Nerealizarea măsurilor notificate și neasigurarea sumelor necesare proiectării și executării lucrărilor de intervenție

Cu ocazia lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei în vederea creşterii calităţii ambiental-arhitecturale a asupra clădirilor cu mai multe etaje, demarate de către Primărie, prin Administrația municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, numeroși proprietari, persoane fizice ale apartamentelor sunt notificați în vederea nerespectării obligațiilor legale, și anume nerealizarea măsurilor notificate și neasigurarea sumelor necesare proiectării și executării lucrărilor de intervenție.

Pentru imobilele vizate pentru lucrările de intervenție, care sunt clădiri cu mai multe etaje și apartamente, în care există propietăți comune și individuale, deținătorul clădirii este identificat prin asociația de proprietari (art.659 din Cod civil).

Potrivit art.63 din Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea şi/sau modernizarea, după caz, a proprietăţii comune aferente condominiului sunt în sarcina asociaţiei de proprietari, iar cheltuielile legate de aceste activităţi reprezintă cheltuieli comune.

Asa cum rezultă din Anexa 1 la Legea nr. nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, care stabilește conținutul cadru al notificării de către primar, Asociația de proprietari trebuie notificată, și nu propietarul persoană fizică a unui apartament.

Art. 29 din lege stabilește obligația deținătorilor de construcții notificați de a își da acordul, ori, după caz, de a hotărî realizarea măsurilor notificate. Mai mult, prevederile Legii nr.153/2011 cu privire la modul de finanțare, face referire la posibilitatea finanțării executării lucrărilor de intervenție în proporție de 50% din fondul de reparații al asociației de proprietari din valoare totală a cheltuielilor.

Astfel, din modul de redactare a acestor prevederi, Notificarea de către primar se face către Asociația de proprietari.

Potrivit prevederilor art.10 din Legea nr.153/2011, deținătorii notificați au obligația de a transmite primăriei hotărârea asociației de proprietari privind realizarea măsurilor notificate și asigurarea sumelor necesare proiectării și executării lucrărilor de intervenție.

În temeiul art.53 lit.e) din Legea nr.196/2018, Adunarea generală a proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari adoptă hotărâri privind executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii, modernizare, consolidare şi reabilitare termică şi eficienţă energetică a condominiului. De asemenea, Adunarea generală adoptă hotărâri în vederea acoperirii cheltuielilor pentru consolidarea şi modernizarea condominiului, [...], precum şi pentru reabilitarea structural- arhitecturală a anvelopei în vederea creşterii calităţii ambiental-arhitecturale a condominiului.

Prin urmare, Asociația de proprietari are obligația de a respecta și de a pune în aplicare prevederile art. 10 din lege, respectiv de a transmite primăriei hotărârea menționată mai sus.

Astfel, în ceea ce privește notificarea proprietarilor persoane fizice a apartamentelor pentru nerespectarea obligațiilor legale de către primărie, nu se poate reține faptul că, aceștia sunt de drept puși în întârziere prin nerespectarea în termenul legal precizat a obligațiilor prevăzute la art. 10 coroborat cu art.8 alin.(1) lit.d) din Legea nr.153/2011, respectiv nerealizarea măsurilor notificate și neasigurarea sumelor necesare proiectării și executării lucrărilor de intervenție.

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner