către vânzător sau furnizor, mai...

Citeste mai mult

Aspecte privind reglementarea cesiunii de creanta

Cesiunea de creanta reprezinta un contract prin care un creditor (creditor cedent) transmite unui tert (cesionar) creanta pe care o detine impotriva debitorului sau (debitor cedat). Reglementarea acestui mecanism de transmitere a obligatiilor se gaseste in Codul Civil, art. 1566 si urmatoarele. Codul stabileste, de asemenea, faptul ca in cazul in care cesiunea este cu titlu gratuit, aceasta va trebui sa respecte regulile contractului de donatie, precum si forma autentica obligatorie pentru valabilitatea contractului. In cazul in care cesiunea se...

Citeste mai mult

Ordinul de protectie

In cazul violenţei domestice manifestata printr-una sau mai multe forme de violenta (verbală, psihologică, fizică, sexuală, economică, socială, spirituală), persoana agresata are la dispozitie doua masuri de protectie a integritatii fizice, psihice si a libertatii: ordinul de protecţie provizoriuemis de politie si ordinul de protectie emis de judecatorul competent, conform dispozitiilor legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice. Ordinul de protecţie provizoriu se emite de către poliţiştii care constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică...

Citeste mai mult

Nerealizarea măsurilor notificate și neasigurarea sumelor necesare proiectării și executării lucrărilor de intervenție

Cu ocazia lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei în vederea creşterii calităţii ambiental-arhitecturale a asupra clădirilor cu mai multe etaje, demarate de către Primărie, prin Administrația municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, numeroși proprietari, persoane fizice ale apartamentelor sunt notificați în vederea nerespectării obligațiilor legale, și anume nerealizarea măsurilor notificate și neasigurarea sumelor necesare proiectării și executării lucrărilor de intervenție. Pentru imobilele vizate pentru lucrările de intervenție, care sunt clădiri cu mai multe etaje și apartamente, în...

Citeste mai mult

Asocierea fermierilor în agricultură - înțelegerile verbale între familii nu mai sunt valabile

OUG nr.3/2015 aduce modificari cu privire la formele de asociere avand ca scop exploatarea terenurilor agricole, cresterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea şi vânzarea produselor, prestarea unor servicii, precum şi alte activităţi. Urmare a Ordonantei de urgenta, este obligatoriu sa se incheie un contract de societate, in forma scrisa, intelegerile verbale intre familii nemaifiind valabile. Contractul de societate se incheie, in forma scrisa, intre orice persoana fizica si/sau juridica, iar fiecare asociat trebuie sa contribuie la constituirea societatii cu propriul...

Citeste mai mult

Licentele de utilizare a frecventelor radio

Majorarea preturilor serviciilor de comunicatii electronice - consecintele Ordonanţei de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, in vigoare de la 29.12.2018. Acest act normativ stabileste reguli noi cu privire la investitiile publice, anumite masuri fiscal-bugetare, completand sau modificand, in acelasi timp, numeroase alte acte normative. Aceste modificari se rasfrang si asupra Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice,...

Citeste mai mult