Conditii pentru angajarea in Romania a cetatenilor straini din afara Uniunii Europene

Conditii pentru angajarea in Romania a cetatenilor straini din afara Uniunii Europene

 

Cadrul legal aplicabil:

 

  • Ordonanţa de urgenţă nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România 

 

  • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

 

  • Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 

 

Etape:

 

Este necesara parcurgerea urmatoarelor etape pentru angajarea pe teritoriul RO a unui lucrător permanent (străinul încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare), cetatean strain non UE:

 

 

I - Instiintarea Agentiei Municipiului Bucuresti pentru Ocuparea Fortei de Munca (agentia judeteana) cu privire la posturile vacante in societate, conform organigramei si obtinerea adeverinţei cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul social.

-          Publicarea prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant;

-          Incheierea procesului-verbal din care să rezulte efectuarea selecţiei realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunţului

 

 

II Obtinere aviz de angajare de la MAI - Inspectoratul General pentru Imigrări, care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o anumită funcţie; 

 

Angajatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții speciale:

a) a depus diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetăţean român. Acest lucru se atestă prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:

a) organigrama, cu precizarea funcţiilor ocupate şi vacante;

b) adeverinţa cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional;

c) dovada publicării prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant;

d) copia procesului-verbal din care să rezulte efectuarea selecţiei realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunţului

e) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională şi experienţă în activitate prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.

f) dovedeste intenţia de a încadra în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată prin prezentarea unei copii a ofertei ferme de angajare;

g) străinul este calificat pentru post si nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României. Dovada se face prin prezentarea următoarelor documente:

- curriculum vitae al străinului;

- documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul;

- cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine ori reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.

 

III Obţinerea unei vize de lungă şedere de la MAE – IGI- termenul de soluţionare a cererilor de vize de lungă şedere pentru angajare în muncă este de 10 zile de la data depunerii.

 

Angajatorul face dovada ca:

-      A achitat la zi toate datoriile catre buget, nu a fost sanctionat pentru munca nedeclarata in ultimile 6 luni inainte d edata angajarii strainului,

-      Locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani, UE, rezidenti permanenti pe teritoriul Romaniei

-      Salariatul e apt medical si profesional pentru post

 

Viza română de lungă şedere (simbol D) permite intrarea şi şederea străinilor pe teritoriul României pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile.

!!! Permite străinilor intraţi pe teritoriul României să solicite Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General pentru Imigrări prelungirea dreptului de şedere temporară şi obţinerea  unui permis de şedere. Prelungirea dreptului de şedere în România se solicită cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii vizei de lungă şedere.

 

Viza pentru Angajare în muncă (simbol D/AM) poate fi eliberată în favoarea străinilor care urmează să se încadreze în muncă, pe teritoriul României, la un angajator, si se solicita în termen de 60 de zile de la data obţinerii avizului de angajare de către angajator. Acest tip de viză atestă şi dreptul de muncă al străinului pe teritoriul României in baza urmatoarelor documente:

  • copia avizului de angajare,
  • dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
  • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu ori de reşedinţă și, după caz, apostilat sau supralegalizat;
  • asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.

!!! Atunci când străinul deţine un aviz de angajare eliberat de MAI-IGI, viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei.

 

IV Dreptul de ședere temporară - se acordă străinului în scop de muncă pe perioadă determinată

 

V. Obtinere permis de şedere de la IGI de catre străinul căruia i s-a acordat dreptul de şedere în Romania - permis unic –  atestă dreptul de şedere și de muncă pe teritoriul României.