Fideiusiunea in Codul Civil

„Fideiusiunea este contractul prin care o parte, fideiusorul se obliga fata de cealalta parte, care are intr-un alt raport obligational calitatea de creditor, sa execute, cu tiltu gratuit sau in schimbul unei remuneratii, obligatia debitorului daca acesta din urma nu o executa” conform art.2280 din Codul Civil. Acest contract este reglementat in Codul Civil, de la art.2280, la art.2320. Astfel, Codul Civil prevede faptul ca fideiusiunea este o forma a garantiilor personale, fiind menita sa apere creditorii in cazul neexecutarii...

Citeste mai mult

Cauțiunea în executarea silită

Cauțiunea constituie o garanție pentru creditorul unei obligații decurgând dintr-un titlu executoriu de îndeplinire a obligației de către debitor. Cauțiunea poate fi prevăzută pentru acoperirea eventualului prejudiciu cauzat unei dintre părțile în proces ca urmare a unei măsuri adoptate de către instanța de judecată în favoarea celeilalte părți. În acest sens, cauțiunea se stabilește în sarcina debitorului, atunci când el solicită suspendarea executării titlului ce conține obligația de plată. De asemenea, creditorul unei obligații decurgând dintr-o creanță certă, lichidă și exsigibiă,...

Citeste mai mult

Legislatia aplicabila in cazul pagubelor produse de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 219/2008 pentru stabilirea modelului-cadru al contractelor de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor cinegetice şi al actelor adiţionale, modificat prin Ordinul nr. 1620/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare stabileste modelul cadru al contractelor de gestiune a fondului cinegetic si prevede obligatiile partilor in legatura gestionarea fondului cinegetic. Anexa...

Citeste mai mult

Contractul de arenda - observatii cu privire la plata arendei in bani si/sau natura

Contractul de arenda este o specie a contractului de locatiune, fiind guvernat de prevederile art.1836 si urmatoarele din Codul Civil, completate cu normele legale privind locatiunea. Astfel, contractul de arenda presupune ca, una dintre parţi, numita arendator, sa transmita bunuri agricole celeilalte parti, numita arendas, pentru a fi exploatate o perioada de timp, in schimbul unui pret, numit arenda. Contractul de arenda se poate incheia intre de persoane fizice sau juridice, pe durata determinata sau nedeterminata. Conform prevederilor art.1837 Cod...

Citeste mai mult

Daunele-interese in noul cod civil

Codul Civil reglementeaza drepturile creditorului, la art.1516, care prevede faptul ca acesta “are dreptul la indeplinirea integrala, exacta si la timp a obligatiei”. In cazul in care, prin neexecutarea la timp, fara justificare sau culpabila a obligatiei, acestuia i se cauzeaza un prejudiciu, creditorul are dreptul la daune-interese. Se observa, deci, ca raportul juridic dintre parti care izvoraste dintr-un contract este guvernat de principiul fortei obligatorii – pacta sunt servanda, principiu care implica si regula conformitatii executarii, precum si...

Citeste mai mult

Promisiunea de vanzare-cumparare – consecintele semnarii unui antecontract si remediile in caz de neexecutare

Promisiunea de contract (antecontractul)reprezinta acordul convenit de părţi prin care promitentul se angajează faţă de beneficiar să încheie cu acesta un contract ulterior ale cărui elemente sunt prestabilite prin antecontractul semnat, acest act reprezentand acordul de vointe al partilor cu privire la aspectele stabilite. Dacă numai una dintre părţi recunoaşte celeilalte opţiunea de a încheia contractul,promisiunea este unilaterală; dacă părţile isi asuma aceasta obligatie reciproc,promisiunea este bilaterala. Legea stabileste faptul ca poate face obiectul unei promisiuni de vanzare-cumparare orice bun,...

