Draft Decizie de desemnare a persoanei cu responsabilităţi de aplicare a Legii nr.129/2019

DECIZIA Nr. _________/____________ Subscrisa,___________________, cu sediul in ______________, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.____________, având cod unic de înregistrare ______________________, reprezentată legal prin ___________________, În baza art. 23 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,emite următoarea: DECIZIE: Art. 1.Se desemnează doamna/domnul_____________,cetatean roman, nascut la data de __________, domiciliat in ___________, legitimat cu carte de identitate seria ________, nr.___________, eliberata de __________, la data de ____________, avand cod numeric personal...

Citeste mai mult

Etapele înregistrării menţiunilor privind radierea unei societăți pe acțiuni

Etapa I Cererea de depunere şi menţionare acte la ONRC; Hotărârea adunării generale a acţionarilor privind dizolvarea şi numirea lichidatorului cu menţiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere ale persoanei juridice; Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original); Etapa a II-a Cererea de înregistrare la ONRC - se va depune după trecerea termenului de 30 zile de la data publicării hotărârii AGA în Monitorul Oficial; Hotărârea de la etapa I-a...

Citeste mai mult

REGISTRELE OBLIGATORII ALE SOCIETATII COMERCIALE

REGISTRELE OBLIGATORII ALE SOCIETATII COMERCIALE

Dupa ce se inregistreaza la Registrul Comertului, o societate, indiferent de obiectul de activitate si modul de functionare esteobligatasa tina anumite registre. Acestea sunt urmatoarele: REGISTRUL UNIC DE CONTROL Conform Legii nr. 252/2003, persoanele juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate potrivit legii, întermen de 30 de zilede la inregistrare au obligaţia să ţină registrul unic de control, atatpentru sediul social, cat si pentru fiecare sediu secundar. Registrul unic de control are ca scop evidenţierea tuturor controalelor desfăşurate la contribuabil...

Citeste mai mult