Exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Potrivit art. 1 alin.(1) lit.a) din Legea nr.52/2011, zilierul este persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii.

 

Activităţi cu caracter ocazional reprezintă activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent. 

Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:  

 • agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;
 • silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;
 • pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;
 • colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - clasa 3821 şi clasa 3811;
 • recuperarea materialelor - grupa 383;
 • comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii - grupa 462;
 • activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;
 • publicitate - grupa 731;
 • activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;
 • activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie - clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie - clasa 7219;
 • activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice);
 • activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare - clasa 8130;
 • creşterea materialului săditor - creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure - clasa 0130;
 • activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9140;
 • creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149;
 • hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);
 • facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane;
 • activităţi ale bazelor sportive - clasa 9311;
 • activităţi ale cluburilor sportive - clasa 9312;
 • activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621.


Conform art.3 din lege, raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se stabileşte prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă.

 

Durata activităţii ocazionale este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore. Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

 

Beneficiarul trebuie să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor, care se completează înainte de începerea activităţii. Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face şi pe suport electronic.

 

Plata remuneraţiei se realizează la sfârșitul fiecărei zile. Aceasta se poate realiza și cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, dar numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar. Cuantumul remuneraţiei brute orare nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

 

Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului. Cuantumul impozitului este de 16% calculat la remuneraţia brută. Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar.

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner