Conditii in care monitorizarea salariatilor la locul de munca este permisa

Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relaţiilor de muncă se realizeaza in temeiul art. 5 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor.

La nivelul societatii angajatoare se vor utiliza sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicaţii electronice şi/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor fiind necesara  în scopul realizării intereselor legitime urmărite de angajator.

Angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă şi în mod explicit a angajaţilor si a consultat sindicatul înainte de introducerea sistemelor de monitorizare.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporţională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate

 Societatea trebuie sa precizeze in mod clar modul in care este supravegheata activitatea salartiatilor: online, video, telefonic etc

De retinut este faptul ca Regulamentul 2016/679 permite fiecarui stat membru ca prin lege sau prin acorduri colective, sa prevada norme mai detaliate pentru a asigura protecţia drepturilor şi a libertăţilor cu privire la datelor cu caracter personal ale angajaţilor în contextul ocupării unui loc de muncă, în special în scopul recrutării, al îndeplinirii clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de obligaţiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective, al gestionării, planificării şi organizării muncii, al egalităţii şi diversităţii la locul de muncă, al asigurării sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, al protejării proprietăţii angajatorului sau a clientului, precum şi în scopul exercitării şi beneficierii, în mod individual sau colectiv, de drepturile şi beneficiile legate de ocuparea unui loc de muncă, precum şi pentru încetarea raporturilor de muncă. 

Aceste norme includ măsuri corespunzătoare şi specifice pentru garantarea demnităţii umane, a intereselor legitime şi a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate, în special în ceea ce priveşte transparenţa prelucrării, transferul de date cu caracter personal în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună şi sistemele de monitorizare la locul de muncă.