Legislatia aplicabila in cazul pagubelor produse de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 219/2008 pentru stabilirea modelului-cadru al contractelor de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor cinegetice şi al actelor adiţionale, modificat prin Ordinul nr. 1620/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare stabileste modelul cadru al contractelor de gestiune a fondului cinegetic si prevede obligatiile partilor in legatura gestionarea fondului cinegetic.

Anexa 1 a actului mentionat cuprinde forma contractului-cadru de gestionare a fondului cinegetic. In capitolul al III-lea, intitulat obligatiile si responsabilitatile partilor, art.7 prevede obligatiile stabilite in sarcina gestionarului, acestea fiind:

 „(1) Să asigure, în termen de x zile de la încheierea prezentului contract, prin personal de specialitate angajat potrivit criteriilor de acordare a licenţei, preluarea pe bază de protocol, conform fişei fondului cinegetic completate potrivit art. 4, a efectivelor de faună cinegetică, a construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor vânătoreşti şi întreţinerea acestora. 

(2) Să asigure în termen de 30 de zile de la preluarea fondului cinegetic construcţiile, amenajările şi instalaţiile vânătoreşti conform necesarului stabilit şi menţionat în fişa fondului cinegetic anexată la contract. Până la aceeaşi dată se vor completa pe schiţa fondului cinegetic toate instalaţiile vânătoreşti, care se vor numerota pe schiţă şi pe teren în scopul întreţinerii şi verificării lor în mod corespunzător. 

(3) Să respecte toate reglementările legale referitoare la gestionarea fondului cinegetic şi a vânatului, la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, la restrângerea sau extinderea perioadelor de vânătoare, la cotele anuale de recoltă, comunicate de administrator. 

(4) Să asigure paza faunei cinegetice din fondul cinegetic cu cel puţin un paznic de vânătoare pe care să îl doteze corespunzător şi care să aibă atribuţii principale în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii şi combaterii braconajului cinegetic, angajat cu normă întreagă şi contract individual de muncă, avizat în acest sens în termen de maximum 120 de zile de la data încheierii prezentului contract. 

(5) Să folosească numai în scopul pentru care au fost destinate suprafeţele din fondul forestier puse în mod gratuit la dispoziţie. 

(6) Să asigure în fiecare sezon de vânătoare, pentru perioada 1 noiembrie - 31 martie, pe bază de documente, conforme cu reglementările legale în domeniul financiar, înregistrate în contabilitate, următoarele cantităţi minime de hrană complementară, prin administrarea căreia să prevină producerea unor pierderi faunei de interes cinegetic, astfel: 

a) furaje fibroase (fân, lucernă, frunzare şi altele): câte 75 kg pentru fiecare exemplar de cerb comun sau cerb lopătar, câte 25 kg pentru fiecare căprior şi câte 1,5 kg pentru fiecare iepure; 

b) furaje concentrate (cereale, seminţe, furaje combinate etc.): pentru fiecare exemplar de cerb comun şi cerb lopătar câte 25 kg, pentru fiecare mistreţ câte 60 kg şi pentru fazan şi potârniche câte 6 kg; 

c) suculente (fructe proaspete sau conservate, sfeclă, napi, cartofi, gulii, morcovi etc.) în proporţie de 30% din cantităţile de furaje concentrate prevăzute la lit. b), pentru speciile cerb comun, cerb lopătar şi mistreţ, cu posibilitatea compensării acestei cantităţi cu furaje concentrate. 

Cantităţile sus mentionate se asigură până la data de 31 octombrie a anului in curs în proporţie de 50%. 

(7) Să asigure şi să organizeze anual evaluarea efectivelor de faună cinegetică conform reglementărilor emise de administrator. În situaţia în care se constată inadvertenţe în înscrisuri (fişe de observaţie, centralizatoare), precum şi între înscrisuri şi realitatea din teren, gestionarul este obligat să efectueze, dacă este posibil, o nouă evaluare pentru speciile în cauză. 

(8) Să organizeze practicarea vânătorii care are ca scop dobândirea vânatului, în limitele cotelor de recoltă aprobate, în conformitate cu legea şi cu normele emise în acest scop. 

(9) Să nu dăuneze, prin organizarea şi practicarea vânătorii sau prin modul de gospodărire a fondului cinegetic, folosinţei de bază a terenului şi să suporte, în condiţiile legii, toate pagubele produse faţă de terţi din vina sa. 

(10) Să ia măsurile privind sarcinile ce îi revin potrivit legii pentru prevenirea producerii de către fauna cinegetică a unor pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice şi să suporte pagubele în cazul nerespectării prevederilor legale emise în acest sens. 

(11) Să acţioneze cu toate mijloacele de care dispune, inclusiv la solicitarea justificată a administratorului, pentru prevenirea şi combaterea actelor de braconaj sau pentru diminuarea efectelor unor factori negativi care acţionează asupra faunei cinegetice. 

(12) Să sesizeze imediat administratorul la apariţia oricărui factor dăunător faunei cinegetice despre care a luat cunoştinţă: epizootii, calamităţi naturale, incendii, inundaţii etc. 

