Conditii pentru angajarea in Romania a cetatenilor straini din afara Uniunii Europene

Conditii pentru angajarea in Romania a cetatenilor straini din afara Uniunii Europene Cadrul legal aplicabil: Ordonanţa de urgenţă nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România Etape: Este necesara parcurgerea urmatoarelor etape pentru angajarea pe teritoriul RO a unui lucrător permanent (străinul încadrat...

Citeste mai mult

Activitatea de integrare clinică desfășurată de personalul didactic universitar prin cumul de funcții în unitățile sanitare private

În drept: - art. 165 alin.(11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, potrivit căruia „personalul didactic medico-farmaceutic din universităţi care au în structură facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate beneficiază de integrare clinică în unităţile şi instituţiile din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, în unităţile medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în unităţile şi instituţiile medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în spitale şi cabinete private”; - art....

Citeste mai mult

Situatiile in care fostul angajat poate pretinde daune morale de la fostul angajator

Angajatorul poate fi obligat la plata daunelor morale catre salariatul concediat? Decizia nr.40/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 269 alin. (1) din Codul Muncii în legătură cu daunele morale pretinse de salariați în cadrul litigiilor de muncă referitoare la atragerea răspunderii materiale a angajaților prevede, in mod clar, modul in care trebuie angajata raspunderea patrimoniala a angajatorului pentru...

Citeste mai mult

Desfiintarea locului de munca - conditii

Pentru ca desfiintarea unui post sa nu poata fi atacata cu succes in instanta de un angajat, aceasta trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa si decizia de desfiintare trebuie sa fie intocmita cu respectarea conditiilor legale. I. Desfiinţarea locului de muncă este efectivă când acesta este suprimat din organigrama angajatorului si din statul de funcţii. Pentru dovedirea caracterului efectiv al desfiintarii, se vor compara in instanta organigrama si statul de functii de dinaintea si...

Citeste mai mult

Măsuri SSM - prevenire infectare cu COVID-19

În contextul reluării muncii la sediul societății și/sau la punctele de lucru de către salariații care și-au exercitat munca la domiciliu, vă transmitem următoarele informații: I. Obligațiile angajatorului În condiţiile aplicării prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,angajatorii au obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă urmând a lua măsurile necesare pentru: a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; b) prevenirea riscurilor profesionale; c) informarea şi instruirea lucrătorilor; d) acordarea echipamentului de protecţie, după caz (măşti,...

Citeste mai mult

Exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Potrivit art. 1 alin.(1) lit.a) din Legea nr.52/2011, zilierul este persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii. Activităţi cu caracter ocazional reprezintă activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent. Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată: agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea...

Citeste mai mult

Detașarea transnațională a salariaților

In prezent, Legea nr.16/2017 reprezinta reglementarea legala națională in materie de modificare a locului muncii in statele membre ale UE. Detasarea transnațională a salariatilor romani reprezinta o reglementarea specifică a situatiei in care o intreprindere stabilita pe teritoriul României, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul altui stat membru al UE salariati cu care are stabilite raporturi de munca, in situatiile reglementate de art. 5 din Legea nr. 16/2017, aplicandu-se in urmatoarele situatii reglementate de Legea nr. 16/2017: a)...

Citeste mai mult

Concedierea salariatelor gravide în baza unei decizii de concediere colective

Salariatele gravide, care au născut sau care alăptează beneficiază de protecţie împotriva concedierilor, conform legislaţieinaționale și a Uniunii Europene. Astfel, art. 60 din Codul muncii și art. 21 din OUG nr.96/2003 cu privire la protecția maternității la locul de muncă stabilesc interdicția concedierii salariatelor care se află în concediu de maternitate, de risc maternal sau în concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului. Aceste prevederi fac obiectul transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei 92/85/CEE, însă, acestea nu se aplică în...

Citeste mai mult

Activitatea de voluntariat

Potrivit art. 3 din Legea nr.78/2014, activitatea de voluntariat se desfășoară în baza încheierii unui contract de voluntariat între un voluntar şi organizaţia-gazdă, în temeiul căruia, prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului. Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice...

Citeste mai mult

Revenirea la muncă a părinților după concediul pentru creșterea copilului

Potrivit prevederilor art. 60 alin.(1) lit.e) din Codul muncii și ale art. 25 alin.(2) din OUG nr.111/2010, este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creștere copil în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserţie. Interdicţia se extinde, o singură dată, cu...

Citeste mai mult

Reducerea temporară a activității salariaților pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare

Potrivit prevederilor art.52 alin.(3) din Codul muncii, din motive economice, tehnologice, structurale sau similare, angajatorul poate dispune reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana. Astfel, angajatorul va reduce programul de muncă cu o zi pe sătpămână din durata normala de muncă a salariatilor. Aceasta decizie își va produce efecte pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului de muncă. Decizia de reducere temporară a activității se poate lua numai dupa consultarea prealabila a...

Citeste mai mult

Răspunderea juridică în cazul securității și sănătății în muncă.

Încălcarea normelor juridice de securitate și sănătate în muncă, chiar dacă nu a avut ca urmare producerea unui accident de muncă, poate atrage: răspunderea disciplinară a salariaților, răspunderea civilă, contravențională sau penală. Pentru determinarea formelor răspunderii juridice se au în vedere criteriul apartenenței și formei sancțiunilor juridice aplicabile la ramura de drept. Potrivit art.175 alin.(1) din Codul muncii, conținut similar cu al art.6 din Legea nr.319/2006, angajatorul are obligația să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legale de...

Citeste mai mult

Obligațiile angajatorului față de salariata gravidă

bază legală Legea Nr.53/2003 privind Codul Muncii Legea Nr.319/2006 privind Securitatea și Sănătatea în Muncă OUG Nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate OUG Nr.96/2003 privind Protecția Maternității la Locul de Muncă În cazul în care salariata gravidă prezintă un document medical care să le ateste starea, în temeiul art.3 din OUG nr.96/2003, agajatorul are următoarele obligații: de a instiinta, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat in scris de catre o salariata ca este...

Citeste mai mult

Informare salariați pentru surpavegherea video

Pentru utilizarea sistemelor de monitorizare prin mijloace electronice sau mijloace de supraveghere video la locul de muncă, trebuie îndeplinite următoarele condiții (art. 5 din Legea nr.190/2018]): interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate şi prevalează asupra intereselor sau drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate; angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă şi în mod explicit a angajaţilor; angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor înainte de introducerea sistemelor de monitorizare; alte forme şi modalităţi mai puţin intruzive pentru atingerea scopului urmărit...

Citeste mai mult

Indemnizația de handicap pentru persoanele care obțin venituri din dividente

Persoanele cu handicap care obțin venituri nu pierd prestaţiile sociale stabilite de lege. Potrivit Legii nr.448/2006 privind protecţia şi poromovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prestațiile sociale sunt: indemnizaţia lunară și bugetul personal complementar, care se acordă indiferent de venituri, conform art.57 alin. (4) din Legea 448/2006. De altfel, trebuie să se facă deosebirea între pensie şi indemnizaţie. Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap este acordată în baza Legii nr.448/2006. Conform acestei legi, toate persoanele cu handicap au dreptul să dobândească...

Citeste mai mult