Ce inseamna parte legata si implicatiile sale fiscale

Persoanele legate, din perspectiva fiscala, sunt definite de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Aceste reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale individuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, şi publicare a situaţiilor financiare anuale, Planul de conturi general, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.

Reglementările vizeaza următoarele entitati intitulate entităţi raportoare:

1. Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);  b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);  c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10. 

Microentităţile întocmesc cont prescurtat de profit şi pierdere, care să prezinte separat: 

- cifra de afaceri netă; 

- alte venituri; 

- costul materiilor prime şi al consumabilelor; 

- cheltuieli cu personalul; 

- ajustări de valoare; 

- alte cheltuieli; 

- impozite; 

- profit sau pierdere. 

 

2. Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);  b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);  c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50. 

Entitatile mici întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: 

- bilanţ prescurtat, 

- cont de profit şi pierdere, 

- notele explicative la situaţiile financiare anuale. 

 

3. Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro); b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro); c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50. 

Entitatile mijlocii si mari întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: 

- bilanţ; 

- cont de profit şi pierdere; 

- situaţia modificărilor capitalului propriu; 

- situaţia fluxurilor de trezorerie; 

- notele explicative la situaţiile financiare anuale. 

 

Reglementarile aduc in prim plan o notiune apropiata ,,persoanei afiliate” si anume  ,,persoana legata” unei entităţi raportoare.

Persoana legata poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica.

Persoana fizica legata este definita ca fiind o persoană sau un membru apropiat al familiei persoanei respective dacă acea persoană: 

(i) deţine controlul sau controlul comun asupra entităţii raportoare; 

(ii) are o influenţă semnificativă asupra entităţii raportoare; sau 

(iii) este un membru al personalului-cheie din conducerea entităţii raportoare sau a societăţii-mamă a entităţii raportoare. 

Persoana juridica este considerata ca fiind legată unei entităţi raportoare dacă întruneşte oricare dintre următoarele condiţii: 

(i) entitatea şi entitatea raportoare sunt membre ale aceluiaşi grup (ceea ce înseamnă că fiecare societate- mamă, filială şi filială din acelaşi grup este legată de celelalte); 

(ii) o entitate este entitate asociată sau entitate controlată în comun a celeilalte entităţi (sau entitate asociată sau entitate controlată în comun a unui membru al grupului din care face parte cealaltă entitate); 

(iii) ambele entităţi sunt entităţi controlate în comun ale aceluiaşi terţ; 

(iv) o entitate este entitate controlată în comun a unei terţe entităţi, iar cealaltă este o entitate asociată a terţei entităţi; 

(v) entitatea este un plan de beneficii postangajare în beneficiul angajaţilor entităţii raportoare sau ai unei entităţi legate entităţii raportoare. În cazul în care chiar entitatea raportoare reprezintă ea însăşi un astfel de plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, legaţi entităţii raportoare; 

(vi) entitatea este controlată sau controlată în comun de o persoană fizica legata; 

(vii) o persoană un membru apropiat al familiei persoanei respective deţine controlul sau controlul comun asupra entităţii raportoare si  influenţează semnificativ entitatea sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entităţii (sau a societăţii-mamă a entităţii);  

(viii) entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizează servicii personalului- cheie din conducerea entităţii raportoare sau al societăţii-mamă a entităţii raportoare. 

Identificarea persoanelor legate este importanta din perspectiva veridicitatii tranzactiilor dintre persoana legata si entitatea raportoare. O tranzacţie cu părţile legate reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligaţii între o entitate raportoare şi o parte legată, indiferent dacă se percepe sau nu un preţ. 

,,Relatiile de rudenie ” sunt vizate atat in ceea ce priveste persoanele fizice, cat si in ceea ce priveste persoanele juridice.  Astfel, pentru persoanele fizice sunt vizati membrii apropiaţi ai familiei unei persoane care se anticipează să influenţeze sau să fie influenţaţi de respectiva persoană în relaţia lor cu entitatea şi includ: a) copiii şi soţul (soţia) sau partenerul de viaţă ai persoanei; b) copiii soţului (soţiei) sau partenerului de viaţă al persoanei; şi c) persoanele care depind de persoana respectivă sau de soţul (soţia) sau partenerul de viaţă al acesteia. 

            Pentru persoanele juridice, ,,relaţiile de rudenie” sunt cele dintre o societate-mamă şi filialele sale, iar elementele de identificare ale acestora trebuie prezentate indiferent dacă au existat sau nu tranzacţii între ele. O entitate trebuie să prezinte numele societăţii-mamă şi, în cazul în care diferă, partea care controlează în ultimă instanţă. Dacă nici societatea-mamă, nici partea care controlează în ultimă instanţă nu întocmeşte situaţii financiare anuale consolidate disponibile pentru uzul public, trebuie să se prezinte şi numele societăţii-mamă situate imediat deasupra societăţii-mamă a entităţii raportoare care întocmeşte aceste situaţii. 

Dacă o entitate a avut tranzacţii cu părţile legate pe parcursul perioadelor acoperite de situaţiile financiare, aceasta trebuie să prezinte natura relaţiei cu părţile legate, precum şi informaţiile cu privire la respectivele tranzacţii şi soldurile scadente, inclusiv angajamentele, necesare pentru ca utilizatorii să înţeleagă efectul potenţial al relaţiei asupra situaţiilor financiare.

Prezentarea informaţiilor trebuie să includă cel puţin: a) valoarea tranzacţiilor; b) valoarea soldurilor scadente, inclusiv a angajamentelor, şi: (i) termenii şi condiţiile acestora, inclusiv dacă sunt garantate, şi natura contraprestaţiei de decontat; şi (ii) detalii privind garanţiile date sau primite; c) provizioanele privind creanţele îndoielnice aferente valorii soldurilor scadente; şi d) cheltuiala recunoscută în timpul perioadei cu privire la creanţele nerecuperabile sau îndoielnice datorate de părţile legate. 

De asemenea, prezentarea informatiilor trebuie să fie făcute separat pentru fiecare dintre următoarele categorii: a) societatea-mamă; b) entităţile care deţin control comun sau exercită o influenţă semnificativă asupra entităţii; c) filialele; d) entităţile asociate; e) entităţile controlate în comun în care entitatea este un asociat; f) personalul-cheie din conducerea entităţii sau a societăţii- mamă; şi g) alte părţi legate. 

                Exemple de tranzacţii care sunt prezentate dacă sunt încheiate cu o parte legată: 

a) cumpărări sau vânzări de bunuri (finite sau nu); 

b) cumpărări sau vânzări de proprietăţi imobiliare şi de alte active; 

c) prestare sau primire de servicii; 

d) contracte de leasing; 

e) transferuri de cercetare şi dezvoltare; 

f) transferuri în cadrul acordurilor de licenţă; 

g) transferuri în cadrul angajamentelor de finanţare (inclusiv împrumuturi şi contribuţii la capitalurile proprii în numerar sau în natură); 

h) acordarea de garanţii personale şi reale; 

i) angajamente de a lua măsuri în cazul în care are sau nu are loc în viitor un anumit eveniment, inclusiv contractele cu titlu executoriu (recunoscute şi nerecunoscute); şi 

j) decontarea datoriilor în numele entităţii sau de către entitate în numele părţii legate.