(13) Să facă demersurile legale necesare pentru soluţionarea de către organele în drept a cazurilor de braconaj descoperite. 

(14) Să completeze şi să transmită la solicitarea administratorului, după două luni de la încheierea sezonului de vânătoare, evidenţele statistice cu privire la fauna de interes cinegetic şi fondul cinegetic, prevăzute de actele normative în vigoare şi de fişa fondului cinegetic. 

(15) Să participe o dată la 2 ani sau ori de câte ori este solicitat, ca urmare a unor sesizări, prin personal specializat şi împuternicit, la data şi în locul stabilite de administrator, la controlul modului de gestionare a faunei de interes cinegetic de pe fondul cinegetic şi să aplice, în termenele menţionate în procesul-verbal de control, toate măsurile stabilite de administrator potrivit legii şi prezentului contract. 

(16) Să reţină permisele de vânătoare ale posesorilor care au săvârşit pe acest fond cinegetic fapte constatate de personalul propriu şi sancţionate ca infracţiuni sau contravenţii de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

(17) Să actualizeze, împreună cu administratorul, la solicitarea proprietarului, pe baza documentelor care dovedesc proprietatea, situaţia proprietăţii funciare din cuprinsul fondului cinegetic.”

Astfel cum se poate observa, gestionarul se obliga sa ia masurile necesare pentru prevenirea producerii de pagube culturilor agricole, de catre fauna cinegetica pe care o gestioneaza.

Pe langa obligatia de prevenire a unor astfel de prejudicii, Hotărârea nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor stabileste modalitatea de acordare de despagubiri proprietarilor de culturi agricole in cazul in care fauna cinegetica produce pagube acestor terenuri.

Art. 3 al actului mentionat anterior stabileste: „Constatarea pagubelor, evaluarea acestora şi stabilirea răspunderii civile se realizează de către o comisie special constituită în acest scop, denumită în continuare comisie, din care fac parte:

a) un reprezentant al aparatului de specialitate al primarului unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a sesizat paguba;

b) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile;

c) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

De asemenea, constatarea pagubei se face la cererea scrisă a persoanei păgubite, depusă la primăria localităţii pe teritoriul căreia s-a produs paguba, depusa în termen de 24 de ore de la data la care persoana păgubită a descoperit paguba. Convocarea comisiei se realizează prin grija primarului, în termen de 24 ore de la data înregistrării cererii persoanei păgubit si se întruneşte pentru constatarea pagubelor în termen de 48 de ore de la data convocării. Stabilirea cuantumului despăgubirilor se realizează de către comisie în funcţie de cheltuielile efectuate de către persoana păgubită până la data producerii pagubei cu înfiinţarea şi întreţinerea culturii agricole sau silvice, sau, după caz, în funcţie de valoarea de piaţă, în cazul animalelor domestice.

Hotararea nr.1679/2008 prevede faptul ca „Gestionarii fondurilor cinegetice sunt obligaţi să întreprindă următoarele acţiuni pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic

   a) să fi recoltat integral numărul de exemplare aprobat pentru specia/speciile care au produs pagube pe sezonul de vânătoare anterior producerii acestora; 

   b) să asigure şi să administreze hrana complementară pentru exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, cel puţin jumătate din cantităţile de hrană complementară prevăzute în contractele de gestionare a fondurilor cinegetice pe raza cărora s-a produs paguba, în scopul menţinerii acestora în zonele de hrănire şi pentru abaterea de la culturile agricole sau din vegetaţia forestieră în care s-ar putea produce pagube; 

   c) să execute acţiuni de îndepărtare a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic din zonele expuse, pe care le aduce la cunoştinţa structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu cel puţin 24 de ore anterioare desfăşurării acestora; 

   d) să solicite, în condiţiile legii, aprobările necesare pentru reaşezarea, suplimentarea cotelor de recoltă şi pentru vânarea în afara perioadelor legale a acelor exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care produc pagube culturilor agricole, vegetaţiei forestiere şi animalelor domestice; 

   e) să vâneze cu prioritate, în condiţiile legii, în locurile unde se produc pagube, acele exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care produc pagube sau care reprezintă un potenţial pericol de producere a pagubelor. 

De asemenea, Hotararea mentionata stabileste faptul ca se consideră că gestionarii fondurilor cinegetice şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin pentru prevenirea pagubelor doar dacă fac dovada că au realizat toate acţiunile prevăzute supra.

Prin urmare, gestionarul fondului cinegetic, are obligatia sa faca dovada luarii masurilor de prevenire a pagubelor produse de fauna cinegetica, in caz contrar fiind raspunzatoare pentru prejudiciile produse.

Cuantumul si conditiile de acordare ale acestor despagubiri sunt prevazute in Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, la art. 13 care prevede faptul ca pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice si animalelor domestice de catre exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic, cuprinse in anexele 1 si 2 ale Legii nr.407/2006 se acorda despagubiri. Acestea se suporta fie de gestionar, daca acesta nu si-a indeplinit obligatiile pentru prevenirea pagubelor, fie de catre autoritatea publica centrala, pentru pagubele produse in ariile naturale protejate.

 

 

Bilba Daria

Legal Managing Partner