Activitatea de integrare clinică desfășurată de personalul didactic universitar prin cumul de funcții în unitățile sanitare private

În drept:

-          art. 165 alin.(11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, potrivit căruia „personalul didactic medico-farmaceutic din universităţi care au în structură facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate beneficiază de integrare clinică în unităţile şi instituţiile din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, în unităţile medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în unităţile şi instituţiile medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în spitale şi cabinete private”;

-          art. 169 alin.(4) lit.c) din Legea nr.95/2006, ce stabilește faptul că „din punct de vedere al învăţământului şi al cercetării ştiinţifice medicale, spitalele pot fi de mai multe feluri printre care si spital privat cu secţii/compartimente clinice”;

 

-          art. 165 alin. (11 ) si (2) din Legea nr.95/2006, conform căruia colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, se desfăşoară pe bază de contract, încheiat intre institutia de invatamant si unitatea sanitara;

-          art. 31 din Metodologia în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, aprobată prin Ordin MS nr.140/2007, potrivit căruia „se vor încheia contracte de colaborare numai cu spitale autorizate şi acreditate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi care respectă criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activităţii desfăşurate”;

-          art. 35 din Metodologie, conform căruia „personalul didactic din învăţământul superior medical şi farmaceutic desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii, în baza unui contract individual de muncă cu jumătate de normă, în unităţile sanitare unde funcţionează catedra sau disciplina didactică”;

-          art. 14 din Metodologie, care stabilește faptul că „activităţile din învăţământul medical superior se organizează în unităţile sanitare acreditate care aparţin Ministerului Sănătăţii Publice şi celorlalte ministere cu reţea sanitară proprie”.

-          art. 20 alin.(5) din Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordin MS nr.870/2004, care prevede că „Medicii şi farmaciştii pot desfăşura activitate integrată prin cumul de funcţii în spitale, institute şi centre medicale clinice, centre de diagnostic şi tratament, laboratoare şi cabinete medicale, farmacii cu circuit deschis şi circuit închis, direcţii de sănătate publică, unităţi de cercetare ştiinţifică medicală sau farmaceutică, agreate de instituţiile de învăţământ superior cu profil medico-farmaceutic uman”, fara a preciza daca este unitatea sanitara este publica sau privata;

-          art.20 alin.(6) din Regulament, conform căruia „integrarea clinică, prin cumul de funcţii cu jumătate de normă, a medicilor şi farmaciştilor în unităţi publice din sectorul sanitar se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, în limita posturilor normate şi a necesarului de servicii medicale şi universitare şi se avizează de Ministerul Sănătăţii”.

Din textele legale sus mentionate reies urmatoarele:

Conform art. 31, coroborat cu prevederile art. 35 din Metodologie, personalul didactic universitar din învăţământul superior medical şi farmaceutic desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii, în baza unui contract individual de muncă cu jumătate de normă, în unităţile sanitare unde funcţionează catedra sau disciplina didactică, în baza contractului de colaborare încheiat între unitarea sanitară, acreditată și autorizată conform legii, cu unitatea de învământ superior.

Metodologia vizează, conform art. 14, unitățile sanitare acreditate, care aparțin Ministerului Sănătății, dar nu specifică ce înseamnă apartenența la Minister.

Art. 169 alin.(43) lit.c) din Legea nr.95/2006 reglementează spitatul privat cu secţii/compartimente clinice, rezultând astfel faptul că activitatea integrată poate avea loc și în astfel de unități sanitare, cu condiția să existe o colaborare pe activitatea integrată.

Art. 20 alin.(5) din Regulament prevede faptul că activitatea de integrare se poate desfășura în unități sanitare agreate de instituțiile de învățământ superior cu profil medico-farmaceutic uman. Din formularea textului reiese cu certitudine faptul că, deși Regulamentul se referă la unități sanitare publice, art. 20 alin.(5) reglementează excepția care vizează posibilitatea de colaborare dintre unitățile de învățământ superior și unitățile sanitare private.

Prin analogie, art.20 alin.(6) din Regulament, prevede modalitatea de stabilire a numărului de posturi normate şi a necesarului de servicii medicale şi universitare de către conducerea fiecărei unităţi sanitare, cu avizarea de către Ministerul Sănătăţii.

Dispozițiile art. 165 alin.(11) din Legea nr.95/2006, coroborate cu cele ale alin.(2) , stabilesc faptul că activitatea integrată a personalului didactic medico-farmaceutic se poate desfășura și în unităţile private, conform contractului încheiat între unitatea sanitară și instituția de învățământ.

 

În concluzie, personalul didactic medical poate presta munca integrată în unitățile sanitare de drept privat, acreditate și autorizate de Ministerul Sănătății, agreate de unitățile de învățământ superior conform contractului de colaborare, și în care funcţionează catedra sau disciplina didactică.