Citeste mai mult

Verificarea de scripte

Verificarea de scripte este o modalitate de validare a veridicității unui înscris. Acest lucru presupune o procedură de urmat ce este aplicabilă numai înscrisurilor sub semntărură privată. Inscrisul sub semnătură privată este acel înscris întocmit de părți, fără intervenția vreunui organ al statului, semnat de părți sau de partea de la care emană. Așa cum îl definește Codul de procedură civilă în art.272, este înscrisul care e doar semnat de părți și care nu e supus niciunei formalități, cu excepția...

Citeste mai mult

Protejarea cetăţenilor în calitatea lor de consumatori

Protejarea cetăţenilor în calitatea lor de consumatori precum și asigurarea cadrului necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii sunt drepturi fundamentale ale acestora și sunt prevăzute în actele normative din domeniul protecției consumatorilor. De cele mai multe ori, încheierea unor contracte de către cetățeni presupune cunoștințe juridice. Lipsa acestor cunoștințe prejudiciază uneori cetățenii de anumite drepturi și obligații. Tocmai de aceea, persoanele care achiziționează bunuri și servicii ar trebui protejate împotriva abuzului de putere de către vânzător sau furnizor, mai...

Citeste mai mult

Aspecte privind reglementarea cesiunii de creanta

Cesiunea de creanta reprezinta un contract prin care un creditor (creditor cedent) transmite unui tert (cesionar) creanta pe care o detine impotriva debitorului sau (debitor cedat). Reglementarea acestui mecanism de transmitere a obligatiilor se gaseste in Codul Civil, art. 1566 si urmatoarele. Codul stabileste, de asemenea, faptul ca in cazul in care cesiunea este cu titlu gratuit, aceasta va trebui sa respecte regulile contractului de donatie, precum si forma autentica obligatorie pentru valabilitatea contractului. In cazul in care cesiunea se...

Citeste mai mult

Ordinul de protectie

In cazul violenţei domestice manifestata printr-una sau mai multe forme de violenta (verbală, psihologică, fizică, sexuală, economică, socială, spirituală), persoana agresata are la dispozitie doua masuri de protectie a integritatii fizice, psihice si a libertatii: ordinul de protecţie provizoriuemis de politie si ordinul de protectie emis de judecatorul competent, conform dispozitiilor legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice. Ordinul de protecţie provizoriu se emite de către poliţiştii care constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică...

Citeste mai mult

Nerealizarea măsurilor notificate și neasigurarea sumelor necesare proiectării și executării lucrărilor de intervenție

Cu ocazia lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei în vederea creşterii calităţii ambiental-arhitecturale a asupra clădirilor cu mai multe etaje, demarate de către Primărie, prin Administrația municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, numeroși proprietari, persoane fizice ale apartamentelor sunt notificați în vederea nerespectării obligațiilor legale, și anume nerealizarea măsurilor notificate și neasigurarea sumelor necesare proiectării și executării lucrărilor de intervenție. Pentru imobilele vizate pentru lucrările de intervenție, care sunt clădiri cu mai multe etaje și apartamente, în...

Citeste mai mult

Asocierea fermierilor în agricultură - înțelegerile verbale între familii nu mai sunt valabile

OUG nr.3/2015 aduce modificari cu privire la formele de asociere avand ca scop exploatarea terenurilor agricole, cresterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea şi vânzarea produselor, prestarea unor servicii, precum şi alte activităţi. Urmare a Ordonantei de urgenta, este obligatoriu sa se incheie un contract de societate, in forma scrisa, intelegerile verbale intre familii nemaifiind valabile. Contractul de societate se incheie, in forma scrisa, intre orice persoana fizica si/sau juridica, iar fiecare asociat trebuie sa contribuie la constituirea societatii cu propriul...

Citeste mai mult

Licentele de utilizare a frecventelor radio

Majorarea preturilor serviciilor de comunicatii electronice - consecintele Ordonanţei de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, in vigoare de la 29.12.2018. Acest act normativ stabileste reguli noi cu privire la investitiile publice, anumite masuri fiscal-bugetare, completand sau modificand, in acelasi timp, numeroase alte acte normative. Aceste modificari se rasfrang si asupra Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice,...

Citeste mai mult