Obligația asociațiilor și fundațiilor de a comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real

Potrivit art. 344 alin.(1) și (2) din OG nr.26/2000, anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor. În acest scop, consiliul director al asociaţiei sau fundaţiei împuterniceşte o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele de identificare ale beneficiarului real. Declaraţia se comunică Ministerului Justiţiei până la data de 15 ianuarie. Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 30 zile de la data la care aceasta a intervenit.

 

Conform art. XI alin.(2) din OUG nr.29/2020, termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă.

 

 

Definiția beneficiarului real în cazul asociațiilor se regăsește în cuprinsul art. 4 alin.(2) lit.c) din Legea nr.129/2019, respectiv: în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

  1. asociaţii persoane fizice sau fondatorii persoane fizice;
  2. membrii în consiliul director;
  3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;
  4. în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;
  5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ.

Declarația privind beneficiarul real se comunică în original Ministerului Justiției prin poștă sau depunere personală la adresa: București, str. Apolodor nr.17, sector 5.

 

Pentru a putea fi verificată calitatea persoanei împuternicite să depună declarația, precum și datele persoanelor înscrise ca beneficiari reali în cuprinsul declarației, se vor comunica și copii conformate cu originalul ale actelor de identitate ale persoanelor menționate în cuprinsul declarației ca având calitatea de benficiari reali ai asociației/fundației.

 

La nivelul Ministerului Justiției a fost înființat registrul beneficiarilor reali sub formă de aplicație informatică, astfel încât registrul este ținut în format electronic.

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner