Informare salariați pentru surpavegherea video

Pentru utilizarea sistemelor de monitorizare prin mijloace electronice sau mijloace de supraveghere video la locul de muncă, trebuie îndeplinite următoarele condiții (art. 5 din Legea nr.190/2018]):

  • interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate şi prevalează asupra intereselor sau drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate; 
  • angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă şi în mod explicit a angajaţilor; 
  • angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor înainte de introducerea sistemelor de monitorizare; 
  • alte forme şi modalităţi mai puţin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de angajator nu şi-au dovedit anterior eficienţa; şi 
  • durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporţională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. 

Astfel, anterior introducerii sistemelor de monitorizare, angajatorul trebuie să consulte reprezentanții salariaților. În acest sens, aceștia vor fi convocați la o ședință de informare și consultare, în urma căreia se va încheia un Proces-verbal.

Una dintre principalele condiții impuse pentru monitorizarea video sau a conversațiilor salariaților prin Legea nr. 190/2018, act ce conține câteva reguli de aplicare a Regulamentului general pentru protecția datelor (GDPR), este informarea prealabilă a salariaților.

Documentul ar trebui să fie la dispoziția oricărui angajat (inclusiv posibilitatea ca el să fie descărcat de undeva sau pus la dispoziție în mod fizic, ușor accesibil, în orice moment) sau prin afișare la sediul angajatorului într-un loc vizibil pentru toți salariații.

Camerele de supraveghere video trebuie montate doar în locuri vizibile.

În toate spațiile în care sunt montate dispozitive de monitorizare video se va semnala acest lucru prin afișaj (cuvinte si imagine).

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner